Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/closecaption turkish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
N/A1"lang"
N/A2{
N/A3"Language" "turkish"
N/A4"Tokens"
N/A5{
N/A6"Portal.room1_TickTock" "<sfx><len:5>[Saat Tıklıyor]"
N/A7"[english]Portal.room1_TickTock" "<sfx><len:5>[Clock Ticking]"
N/A8"Containerride.DoorKnock" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Çalınıyor]"
N/A9"[english]Containerride.DoorKnock" "<sfx><norepeat:5>[Knock on Door]"
N/A10"container.enginestart" "<sfx><len:2>[Motor Çalışmaya Başlıyor]"
N/A11"[english]container.enginestart" "<sfx><len:2>[Engine Starting Up]"
N/A12"ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Çarpışma]"
N/A13"[english]ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Impact]"
N/A14"container.enginestop" "<sfx><len:3>[Motor Duruyor]"
N/A15"[english]container.enginestop" "<sfx><len:3>[Engine Shutting Down]"
N/A16"TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Rüzgâr Uğultusu]"
N/A17"[english]TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Cavernous Wind]"
N/A18"TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar, Böcekler ve Damlayan Su]"
N/A19"[english]TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Distant Birds, Insects and Dripping Water]"
N/A20"World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Cam Kırılıyor]"
N/A21"[english]World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A22"SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Metal Çarpışması]"
N/A23"[english]SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Metal Impact]"
N/A24"Wood.ImpactHard" "<sfx>[Ahşap Çarpışması]"
N/A25"[english]Wood.ImpactHard" "<sfx>[Wood Impact]"
N/A26"GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Çatırdayan Kırık Cam]"
N/A27"[english]GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Crunching Broken Glass]"
N/A28"prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Açılıyor]"
N/A29"[english]prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
N/A30"prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Kapanıyor]"
N/A31"[english]prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
N/A32"Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Tuşa Basıldı]"
N/A33"[english]Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Button Activated]"
N/A34"Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Tuş Etkisizleştirildi]"
N/A35"[english]Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Button Deactivated]"
N/A36"World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Gümbürtü]"
N/A37"[english]World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Rumble]"
N/A38"DoSpark" "<sfx><norepeat:15>[Elektrik Kıvılcımları]"
N/A39"[english]DoSpark" "<sfx><norepeat:15>[Electrical Sparks]"
N/A40"World.BrokenDoorRoundBlueClose" "<sfx><norepeat:3>[Kapı Kapanıyor]"
N/A41"[english]World.BrokenDoorRoundBlueClose" "<sfx><norepeat:3>[Door Closing]"
N/A42"World.BrokenDoorRoundBlueOpen" "<sfx><norepeat:3>[Kapı Açılıyor]"
N/A43"[english]World.BrokenDoorRoundBlueOpen" "<sfx><norepeat:3>[Door Opening]"
N/A44"World.BrokenDoorRoundBlueCloseA1" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Kapanıyor]"
N/A45"[english]World.BrokenDoorRoundBlueCloseA1" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
N/A46"World.BrokenDoorRoundBlueOpenA1" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Açılıyor]"
N/A47"[english]World.BrokenDoorRoundBlueOpenA1" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
N/A48"VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Elektronik Uğultu]"
N/A49"[english]VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Electronic Hum]"
N/A50"TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar ve Böcekler]"
N/A51"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A52"TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar ve Böcekler]"
N/A53"[english]TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A54"TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar ve Böcekler]"
N/A55"[english]TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A56"Portal.open_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Açılıyor]"
N/A57"[english]Portal.open_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Opening]"
N/A58"Portal.open_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Açılıyor]"
N/A59"[english]Portal.open_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Opening]"
N/A60"Portal.close_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Kapanıyor]"
N/A61"[english]Portal.close_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Closing]"
N/A62"Portal.close_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Kapanıyor]"
N/A63"[english]Portal.close_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Closing]"
N/A64"Portal.button_down" "<sfx><norepeat:5>[Düğme Etkinleştirildi]"
N/A65"[english]Portal.button_down" "<sfx><norepeat:5>[Switch Activated]"
N/A66"Portal.button_up" "<sfx><norepeat:5>[Düğme Etkisizleştirildi]"
N/A67"[english]Portal.button_up" "<sfx><norepeat:5>[Switch Deactivated]"
N/A68"World.elev_junkpile" "<sfx><len:3>[Enkaz Çarpışması]"
N/A69"[english]World.elev_junkpile" "<sfx><len:3>[Debris Impacts]"
N/A70"ScriptedSequence.FloorCollapse" "<sfx>[Yer Çöküyor]"
N/A71"[english]ScriptedSequence.FloorCollapse" "<sfx>[Floor Collapsing]"
N/A72"Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Su Sıçraması]"
N/A73"[english]Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Water Splash]"
N/A74"TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Uzakta Su Damlaması]"
N/A75"[english]TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Distant Water Drips]"
N/A76"Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Portal Silahı Birincil Ateşi]"
N/A77"[english]Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Primary Fire]"
N/A78"Weapon_Portalgun.fire_blue_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Silahı Birincil Ateşi]"
N/A79"[english]Weapon_Portalgun.fire_blue_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Primary Fire]"
N/A80"Weapon_Portalgun.fire_red" "<sfx><norepeat:6>[Portal Silahı İkincil Ateşi]"
N/A81"[english]Weapon_Portalgun.fire_red" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Secondary Fire]"
N/A82"Weapon_Portalgun.fire_red_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Silahı İkincil Ateşi]"
N/A83"[english]Weapon_Portalgun.fire_red_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Secondary Fire]"
N/A84"World.elev_unblock" "<sfx><len:3>[Tüp Vakumlaması]"
N/A85"[english]World.elev_unblock" "<sfx><len:3>[Tube Suction]"
N/A86"ScriptedSequence.RampGlassBreak" "<sfx>[Cam Kırılıyor]"
N/A87"[english]ScriptedSequence.RampGlassBreak" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A88"World.elev_junkpile_02" "<sfx><len:3>[Enkaz Çarpışmaları]"
N/A89"[english]World.elev_junkpile_02" "<sfx><len:3>[Debris Impacts]"
N/A90"TestChamber_Destruction.WindEerie_01" "<sfx><len:2>[Rüzgâr Uğultusu]"
N/A91"[english]TestChamber_Destruction.WindEerie_01" "<sfx><len:2>[Cavernous Wind]"
N/A92"World.AmbWaterdripLp" "<sfx><len:3>[Damlayan Su]"
N/A93"[english]World.AmbWaterdripLp" "<sfx><len:3>[Dripping Water]"
N/A94"sphere.impactgroundlg" "<sfx>[Ağır Metal Çarpışması]"
N/A95"[english]sphere.impactgroundlg" "<sfx>[Heavy Metal Impact]"
N/A96"World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Elektronik Panel Açılıyor]"
N/A97"[english]World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Electronic Panel Opening]"
N/A98"World.SphereSocket.AttachSwt" "<sfx>[Panele Kilitleniliyor]"
N/A99"[english]World.SphereSocket.AttachSwt" "<sfx>[Locking onto Panel]"
N/A100"world.secretdooropen" "<sfx>[Gizli Kapı Hareket Ediyor]"
N/A101"[english]world.secretdooropen" "<sfx>[Secret Door Moving]"
N/A102"World.Gladoschamberdoor.Open" "<sfx>[Kapı Açılıyor]"
N/A103"[english]World.Gladoschamberdoor.Open" "<sfx>[Door Opening]"
N/A104"World.Gladoschamberdoor.Close" "<sfx>[Kapı Kapanıyor]"
N/A105"[english]World.Gladoschamberdoor.Close" "<sfx>[Door Closing]"
N/A106"World.GladosAwake.Open_Close" "<sfx>[Ağır Metal Kapı Hareket Ediyor]"
N/A107"[english]World.GladosAwake.Open_Close" "<sfx>[Heavy Metal Door Moving]"
N/A108"TestChamber_Vegetation.Insects_01" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar ve Böcekler]"
N/A109"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_01" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A110"TestChamber_Vegetation.Insects_02" "<sfx><len:3>[Uzakta Kuşlar ve Böcekler]"
N/A111"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_02" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A112"PortalPlayer.FallRecover" "<sfx><norepeat:3>[Büyük Metal Çınlama]"
N/A113"[english]PortalPlayer.FallRecover" "<sfx><norepeat:3>[Large Metal Clang]"
N/A114"World.SphereSocket.Lock" "<sfx>[Hidrolik Hava Yayımı]"
N/A115"[english]World.SphereSocket.Lock" "<sfx>[Hydraulic Air Release]"
N/A116"World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Panel Açılıyor]"
N/A117"[english]World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Panel Opening]"
N/A118"World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Büyük Işıklar Açılıyor]"
N/A119"[english]World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A120"World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Büyük Işıklar Açılıyor]"
N/A121"[english]World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A122"World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Büyük Işıklar Açılıyor]"
N/A123"[english]World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A124"World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Asansör Platformu Çalışıyor]"
N/A125"[english]World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Elevator Platform Starting Up]"
N/A126"World.a4Finale4ElevatorTravel" "<sfx>[Asansör Çalışıyor]"
N/A127"[english]World.a4Finale4ElevatorTravel" "<sfx>[Elevator Traveling]"
N/A128"World.DropperIrisOpen" "<sfx><norepeat:5>[Dağıtım Kanalı Kapağı Açılıyor]"
N/A129"[english]World.DropperIrisOpen" "<sfx><norepeat:5>[Dropper Door Opening]"
N/A130"World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Asansör Platformu Duruyor]"
N/A131"[english]World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Elevator Platform Stops]"
N/A132"ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Büyük Makine Çalışmaya Başlıyor]"
N/A133"[english]ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Large Machine Powering Up]"
N/A134"ScriptedSequence.ClawCable01" "<sfx>[Kablo Aşağıya Kayıyor]"
N/A135"[english]ScriptedSequence.ClawCable01" "<sfx>[Cable Sliding Down]"
N/A136"ScriptedSequence.ClawImpact01" "<sfx>[Metal Tutucu Kol Chell'i Yakalıyor]"
N/A137"[english]ScriptedSequence.ClawImpact01" "<sfx>[Metal Pincher Arm Grabs Chell]"
N/A138"ScriptedSequence.ClawImpact02" "<sfx>[Metal Tutucu Kol Wheatley'i Yakalıyor]"
N/A139"[english]ScriptedSequence.ClawImpact02" "<sfx>[Metal Pincher Arm Grabs Wheatley]"
N/A140"ScriptedSequence.ClawRemoveFromPole" "<sfx>[Wheatley Direkten Koparılıyor]"
N/A141"[english]ScriptedSequence.ClawRemoveFromPole" "<sfx>[Wheatley Torn off of Pole]"
N/A142"ScriptedSequence.ClawCrush01" "<sfx>[Wheatley, Tutucu Kol Tarafından Sıkıştırılıyor]"
N/A143"[english]ScriptedSequence.ClawCrush01" "<sfx>[Wheatley Squeezed by Pincher Arm]"
N/A144"ScriptedSequence.ClawCrush02" "<sfx>[Wheatley, Tutucu Kol Tarafından Sıkıştırılıyor]"
N/A145"[english]ScriptedSequence.ClawCrush02" "<sfx>[Wheatley Squeezed by Pincher Arm]"
N/A146"ScriptedSequence.ClawWheatleySplash" "<sfx>[Su Sıçraması]"
N/A147"[english]ScriptedSequence.ClawWheatleySplash" "<sfx>[Water Splash]"
N/A148"Boulder.ImpactHard" "<sfx><len:2>[Kaya Parçaları]"
N/A149"[english]Boulder.ImpactHard" "<sfx><len:2>[Rock Fragments]"
N/A150"World.IncineratorDuctsRaise" "<sfx>[Metal Bükülüyor]"
N/A151"[english]World.IncineratorDuctsRaise" "<sfx>[Metal Bending]"
N/A152"General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Ateş]"
N/A153"[english]General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Fire]"
N/A154"World.GunRevealLinear" "<sfx>[Robotik Motorlar ve Enkaz]"
N/A155"[english]World.GunRevealLinear" "<sfx>[Robotic Motors and Debris]"
N/A156"World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Büyük Çarpışma]"
N/A157"[english]World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Large Impact]"
N/A158"World.a2IntroFlopLinear" "<sfx>[Büyük Çarpışma ve Dağılan Yıkıntı]"
N/A159"[english]World.a2IntroFlopLinear" "<sfx>[Large Impact and Scattering Debris]"
N/A160"World.RobotArmPatheticDrag" "<sfx>[Betona Sürten Metal]"
N/A161"[english]World.RobotArmPatheticDrag" "<sfx>[Metal Scraping on Cement]"
N/A162"World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Büyük Çarpışma]"
N/A163"[english]World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Large Impact]"
N/A164"World.LaserActivation" "<sfx><norepeat:5>[Lazer Çalışıyor]"
N/A165"[english]World.LaserActivation" "<sfx><norepeat:5>[Laser Activation]"
N/A166"World.PlatformStart" "<sfx><norepeat:5>[Asansör Çalışıyor]"
N/A167"[english]World.PlatformStart" "<sfx><norepeat:5>[Lift Activation]"
N/A168"World.PlatformStop" "<sfx><norepeat:5>[Asansör Duruyor]"
N/A169"[english]World.PlatformStop" "<sfx><norepeat:5>[Lift Arrival]"
N/A170"World.LaserNodeLp" "<sfx><norepeat:4>[Lazer Düğümü Etkinleştirildi]"
N/A171"[english]World.LaserNodeLp" "<sfx><norepeat:4>[Laser Node Activation]"
N/A172"Laser.BeamLoop" "<sfx><len:2><norepeat:3>[Lazer Işını Tıslaması]"
N/A173"[english]Laser.BeamLoop" "<sfx><len:2><norepeat:3>[Laser Beam Hiss]"
N/A174"World.a2DualLasersLinearDesign" "<sfx><len:6>[Robotik Motorlara Yük Biniyor, Enkaz Düşüyor]"
N/A175"[english]World.a2DualLasersLinearDesign" "<sfx><len:6>[Robotic Motors Stressing, Debris falling]"
N/A176"TestChamber.clean_liquid_01" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su]"
N/A177"[english]TestChamber.clean_liquid_01" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water]"
N/A178"Portal.horizontal_lift_move" "<sfx><len:2>[Platform Çalışıyor]"
N/A179"[english]Portal.horizontal_lift_move" "<sfx><len:2>[Platform Activation]"
N/A180"World.a2CatapultIntroLinear" "<sfx><len:3>[Robotik Motorlar, Enkaz, Sürtüşen Metal]"
N/A181"[english]World.a2CatapultIntroLinear" "<sfx><len:3>[Robotic Motors, Debris, Scraping Metal]"
N/A182"Prop.Fizzled" "<sfx>[Nesne Buharlaşıyor]"
N/A183"[english]Prop.Fizzled" "<sfx>[Object Disintegrates]"
N/A184"portalExperiment.portalGun_powerdown" "<sfx><len:2>[Büyük Güç Kaynağı Kapanıyor]"
N/A185"[english]portalExperiment.portalGun_powerdown" "<sfx><len:2>[Large Power Source Shutting Down]"
N/A186"World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Metal ve Betonun Sürtüşmesi]"
N/A187"[english]World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
N/A188"World.PincerWallRevealDown" "<sfx><norepeat:6>[Metal ve Betonun Sürtüşmesi]"
N/A189"[english]World.PincerWallRevealDown" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
N/A190"World.SpherePeekCeilingDescentLp" "<sfx><norepeat:6>[Metal ve Betonun Sürtüşmesi]"
N/A191"[english]World.SpherePeekCeilingDescentLp" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
N/A192"World.a2RicochetSweepingArmsLinear" "<sfx>[Robotik Motorlar, Metal Çarpışması, Metal Sürtüşmesi, Yıkıntı]"
N/A193"[english]World.a2RicochetSweepingArmsLinear" "<sfx>[Robotic Motors, Metal Impact, Metal Friction, Debris]"
N/A194"prop_laser_catcher.poweroff" "<sfx><norepeat:3>[Lazer Düğümü Kapatıldı]"
N/A195"[english]prop_laser_catcher.poweroff" "<sfx><norepeat:3>[Laser Node Deactivated]"
N/A196"prop_laser_catcher.poweron" "<sfx><norepeat:3>[Lazer Düğümü Etkinleştirildi]"
N/A197"[english]prop_laser_catcher.poweron" "<sfx><norepeat:3>[Laser Node Activated]"
N/A198"GlassPane.Knock" "<sfx>[Cama Tıklanıyor]"
N/A199"[english]GlassPane.Knock" "<sfx>[Knocking on Glass]"
N/A200"BirdBirdBird.Twosies" "<sfx><len:2>[Kuş]"
N/A201"[english]BirdBirdBird.Twosies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A202"BirdBirdBird.Threesies" "<sfx><len:2>[Kuş]"
N/A203"[english]BirdBirdBird.Threesies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A204"BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Kuş]"
N/A205"[english]BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A206"World.TurretBlockerGlasWallOpen" "<sfx>[Kayan Cam Kapı]"
N/A207"[english]World.TurretBlockerGlasWallOpen" "<sfx>[Sliding Glass Door]"
N/A208"NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Taret Patlaması]"
N/A209"[english]NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Turret Explosion]"
N/A210"BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4>[Patlama]"
N/A211"[english]BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4>[Explosion]"
N/A212"ScriptedSequence.SadHorn" "<sfx>[Parti Düdüğü]"
N/A213"[english]ScriptedSequence.SadHorn" "<sfx>[Party Whistle]"
N/A214"World.a2BtsEscapeLinearClose" "<sfx>[Robot Kol Panelleri Kapanıyor]"
N/A215"[english]World.a2BtsEscapeLinearClose" "<sfx>[Robot Arm Panels Closing]"
N/A216"World.a2BtsEscapeLinearOpen" "<sfx>[Robot Kol Panelleri Kapanıyor]"
N/A217"[english]World.a2BtsEscapeLinearOpen" "<sfx>[Robot Arm Panels Opening]"
N/A218"VFX.NeuroToxinLp" "<sfx>[Sinir Gazı Etkinleştiriliyor]"
N/A219"[english]VFX.NeuroToxinLp" "<sfx>[Neurotoxin Activation]"
N/A220"World.a2Bts2TrapLinear" "<sfx>[Robot Motorlar ve Kastanyolalar]"
N/A221"[english]World.a2Bts2TrapLinear" "<sfx>[Robot Motors and Ratchets]"
N/A222"Turret.ScanForTarget" "<sfx><len:2>[Hedef Arayan Taret]"
N/A223"[english]Turret.ScanForTarget" "<sfx><len:2>[Turret Searching for Target]"
N/A224"World.bts2_crusher01" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A225"[english]World.bts2_crusher01" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A226"World.a4_speedcatch_destroy_end" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A227"[english]World.a4_speedcatch_destroy_end" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A228"World.bts2_column1_fall" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A229"[english]World.bts2_column1_fall" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A230"World.bts2_column1_impact" "<sfx>[Koparak İkiye Bölünen Metal]"
N/A231"[english]World.bts2_column1_impact" "<sfx>[Metal Ripping in Half]"
N/A232"World.bts2_crusherwild_L" "<sfx>[Büzülen Duvar]"
N/A233"[english]World.bts2_crusherwild_L" "<sfx>[Walls Constricting]"
N/A234"World.bts2_column3_bend" "<sfx>[Metal Gerilimi]"
N/A235"[english]World.bts2_column3_bend" "<sfx>[Metal Stress]"
N/A236"World.bts2_crusherfinal_imp" "<sfx>[Metal Çarpışması]"
N/A237"[english]World.bts2_crusherfinal_imp" "<sfx>[Metal Impact]"
N/A238"World.a2Bts2ElevatorTravel" "<sfx>[Asansör Hareketi]"
N/A239"[english]World.a2Bts2ElevatorTravel" "<sfx>[Elevator Travel]"
N/A240"World.a2Bts2ElevatorArrive" "<sfx>[Asansör Duruyor]"
N/A241"[english]World.a2Bts2ElevatorArrive" "<sfx>[Elevator Arrival]"
N/A242"World.CatwalkDestructionDistant" "<sfx><norepeat:3>[Uzakta Patlama]"
N/A243"[english]World.CatwalkDestructionDistant" "<sfx><norepeat:3>[Distant Explosion]"
N/A244"World.Gladoschamberdoor.PartialOpen" "<sfx>[Mekanik Metal Gerilimi]"
N/A245"[english]World.Gladoschamberdoor.PartialOpen" "<sfx>[Mechanical Metal Stress]"
N/A246"World.LightPowerOff01" "<sfx>[Işıklar Kapatılıyor]"
N/A247"[english]World.LightPowerOff01" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A248"World.LightPowerOff02" "<sfx>[Işıklar Kapatılıyor]"
N/A249"[english]World.LightPowerOff02" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A250"World.LightPowerOff03" "<sfx>[Işıklar Kapatılıyor]"
N/A251"[english]World.LightPowerOff03" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A252"World.LightPowerOff04" "<sfx>[Işıklar Kapatılıyor]"
N/A253"[english]World.LightPowerOff04" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A254"World.LightPowerOff05" "<sfx>[Işıklar Kapatılıyor]"
N/A255"[english]World.LightPowerOff05" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A256"VFX.SphereFlashlightOn" "<sfx>[El Feneri Açılıyor]"
N/A257"[english]VFX.SphereFlashlightOn" "<sfx>[Flashlight Activation]"
N/A258"World.laser_cutout" "<sfx>[Lazer Metali Kesiyor]"
N/A259"[english]World.laser_cutout" "<sfx>[Laser Cutting Metal]"
N/A260"xray.box" "<sfx><len:2>[Dişi Bilgisayar Sesi: \"Kutu\"]"
N/A261"[english]xray.box" "<sfx><len:2>[Female Computer Voice \"Box\"]"
N/A262"xray.cube" "<sfx><len:2>[Dişi Bilgisayar Sesi: \"Küp\"]"
N/A263"[english]xray.cube" "<sfx><len:2>[Female Computer Voice \"Cube\"]"
N/A264"xray.turret" "<sfx><len:2>[Dişi Bilgisayar Sesi: \"Taret\"]"
N/A265"[english]xray.turret" "<sfx><len:2>[Female Computer Voice \"Turret\"]"
N/A266"World.TurretConstructDrill" "<sfx><norepeat:6>[Elektronik Matkaplar]"
N/A267"[english]World.TurretConstructDrill" "<sfx><norepeat:6>[Electronic Drills]"
N/A268"World.TurretConstructBoxTogether" "<sfx><norepeat:4>[Mukavva Sürtünmesi]"
N/A269"[english]World.TurretConstructBoxTogether" "<sfx><norepeat:4>[Cardboard Friction]"
N/A270"World.TurretFactoryRoboArms" "<sfx><len:1>[Elektronik Motorlar]"
N/A271"[english]World.TurretFactoryRoboArms" "<sfx><len:1>[Electronic Motors]"
N/A272"ScriptedSequence.BTSGlassBreak" "<sfx><len:1>[Elektronik Tarayıcı]"
N/A273"[english]ScriptedSequence.BTSGlassBreak" "<sfx><len:1>[Electronic Scanner]"
N/A274"World.BrokenTurretLockIntoPlace" "<sfx><len:1>[Yerine Kilitlenen Taret]"
N/A275"[english]World.BrokenTurretLockIntoPlace" "<sfx><len:1>[Turret Locking Into Place]"
N/A276"LaserGreen.PanelCut" "<sfx><norepeat:13>[Metal Paneli Kesen Lazer]"
N/A277"[english]LaserGreen.PanelCut" "<sfx><norepeat:13>[Laser Cutting Metal Panel]"
N/A278"LaserGreen.BeamLoop" "<sfx><len:3>[Lazer Işını Tıslaması]"
N/A279"[english]LaserGreen.BeamLoop" "<sfx><len:3>[Laser Beam Hiss]"
N/A280"World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Sinir Gazı Borusunu Kesen Lazer]"
N/A281"[english]World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Laser Cutting Neurotoxin Tube]"
N/A282"neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Sinir Gazı Jeneratörü Yıkımı]"
N/A283"[english]neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Neurotoxin Generator Destruction]"
N/A284"Tube.Suction" "<sfx>[Hava Vakumlaması]"
N/A285"[english]Tube.Suction" "<sfx>[Air Suction]"
N/A286"Glass.Break" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A287"[english]Glass.Break" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A288"World.GladosFakeDoorUnlocked" "<sfx>[Açılan Kapı Kolu]"
N/A289"[english]World.GladosFakeDoorUnlocked" "<sfx>[Door Latch Opening]"
N/A290"ScriptedSequence.a2CoreGelTubesTravel" "<sfx>[Sinir Gazı Borusu Hareketi]"
N/A291"[english]ScriptedSequence.a2CoreGelTubesTravel" "<sfx>[Neurotoxin Tube Movement]"
N/A292"ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe01" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A293"[english]ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A294"ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe02" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A295"[english]ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe02" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A296"ScriptedSequence.GladosShock" "<sfx>[Elektrik Çarpması]"
N/A297"[english]ScriptedSequence.GladosShock" "<sfx>[Electrocution]"
N/A298"World.CrusherLp" "<sfx><len:2>[Metal Öğüten Dişliler]"
N/A299"[english]World.CrusherLp" "<sfx><len:2>[Metal Grinding Gears]"
N/A300"world.core_tiles_down" "<sfx>[Büyük Duvar Paneli Hareketi]"
N/A301"[english]world.core_tiles_down" "<sfx>[Large Wall Panel Movement]"
N/A302"world.core_tiles_up" "<sfx>[Büyük Duvar Paneli Hareketi]"
N/A303"[english]world.core_tiles_up" "<sfx>[Large Wall Panel Movement]"
N/A304"World.wheatleywave_01" "<sfx>[Büyük Duvar Paneli Hareketi]"
N/A305"[english]World.wheatleywave_01" "<sfx>[Large Wall Panel Movement]"
N/A306"Sphere.CorruptAttach" "<sfx>[Wheatley'e Çekirdek Takıldı]"
N/A307"[english]Sphere.CorruptAttach" "<sfx>[Core Attached to Wheatley]"
N/A308"World.CoreElevatorArrival" "<sfx><len:2>[Asansör Tınlaması]"
N/A309"[english]World.CoreElevatorArrival" "<sfx><len:2>[Elevator Ding]"
N/A310"World.PlatformStartJustLoop" "<sfx><norepeat:25>[Asansör Çalışıyor]"
N/A311"[english]World.PlatformStartJustLoop" "<sfx><norepeat:25>[Elevator Activation]"
N/A312"World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Fırın Tınlaması]"
N/A313"[english]World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Oven Ding]"
N/A314"GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A315"[english]GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A316"ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A317"[english]ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A318"ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A319"[english]ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A320"ScriptedSequence.MoronSmash03" "<sfx>[Robot Kol Asansörü Eziyor]"
N/A321"[english]ScriptedSequence.MoronSmash03" "<sfx>[Robot Arm Smashing Elevator]"
N/A322"ScriptedSequence.MoronSmash04" "<sfx>[Robot Kol Asansörü Eziyor, Cam Kırılıyor]"
N/A323"[english]ScriptedSequence.MoronSmash04" "<sfx>[Robot Arm Smashing Elevator, Glass Breaking]"
N/A324"ScriptedSequence.MoronSmash05" "<sfx>[Robot Kol Asansörü Eziyor, Cam Kırılıyor]"
N/A325"[english]ScriptedSequence.MoronSmash05" "<sfx>[Robot Arm Smashing Elevator, Glass Breaking]"
N/A326"ScriptedSequence.MoronSmash06" "<sfx>[Robot Kol Asansörü Eziyor, Cam Kırılıyor]"
N/A327"[english]ScriptedSequence.MoronSmash06" "<sfx>[Robot Arm Smashing Elevator, Glass Breaking]"
N/A328"ScriptedSequence.BigFallDebrisDestruction" "<sfx><norepeat:3>[Kırılan Ahşap, Uçan Enkaz]"
N/A329"[english]ScriptedSequence.BigFallDebrisDestruction" "<sfx><norepeat:3>[Breaking Wood, Flying Debris]"
N/A330"Bird.PotatoPeck" "<sfx><norepeat:3>[Patates Gagalayan Kuş]"
N/A331"[english]Bird.PotatoPeck" "<sfx><norepeat:3>[Bird Pecking Potato]"
N/A332"ug_pit_01" "<sfx><len:3>[Ateş, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A333"[english]ug_pit_01" "<sfx><len:3>[Fire, Cavernous Wind]"
N/A334"World.LightPowerOnSweep" "<sfx>[Tesise Güç Veriliyor]"
N/A335"[english]World.LightPowerOnSweep" "<sfx>[Facility Powering Up]"
N/A336"World.LightPowerOnSwitch" "<sfx><norepeat:3>[Büyük Işıklar Açılıyor]"
N/A337"[english]World.LightPowerOnSwitch" "<sfx><norepeat:3>[Large Lights Turn On]"
N/A338"ug_door_01" "<sfx><len:4>[Dev Borularda Sıvı İletimi]"
N/A339"[english]ug_door_01" "<sfx><len:4>[Liquid Movement in Giant Pipes]"
N/A340"World.LightPowerOnMd" "<sfx><norepeat:3>[Işıklar Açılıyor]"
N/A341"[english]World.LightPowerOnMd" "<sfx><norepeat:3>[Lights Turn On]"
N/A342"World.AlarmSweepLpLg" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Sireni]"
N/A343"[english]World.AlarmSweepLpLg" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Siren]"
N/A344"World.AlarmSweepLpSm" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Sireni]"
N/A345"[english]World.AlarmSweepLpSm" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Siren]"
N/A346"World.vault_open" "<sfx>[Büyük Kasa Kapısı Açılıyor]"
N/A347"[english]World.vault_open" "<sfx>[Large Vault Door Opening]"
N/A348"World.UndergroundPushBarOpen" "<sfx>[İtme Kollu Kapı Açılıyor]"
N/A349"[english]World.UndergroundPushBarOpen" "<sfx>[Push Bar Door Opening]"
N/A350"World.UndergroundPushBarClose" "<sfx>[İtme Kollu Kapı Kapanıyor]"
N/A351"[english]World.UndergroundPushBarClose" "<sfx>[Push Bar Door Closing]"
N/A352"World.TerrainRumble" "<sfx>[Uzakta Gümbürtü]"
N/A353"[english]World.TerrainRumble" "<sfx>[Distant Rumble]"
N/A354"World.HorizontalSlidingDoorOpen" "<sfx><norepeat:5>[Kayan Kapı Açılıyor]"
N/A355"[english]World.HorizontalSlidingDoorOpen" "<sfx><norepeat:5>[Sliding Door Open]"
N/A356"World.HorizontalSlidingDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Kayan Kapı Kapanıyor]"
N/A357"[english]World.HorizontalSlidingDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Sliding Door Close]"
N/A358"World.a303ApertureLogoImpactMetal" "<sfx>[Metal Çınlaması]"
N/A359"[english]World.a303ApertureLogoImpactMetal" "<sfx>[Metal Clang]"
N/A360"World.PaintSwitchOpen" "<sfx><len:3>[Düğme Etkinleştirilmesi]"
N/A361"[english]World.PaintSwitchOpen" "<sfx><len:3>[Switch Activation]"
N/A362"World.DariosTotallyAccurateGelPumpLp" "<sfx><len:3>[Büyük Pompa Çalışıyor]"
N/A363"[english]World.DariosTotallyAccurateGelPumpLp" "<sfx><len:3>[Large Pump Activation]"
N/A364"Player.JumpPowerUse" "<sfx><norepeat:4>[Mavi Jel Zıplaması]"
N/A365"[english]Player.JumpPowerUse" "<sfx><norepeat:4>[Blue Gel Bounce]"
N/A366"Portal.OGButtonDepress" "<sfx>[Tuşa Basıldı]"
N/A367"[english]Portal.OGButtonDepress" "<sfx>[Button Activation]"
N/A368"Portal.OGButtonRelease" "<sfx>[Tuş Etkisizleştirildi]"
N/A369"[english]Portal.OGButtonRelease" "<sfx>[Button Deactivation]"
N/A370"World.UndergroundDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Kapanıyor]"
N/A371"[english]World.UndergroundDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
N/A372"World.UndergroundDoorOpen" "<sfx><norepeat:5>[Kapı Açılıyor]"
N/A373"[english]World.UndergroundDoorOpen" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
N/A374"World.UndergroundCubeTrapDoorOpenPt1" "<sfx><norepeat:5>[Gıcırtılı Ahşap Kapak Açılıyor]"
N/A375"[english]World.UndergroundCubeTrapDoorOpenPt1" "<sfx><norepeat:5>[Squeaky Wooden Hatch Opening]"
N/A376"World.UndergroundCubeTrapDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Gıcırtılı Ahşap Kapak Kapanıyor]"
N/A377"[english]World.UndergroundCubeTrapDoorClose" "<sfx><norepeat:5>[Squeaky Wooden Hatch Closing]"
N/A378"UndergroundCube.ImpactSoft" "<sfx><norepeat:4>[Kof Ahşap Çarpışması]"
N/A379"[english]UndergroundCube.ImpactSoft" "<sfx><norepeat:4>[Hollow Wooden Impact]"
N/A380"UndergroundCube.ImpactHard" "<sfx><norepeat:4>[Kof Ahşap Çarpışması]"
N/A381"[english]UndergroundCube.ImpactHard" "<sfx><norepeat:4>[Hollow Wooden Impact]"
N/A382"VFX.OGSignFlicker" "<sfx>[Elektronik Tabela Açılması]"
N/A383"[english]VFX.OGSignFlicker" "<sfx>[Electronic Sign Activation]"
N/A384"World.a3JumpIntroPlatformTravel" "<sfx><len:2>[Platform Hareketi]"
N/A385"[english]World.a3JumpIntroPlatformTravel" "<sfx><len:2>[Platform Movement]"
N/A386"World.a3JumpIntroRotatingPanelTravel" "<sfx>[Ahşap Panel Hareketi]"
N/A387"[english]World.a3JumpIntroRotatingPanelTravel" "<sfx>[Wooden Panel Movement]"
N/A388"PaintBomb.Splat" "<sfx><norepeat:15>[Jel Damlası Şapırtısı]"
N/A389"[english]PaintBomb.Splat" "<sfx><norepeat:15>[Gel Blob Splat]"
N/A390"PaintBlob.Inception" "<sfx><norepeat:15>[Jel Damlası Oluşması]"
N/A391"[english]PaintBlob.Inception" "<sfx><norepeat:15>[Gel Blob Creation]"
N/A392"ug_sphere_water_01" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A393"[english]ug_sphere_water_01" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A394"ug_sphere_water_01a" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A395"[english]ug_sphere_water_01a" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A396"ug_sphere_water_01b" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A397"[english]ug_sphere_water_01b" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A398"ug_sphere_int_01a" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A399"[english]ug_sphere_int_01a" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A400"ug_sphere_water_02" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A401"[english]ug_sphere_water_02" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A402"ug_sphere_water_02a" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A403"[english]ug_sphere_water_02a" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A404"ug_sphere_water_02b" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A405"[english]ug_sphere_water_02b" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A406"ug_bomb_water_01" "<sfx><len:2>[Koyu Çamurlu Su, Rüzgâr Uğultusu]"
N/A407"[english]ug_bomb_water_01" "<sfx><len:2>[Thick Sludgy Water, Cavernous Wind]"
N/A408"Paint.Drip" "<sfx><norepeat:15>[Jel Damlaması]"
N/A409"[english]Paint.Drip" "<sfx><norepeat:15>[Gel Drip]"
N/A410"PaintBlob.ImpactDrip" "<sfx><norepeat:4>[Jel Damlası Çarpması]"
N/A411"[english]PaintBlob.ImpactDrip" "<sfx><norepeat:4>[Gel Drip Impact]"
N/A412"Explo.Distant" "<sfx><norepeat:5>[Uzakta Patlama]"
N/A413"[english]Explo.Distant" "<sfx><norepeat:5>[Distant Explosion]"
N/A414"World.AlarmBeepLpLg" "<sfx><norepeat:5>[Alarm Sireni]"
N/A415"[english]World.AlarmBeepLpLg" "<sfx><norepeat:5>[Alarm Siren]"
N/A416"World.a3transition_bridge_up" "<sfx>[Platform Yükseliyor Alarmı]"
N/A417"[english]World.a3transition_bridge_up" "<sfx>[Alarm Platform Ascending]"
N/A418"ScriptedSequence.a3TransitionPotatoSkewer" "<sfx>[Patates Şişleme]"
N/A419"[english]ScriptedSequence.a3TransitionPotatoSkewer" "<sfx>[Potato Skewering]"
N/A420"World.GladosPotatoZap" "<sfx>[Elektrik Şoku]"
N/A421"[english]World.GladosPotatoZap" "<sfx>[Electrical Shock]"
N/A422"Player.ExitSpeedPaint" "<sfx><norepeat:5>[Hız Jelinden Çıkılıyor]"
N/A423"[english]Player.ExitSpeedPaint" "<sfx><norepeat:5>[Exiting Speed Gel]"
N/A424"Player.EnterSpeedPaint" "<sfx><norepeat:5>[Hız Jeline Giriliyor]"
N/A425"[english]Player.EnterSpeedPaint" "<sfx><norepeat:5>[Entering Speed Gel]"
N/A426"MetalGrate.ImpactHard" "<sfx>[Metal Izgaraya Büyük İniş]"
N/A427"[english]MetalGrate.ImpactHard" "<sfx>[Big Land on Metal Grating]"
N/A428"World.SpeedFlingRotatingPanelLp" "<sfx><norepeat:5>[Dönen Metal Panel]"
N/A429"[english]World.SpeedFlingRotatingPanelLp" "<sfx><norepeat:5>[Rotating Metal Panel]"
N/A430"World.SpeedFlingRotatingPanelStop" "<sfx><norepeat:5>[Dönen Metal Panel Duruyor]"
N/A431"[english]World.SpeedFlingRotatingPanelStop" "<sfx><norepeat:5>[Rotating Metal Panel Stop]"
N/A432"World.UndergroundHeavyMetalArrive" "<sfx><norepeat:5>[Ağır Metal Kapı Kapanıyor]"
N/A433"[english]World.UndergroundHeavyMetalArrive" "<sfx><norepeat:5>[Heavy Metal Door Closing]"
N/A434"World.PaintPistonStop" "<sfx><norepeat:15>[Piston Durdu]"
N/A435"[english]World.PaintPistonStop" "<sfx><norepeat:15>[Piston Stop]"
N/A436"World.PaintPistonStart" "<sfx><norepeat:15>[Piston Çalışmaya Başladı]"
N/A437"[english]World.PaintPistonStart" "<sfx><norepeat:15>[Piston Start]"
N/A438"Paint.HeavyFlow" "<sfx><len:2>[Yoğun Jel Akışı]"
N/A439"[english]Paint.HeavyFlow" "<sfx><len:2>[Heavy Gel Flow]"
N/A440"World.TubeSuctionLoop" "<sfx><len:3>[Hava Akışı Vakumu]"
N/A441"[english]World.TubeSuctionLoop" "<sfx><len:3>[Air Flow Suction]"
N/A442"World.vault_open_02" "<sfx>[Büyük Kasa Kapısı Açılıyor]"
N/A443"[english]World.vault_open_02" "<sfx>[Large Vault Door Opening]"
N/A444"ScriptedSequence.GelTubesTravel" "<sfx>[Büyük Borular Alçalıyor]"
N/A445"[english]ScriptedSequence.GelTubesTravel" "<sfx>[Large Tubes Descending]"
N/A446"ScriptedSequence.GelTubesConnect" "<sfx>[Büyük Borular Bağlanıyor]"
N/A447"[english]ScriptedSequence.GelTubesConnect" "<sfx>[Large Tubes Connecting]"
N/A448"World.a3EndElevatorTravel" "<sfx>[Askıya Alınan Asansör Hareketi]"
N/A449"[english]World.a3EndElevatorTravel" "<sfx>[Suspended Elevator Movement]"
N/A450"World.a3EndElevatorArrive" "<sfx>[Askıya Alınan Asansör Duruşu]"
N/A451"[english]World.a3EndElevatorArrive" "<sfx>[Suspended Elevator Arrival]"
N/A452"World.a3EndElevatorDoorsOpen" "<sfx>[Güvenlik Kapıları Açılıyor]"
N/A453"[english]World.a3EndElevatorDoorsOpen" "<sfx>[Safety Gates Opening]"
N/A454"World.a3EndElevatorDoorsClose" "<sfx>[Güvenlik Kapıları Kapanıyor]"
N/A455"[english]World.a3EndElevatorDoorsClose" "<sfx>[Safety Gates Closing]"
N/A456"VFX.LightFlickerEndMedium" "<sfx>[Işıklar Titreyerek Açılıyor]"
N/A457"[english]VFX.LightFlickerEndMedium" "<sfx>[Lights Flickering On]"
N/A458"World.a4IntroElevatorTravel" "<sfx>[Asansör Hareketi]"
N/A459"[english]World.a4IntroElevatorTravel" "<sfx>[Elevator Travel]"
N/A460"World.a4IntroElevatorArrive" "<sfx>[Asansör Duruyor]"
N/A461"[english]World.a4IntroElevatorArrive" "<sfx>[Elevator Arrival]"
N/A462"Explo.SemiDistant02" "<sfx><norepeat:3>[Uzakta Patlama]"
N/A463"[english]Explo.SemiDistant02" "<sfx><norepeat:3>[Distant Explosion]"
N/A464"World.WheatleyZap" "<sfx><len:2>[Wheatley'i Elektrik Çarpıyor]"
N/A465"[english]World.WheatleyZap" "<sfx><len:2>[Wheatley Electrocution]"
N/A466"World.ContainerAlarm" "<sfx><norepeat:6>[Alarm Sireni]"
N/A467"[english]World.ContainerAlarm" "<sfx><norepeat:6>[Alarm Siren]"
N/A468"World.TestChamberTravelLp" "<sfx>[Test Odası Hareketi]"
N/A469"[english]World.TestChamberTravelLp" "<sfx>[Test Chamber Movement]"
N/A470"World.wallbutton_collapse" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A471"[english]World.wallbutton_collapse" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A472"World.a4_platform_chamber_crash" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A473"[english]World.a4_platform_chamber_crash" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A474"World.a4_speedcatch_destroy.L" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A475"[english]World.a4_speedcatch_destroy.L" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A476"World.a4_polarityjump_destroy" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A477"[english]World.a4_polarityjump_destroy" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A478"World.a4Finale1CrusherWheatleyTrap" "<sfx>[Büyük Çarpışma ve Yıkım]"
N/A479"[english]World.a4Finale1CrusherWheatleyTrap" "<sfx>[Large Impact and Destruction]"
N/A480"World.finale2_catwalk_break" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A481"[english]World.finale2_catwalk_break" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A482"World.finale2_chamber.slide_L" "<sfx>[Yıkım ve Metal Gerilimi]"
N/A483"[english]World.finale2_chamber.slide_L" "<sfx>[Destruction and Metal Stress]"
N/A484"World.GrinderLp" "<sfx>[Sürtünen Büyük Metal Dişliler]"
N/A485"[english]World.GrinderLp" "<sfx>[Large Grinding Metal Gears]"
N/A486"Portal.giant_piston" "<sfx>[Büyük Çarpışma]"
N/A487"[english]Portal.giant_piston" "<sfx>[Large Impact]"
N/A488"World.MpCoopTbeamMazeCrusherImpact" "<sfx>[Büyük Çarpışma]"
N/A489"[english]World.MpCoopTbeamMazeCrusherImpact" "<sfx>[Large Impact]"
N/A490"World.gel_through_vent" "<sfx>[Boruda Sıvı Hareketi]"
N/A491"[english]World.gel_through_vent" "<sfx>[Liquid Movement in Pipe]"
N/A492"World.GelFlowHeroLp" "<sfx>[Boruda Sıvı Hareketi]"
N/A493"[english]World.GelFlowHeroLp" "<sfx>[Liquid Movement in Pipe]"
N/A494"World.a4_finale3_destruction01" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A495"[english]World.a4_finale3_destruction01" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A496"World.a4_finale3_wallcollapse" "<sfx><norepeat:3>[Duvar Yıkılıyor]"
N/A497"[english]World.a4_finale3_wallcollapse" "<sfx><norepeat:3>[Wall Destruction]"
N/A498"ScriptedSequence.PotatoGladosSpin" "<sfx>[Patates GLaDOS Dönüyor]"
N/A499"[english]ScriptedSequence.PotatoGladosSpin" "<sfx>[Potato GLaDOS Spin]"
N/A500"Sphere.FiringPowerup" "<sfx>[Bomba Ateşleme Mekanizması Güç Kazanıyor]"
N/A501"[english]Sphere.FiringPowerup" "<sfx>[Bomb Fire Power Up]"
N/A502"util_rocks_big" "<sfx><norepeat:3>[Yıkım]"
N/A503"[english]util_rocks_big" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A504"World.FireLp" "<sfx><norepeat:5>[Ateş]"
N/A505"[english]World.FireLp" "<sfx><norepeat:5>[Fire]"
N/A506"World.WheatleySprinklerSystem" "<sfx>[Söndürücü Sistemi Ektinleştirmesi]"
N/A507"[english]World.WheatleySprinklerSystem" "<sfx>[Sprinkler System Activation]"
N/A508"Portal.PortalgunActivate" "<sfx><norepeat:5>[Portal Silahı Etkinleştirmesi]"
N/A509"[english]Portal.PortalgunActivate" "<sfx><norepeat:5>[Portal Gun Activation]"
N/A510"world.laseremittertravellp" "<sfx><norepeat:5>[Lazer Emitör Hareketi]"
N/A511"[english]world.laseremittertravellp" "<sfx><norepeat:5>[Laser Emitter Movement]"
N/A512"world.laseremitterarrive" "<sfx><norepeat:5>[Lazer Emitör Duruşu]"
N/A513"[english]world.laseremitterarrive" "<sfx><norepeat:5>[Laser Emitter Arrival]"
N/A514"world.dinosaurfm" "<sfx>[Gizemli Elektronik Yayın]"
N/A515"[english]world.dinosaurfm" "<sfx>[Mysterious Electronic Transmission]"
N/A516"catapult.powerdown" "<sfx>[Güven Plakası Güç Kaybediyor]"
N/A517"[english]catapult.powerdown" "<sfx>[Faith Plate Powering Down]"
N/A518"world.robotneginteractpitchedup" "<sfx><norepeat:5>[Elektronik Bipleme]"
N/A519"[english]world.robotneginteractpitchedup" "<sfx><norepeat:5>[Electronic Beeping]"
N/A520"world.spherepeekceilingarrival" "<sfx>[Büyük Çarpışma]"
N/A521"[english]world.spherepeekceilingarrival" "<sfx>[Large Impact]"
N/A522"doors.move1" "<sfx>[Kapılar Açılıyor]"
N/A523"[english]doors.move1" "<sfx>[Doors Opening]"
N/A524"BTS4.Breakable.Glass" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A525"[english]BTS4.Breakable.Glass" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A526"npc_rocketturret.lockingbeep" "<sfx>[Elektronik Bipleme]"
N/A527"[english]npc_rocketturret.lockingbeep" "<sfx>[Electronic Beeping]"
N/A528"world.largefanstart" "<sfx><norepeat:3>[Büyük Fan Çalışıyor]"
N/A529"[english]world.largefanstart" "<sfx><norepeat:3>[Large Fan Start]"
N/A530"world.largefanstop" "<sfx><norepeat:3>[Büyük Fan Yavaşlıyor]"
N/A531"[english]world.largefanstop" "<sfx><norepeat:3>[Large Fan Slowing Down]"
N/A532"World.SlowCrusherOpenEnd" "<sfx>[Ezici Çarpışması]"
N/A533"[english]World.SlowCrusherOpenEnd" "<sfx>[Crusher Impact]"
N/A534"World.SlowCrusherCloseStart" "<sfx>[Ezici Çalışıyor]"
N/A535"[english]World.SlowCrusherCloseStart" "<sfx>[Crusher Start]"
N/A536"World.Glasstastrophe1984" "<sfx>[Cam Kırılması]"
N/A537"[english]World.Glasstastrophe1984" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A538}
N/A539}