Template:PatchDiff/May 6, 2011 Patch/portal2/resource/closecaption romanian.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
1111"[english]container.enginestart" "<sfx><len:2>[Engine Starting Up]"
1212"ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Impact]"
1313"[english]ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Impact]"
14N/A"container.enginestop" "<sfx><len:3>[Oprire Motor]"
N/A14"container.enginestop" "<sfx><len:3>[Motorul se Oprește]"
1515"[english]container.enginestop" "<sfx><len:3>[Engine Shutting Down]"
1616"TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Vânt înăbuşit]"
1717"[english]TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Cavernous Wind]"
1818"TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Zgomot de păsări, insecte şi apă picurând]"
1919"[english]TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Distant Birds, Insects and Dripping Water]"
20N/A"World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Geamuri sparte]"
N/A20"World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Se sparg geamuri]"
2121"[english]World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Glass Breaking]"
22N/A"SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Impact Metalic]"
N/A22"SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Impact pe Metal]"
2323"[english]SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Metal Impact]"
2424"Wood.ImpactHard" "<sfx>[Impact pe Lemn]"
2525"[english]Wood.ImpactHard" "<sfx>[Wood Impact]"
26N/A"GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Scârţâit de geamuri sparte]"
N/A26"GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Zgomot de geamuri sparte]"
2727"[english]GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Crunching Broken Glass]"
2828"prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Deschidere Uşă]"
2929"[english]prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
3030"prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Închidere Uşă]"
3131"[english]prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
32N/A"Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Activare Buton]"
N/A32"Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Buton Activat]"
3333"[english]Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Button Activated]"
34N/A"Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Dezactivare Buton]"
N/A34"Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Buton Dezactivat]"
3535"[english]Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Button Deactivated]"
3636"World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Huruială]"
3737"[english]World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Rumble]"
4747"[english]World.BrokenDoorRoundBlueOpenA1" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
4848"VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Zumzet Electronic]"
4949"[english]VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Electronic Hum]"
50N/A"TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Zgomot îndepărtat de păsări şi insecte]"
N/A50"TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Zgomot de păsări şi insecte în distanţă]"
5151"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
52N/A"TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Zgomot îndepărtat de păsări şi insecte]"
N/A52"TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Zgomot de păsări şi insecte în distanţă]"
5353"[english]TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
5454"TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Zgomot îndepărtat de păsări şi insecte]"
5555"[english]TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
7171"[english]ScriptedSequence.FloorCollapse" "<sfx>[Floor Collapsing]"
7272"Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Pleoscăit]"
7373"[english]Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Water Splash]"
74N/A"TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Picurări Îndepărtate de Apă]"
N/A74"TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Picurări de Apă în distanţă]"
7575"[english]TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Distant Water Drips]"
7676"Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Foc Primar Dispozitiv Portal]"
7777"[english]Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Primary Fire]"
9595"[english]sphere.impactgroundlg" "<sfx>[Heavy Metal Impact]"
9696"World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Deschidere Panou Electronic]"
9797"[english]World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Electronic Panel Opening]"
98N/A"World.SphereSocket.AttachSwt" "<sfx>[Ataşare Panou]"
N/A98"World.SphereSocket.AttachSwt" "<sfx>[Ataşare în Panou]"
9999"[english]World.SphereSocket.AttachSwt" "<sfx>[Locking onto Panel]"
100100"world.secretdooropen" "<sfx>[Deschidere Uşă Secretă]"
101101"[english]world.secretdooropen" "<sfx>[Secret Door Moving]"
115115"[english]World.SphereSocket.Lock" "<sfx>[Hydraulic Air Release]"
116116"World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Deschidere Panou]"
117117"[english]World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Panel Opening]"
118N/A"World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Activare Reflectoare]"
N/A118"World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Activare Reflectoare Mari]"
119119"[english]World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Large Lights Activating]"
120N/A"World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Activare Reflectoare]"
N/A120"World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Activare Reflectoare Mari]"
121121"[english]World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Large Lights Activating]"
122N/A"World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Activare Reflectoare]"
N/A122"World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Activare Reflectoare Mari]"
123123"[english]World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Large Lights Activating]"
124124"World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Activare Lift]"
125125"[english]World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Elevator Platform Starting Up]"
129129"[english]World.DropperIrisOpen" "<sfx><norepeat:5>[Dropper Door Opening]"
130130"World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Oprire Lift]"
131131"[english]World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Elevator Platform Stops]"
132N/A"ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Activare Dispozitiv]"
N/A132"ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Activare Dispozitiv Masiv]"
133133"[english]ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Large Machine Powering Up]"
134134"ScriptedSequence.ClawCable01" "<sfx>[Alunecare Cablu]"
135135"[english]ScriptedSequence.ClawCable01" "<sfx>[Cable Sliding Down]"
151151"[english]World.IncineratorDuctsRaise" "<sfx>[Metal Bending]"
152152"General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Foc]"
153153"[english]General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Fire]"
154N/A"World.GunRevealLinear" "<sfx>[Motoare şi Rămăşiţe]"
N/A154"World.GunRevealLinear" "<sfx>[Motoare şi Rămăşiţe Robotice]"
155155"[english]World.GunRevealLinear" "<sfx>[Robotic Motors and Debris]"
156156"World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Impact Masiv]"
157157"[english]World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Large Impact]"
158N/A"World.a2IntroFlopLinear" "<sfx>[Impact Masiv şi Rămăşiţe Împrăştiate]"
N/A158"World.a2IntroFlopLinear" "<sfx>[Impact Masiv şi Rămăşiţe care se Împrăştie]"
159159"[english]World.a2IntroFlopLinear" "<sfx>[Large Impact and Scattering Debris]"
160N/A"World.RobotArmPatheticDrag" "<sfx>[Scrijelire Metalică]"
N/A160"World.RobotArmPatheticDrag" "<sfx>[Scrijelire de Metal pe Ciment]"
161161"[english]World.RobotArmPatheticDrag" "<sfx>[Metal Scraping on Cement]"
162162"World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Impact Masiv]"
163163"[english]World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Large Impact]"
181181"[english]World.a2CatapultIntroLinear" "<sfx><len:3>[Robotic Motors, Debris, Scraping Metal]"
182182"Prop.Fizzled" "<sfx>[Dezintegrare Obiect]"
183183"[english]Prop.Fizzled" "<sfx>[Object Disintegrates]"
184N/A"portalExperiment.portalGun_powerdown" "<sfx><len:2>[Oprire Sursă de Energie]"
N/A184"portalExperiment.portalGun_powerdown" "<sfx><len:2>[Oprire Sursă Vastă de Energie]"
185185"[english]portalExperiment.portalGun_powerdown" "<sfx><len:2>[Large Power Source Shutting Down]"
186186"World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Scrijelit Metalic pe Ciment]"
187187"[english]World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
203203"[english]BirdBirdBird.Threesies" "<sfx><len:2>[Bird]"
204204"BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Pasăre]"
205205"[english]BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Bird]"
206N/A"World.TurretBlockerGlasWallOpen" "<sfx>[Uşă Glisantă de Sticlă]"
N/A206"World.TurretBlockerGlasWallOpen" "<sfx>[Glisare Uşă de Sticlă]"
207207"[english]World.TurretBlockerGlasWallOpen" "<sfx>[Sliding Glass Door]"
208208"NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Explozie Turelă]"
209209"[english]NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Turret Explosion]"
279279"[english]LaserGreen.BeamLoop" "<sfx><len:3>[Laser Beam Hiss]"
280280"World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Tub cu Neurotoxină tăiat de Laser]"
281281"[english]World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Laser Cutting Neurotoxin Tube]"
282N/A"neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Distrugere Generator Neurotoxină]"
N/A282"neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Distrugerea Generatorului de Neurotoxină]"
283283"[english]neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Neurotoxin Generator Destruction]"
284284"Tube.Suction" "<sfx>[Aspiraţie]"
285285"[english]Tube.Suction" "<sfx>[Air Suction]"
311311"[english]World.PlatformStartJustLoop" "<sfx><norepeat:25>[Elevator Activation]"
312312"World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Sonerie Cuptor]"
313313"[english]World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Oven Ding]"
314N/A"GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Spargere Geam]"
N/A314"GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Se Sparg Geamuri]"
315315"[english]GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Glass Breaking]"
316N/A"ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Spargere Geam]"
N/A316"ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Se Sparg Geamuri]"
317317"[english]ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Glass Breaking]"
318N/A"ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Spargere Geam]"
N/A318"ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Se Sparg Geamuri]"
319319"[english]ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Glass Breaking]"
320320"ScriptedSequence.MoronSmash03" "<sfx>[Lift Sfărâmat de Braţ Metalic]"
321321"[english]ScriptedSequence.MoronSmash03" "<sfx>[Robot Arm Smashing Elevator]"