Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
3939"[english]announcer.bb_stalemate06" "<clr:250,231,181>Announcer: Fire detected in the Stalemate Resolution Annex. Extinguishing."
4040"announcer.bb_stalemate07" "<clr:250,231,181>Komunikat: Do asystenta w rozwiązywaniu sytuacji patowych: proszę wcisnąć przycisk rozwiązywania sytuacji patowej."
4141"[english]announcer.bb_stalemate07" "<clr:250,231,181>Announcer: Stalemate Resolution Associate: Please press the Stalemate Resolution Button."
42N/A"announcer.carolyndeleted02" "<clr:250,231,181>Komunikat: Wykryto Caroline."
N/A42"announcer.carolyndeleted02" "<clr:250,231,181>Komunikat: Usunięto Caroline."
4343"[english]announcer.carolyndeleted02" "<clr:250,231,181>Announcer: Caroline deleted."
4444"announcer.evacuationmisc01" "<clr:250,231,181>Komunikat: Prosimy przygotować się do awaryjnej ewakuacji."
4545"[english]announcer.evacuationmisc01" "<clr:250,231,181>Announcer: Please prepare for emergency evacuation."
4747"[english]announcer.gladosbattle11" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Central core is eighty percent corrupt."
4848"announcer.gladosbattle12" "<clr:250,231,181>Komunikat: Wykryto rdzeń zastępczy."
4949"[english]announcer.gladosbattle12" "<clr:250,231,181>Announcer: Alternate core detected."
50N/A"announcer.gladosbattle13" "<clr:250,231,181>Komunikat: Aby rozpocząć transfer rdzenia, umieścić rdzeń zastępczy w gnieździe."
N/A50"announcer.gladosbattle13" "<clr:250,231,181>Komunikat: Aby rozpocząć transfer rdzenia, należy umieścić rdzeń zastępczy w gnieździe."
5151"[english]announcer.gladosbattle13" "<clr:250,231,181>Announcer: To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle."
5252"announcer.gladosbattle14" "<clr:250,231,181>Komunikat: Rdzeń zastępczy został zaakceptowany."
5353"[english]announcer.gladosbattle14" "<clr:250,231,181>Announcer: Substitute core accepted."
8383"[english]announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Announcer: Thank you for completing the testing courses. If you enjoyed your experience, you may now re-enter the testing course of your choice."
8484"announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Komunikat: W dowód uznania za ukończenie wszystkich testów przyznane zostały uprawnienia poziomu C. Udostępniono wszystkie obszary testowe oraz trzy z 176 toalet Aperture Science."
8585"[english]announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Announcer: By completing all test courses, you have achieved Level C security clearance. You may now access all testing courses and three of Aperture Science's 176 restrooms."
86N/A"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dzień dobry. Czas spędzony w hibernacji wynosi: dziewięć, dziewięć, dziewięć... dziewięć, dziewięć, dzie- Niniejszy komunikat ma na celu poinformowanie o konieczności opuszczenia[CICHNIE]"
N/A86"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dzień dobry. Czas spędzony w hibernacji wynosi: dziewięć, dziewięć, dziewięć... dziewięć, dziewięć, dzie- Niniejszy komunikat ma na celu poinformowanie o konieczności opuszczenia [CICHNIE]"
8787"[english]announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for nine nine nine... nine nine ni- This courtesy call is to inform you that all test subjects should immediately vacate [FADES OUT]"
8888"announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dzień dobry. Czas spędzony w hibernacji wynosi: PIĘĆDZIESIĄT DNI. W celu zachowania zgodności z przepisami stanowymi i federalnymi wszyscy kandydaci do testowania w Centrum wydłużonej relaksacji Aperture Science są okresowo wybudzani celem przeprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń fizycznych i umysłowych."
8989"[english]announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for -FIFTY- days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise."
9595"[english]announcer.openingexercise04" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise."
9696"announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Komunikat: Na przeciwnej ścianie znajduje się obraz. Podejdź i stań przed obrazem."
9797"[english]announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Announcer: There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it."
98N/A"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Komunikat: To jest sztuka. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego patrz na sztukę. [DŹWIĘK BRZĘCZYKA]"
N/A98"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Komunikat: To jest sztuka. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wpatruj się w sztukę. [DŹWIĘK BRZĘCZYKA]"
9999"[english]announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Announcer: This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER]"
100N/A"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Komunikat: Odczuwasz teraz ożywienie umysłowe. Jeśli podejrzewasz, że patrzenie na sztukę nie dostarczyło wymaganego ożywienia umysłowego, zastanów się krótko nad tym klasycznym utworem."
N/A100"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Komunikat: Powinieneś teraz odczuwać ożywienie umysłowe. Jeśli podejrzewasz, że wpatrywanie się w sztukę nie dostarczyło wymaganego ożywienia umysłowego, zastanów się krótko nad tym klasycznym utworem. [MUZYKA PRZERWANA PRZEZ BRZĘCZYK]"
101101"[english]announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER]"
102102"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dobrze. A teraz prosimy wrócić do łóżka."
103103"[english]announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. Now please return to your bed."
107107"[english]announcer.prehub06" "<clr:250,231,181>Announcer: Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center."
108108"announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Komunikat: Doświadczamy aktualnie trudności technicznych, spowodowanych okolicznościami o potencjalnie apokaliptycznym znaczeniu, które znajdują się poza naszą kontrolą."
109109"[english]announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Announcer: We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control."
110N/A"announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Komunikat: Jednakże dzięki awaryjnym protokołom testowym możemy kontynuować testowanie. Te nagrane komunikaty dostarczać będą wsparcia w zakresie instrukcji i motywacji, tak aby badania naukowe mogły być kontynuowane, nawet w przypadku ekologicznej, społecznej, ekonomicznej lub strukturalnej katastrofy."
N/A110"announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Komunikat: Jednakże dzięki awaryjnym protokołom testowym możemy kontynuować testowanie. Te nagrane komunikaty dostarczać będą wsparcia w zakresie instrukcji i motywacji, tak aby badania naukowe mogły być kontynuowane nawet w przypadku ekologicznej, społecznej, ekonomicznej lub strukturalnej katastrofy."
111111"[english]announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Announcer: However, thanks to Emergency Testing Protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support, so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse."
112112"announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Komunikat: Otwarcie portalu i rozpoczęcie awaryjnego testowania za trzy... dwa... jeden."
113113"[english]announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Announcer: The portal will open and emergency testing will begin in three. Two. One."
114N/A"announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Komunikat: Testowanie z użyciem kostek i przycisków pozostaje ważnym narzędziem naukowym, nawet w sytuacjach alarmowych."
N/A114"announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Komunikat: Testowanie z użyciem kostek i przycisków pozostaje ważnym narzędziem naukowym nawet w sytuacjach alarmowych."
115115"[english]announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Announcer: Cube- and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency."
116116"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Komunikat: Jeśli testowanie z użyciem kostek i przycisków spowodowało wystąpienie sytuacji alarmowej, nie martw się. Szanse powtórzenia tej sytuacji są nieznaczne."
117117"[english]announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: If cube- and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim."
129129"[english]announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Announcer: You are simply experiencing a rare reaction in which the Material Emancipation Grill may have emancipated the ear tubes inside your head."
130130"announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Komunikat: Kolejny test jest wyjątkowo niebezpieczny. Aby pomóc ci w zachowaniu spokoju w obliczu niemal pewnej śmierci, zastosowany zostanie smooth jazz za trzy... dwa... jeden. [SMOOTH JAZZ]"
131131"[english]announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in three. Two. One. [SMOOTH JAZZ]"
132N/A"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Komunikat: W momencie nagrywania niniejszego komunikatu przepisy federalne obligują nas do poinformowania, iż kolejny tekst jest prawdopodobnie śmiertelny, oraz do pokierowania cię do bezpieczniejszego obszaru testowego."
N/A132"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Komunikat: W momencie nagrywania niniejszego komunikatu przepisy federalne obligują nas do poinformowania, iż kolejny tekst jest prawdopodobnie śmiertelny oraz do pokierowania cię do bezpieczniejszego obszaru testowego."
133133"[english]announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Announcer: At the time of this recording, Federal disclosure policies require us to inform you that this next test is probably lethal and to redirect you to a safer test environment."
134134"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Komunikat: Postaramy się zachować zgodność z tymi obecnie nieistniejącymi agencjami, odtwarzając więcej smooth jazzu."
135135"[english]announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: We will attempt to comply with these now non-existent agencies by playing some more smooth jazz."
139139"[english]announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Announcer: [beep] Sarcasm Self Test complete. [beep]"
140140"announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Komunikat: Linia odkupienia dla wieżyczek aktywna."
141141"[english]announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Announcer: Turret redemption lines active."
142N/A"announcer.sp_sabotage_factory14" "<clr:250,231,181>Komunikat: Prosimy o nie wchodzenie w interakcję z wieżyczkami zmierzającymi do odkupienia."
N/A142"announcer.sp_sabotage_factory14" "<clr:250,231,181>Komunikat: Prosimy o niewchodzenie w interakcję z wieżyczkami zmierzającymi do odkupienia."
143143"[english]announcer.sp_sabotage_factory14" "<clr:250,231,181>Announcer: Please do not engage with turrets heading towards redemption."
144144"announcer.sp_sabotage_factory15" "<clr:250,231,181>Komunikat: Linie odkupienia dla wieżyczek nie służą do zabawy. Prosimy o zejście z linii odkupienia dla wieżyczek."
145145"[english]announcer.sp_sabotage_factory15" "<clr:250,231,181>Announcer: Turret redemption lines are not rides, please exit the turret redemption line."
197197"[english]cavejohnson.cave_laugh04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [laugh]"
198198"cavejohnson.eighties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Witamy w centerum wzbogacania. [kaszel]"
199199"[english]cavejohnson.eighties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Welcome to the enrichment center. [cough]"
200N/A"cavejohnson.eighties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Odkąd udział w testach stał się obowiązkowy dla wszystkich pracowników jakość testowanych obiektów znacznie wzrosła. Lojalność pracowników jakkolwiek, niestety nie."
N/A200"cavejohnson.eighties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Odkąd udział w testach stał się obowiązkowy dla wszystkich pracowników jakość testowanych obiektów znacznie wzrosła. Lojalność pracowników, jakkolwiek, niestety nie."
201201"[english]cavejohnson.eighties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not."
202202"cavejohnson.eighties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [kaszel] W rezultacie, jak już prawdopodobnie wiecie, będziemy dążyć do zakończenia testów na ludziach. Wciąż jednak mamy kilka spraw do załatwienia."
203203"[english]cavejohnson.eighties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [cough] As a result, you may have heard we're gonna phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though."
209209"[english]cavejohnson.eighties_intro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill."
210210"cavejohnson.eighties_intro10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mimo to okazuje się, że są one doskonałym przewodnikiem portali. Dlatego teraz sprawdzimy, czy wskakiwanie i wyskakiwanie z tych nowych portali może pomóc w pozbyciu się księżycowej trucizny z ludzkiego krwiobiegu. Kiedy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. [kaszel] Myślmy pozytywnie i zajmijmy się nauką."
211211"[english]cavejohnson.eighties_intro10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Still, it turns out they're a great portal conductor. So now we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow leech the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. [coughs] Let's all stay positive and do some science."
212N/A"cavejohnson.eighties_intro12" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: W związku z tym byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli przejść przez testy tak szybko, jak to możliwie. Caroline, przynieś mi proszę więcej środków przeciwbólowych."
N/A212"cavejohnson.eighties_intro12" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: W związku z tym byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli przejść przez testy tak szybko, jak to możliwe. Caroline, przynieś mi proszę więcej środków przeciwbólowych."
213213"[english]cavejohnson.eighties_intro12" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Caroline, please bring me more pain pills."
214214"cavejohnson.eighties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Chodzi mi o to, że jeśli możemy zapisać muzykę na płycie kompaktowej, dlaczego nie możemy zapisać na niej ludzkiej inteligencji i osobowości? Moi inżynierowie głowią się właśnie nad tym problemem."
215215"[english]cavejohnson.eighties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The point is: If we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now."
216N/A"cavejohnson.eighties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mapowanie mózgu. Sztuczna inteligencja. Powinniśmy byli to rozpracować trzydzieści lat temu. Powiem jedno – i nagram to na taśmę, żeby każdy słyszał to setki razy dziennie: Jeśli umrę zanim wstawicie mnie do komputera, chcę żeby Caroline pokierowała tą placówką."
N/A216"cavejohnson.eighties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mapowanie mózgu. Sztuczna inteligencja. Powinniśmy byli to rozpracować trzydzieści lat temu. Powiem jedno – i nagram to na taśmę, żeby każdy słyszał to setki razy dziennie: Jeśli umrę, zanim wstawicie mnie do komputera, chcę, żeby Caroline pokierowała tą placówką."
217217"[english]cavejohnson.eighties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Brain Mapping. Artificial Intelligence. We should have been working on it thirty years ago. I will say this - and I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day: If I die before you people can pour me into a computer, I want Caroline to run this place."
218218"cavejohnson.eighties_outro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Będzie marudzić. Powie, że nie może. Jest po prostu skromna. Zmuście ją."
219219"[english]cavejohnson.eighties_outro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that. But you make her."
225225"[english]cavejohnson.eighties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All right, I've been thinking. When life gives you lemons? Don't make lemonade. Make life take the lemons back! Get mad! 'I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these?'"
226226"cavejohnson.eighties_outro11" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Zażądaj rozmowy z kierownikiem życia! Spraw, aby życie pożałowało dnia, w którym pomyślało, że może dać Cave'owi Johnsonowi cytryny! Masz pojęcie, kim jestem? Puszczę z dymem twój dom! Za pomocą cytryn! Zlecę moim inżynierom opracowanie cytryn zapalających, które spalą twój dom!"
227227"[english]cavejohnson.eighties_outro11" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Demand to see life's manager! Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons! Do you know who I am? I'm the man who's going to burn your house down! With the lemons! I'm going to get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down!"
228N/A"cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mówi się, że wielkie dokonania naukowe zbudowane są na barkach gigantów. Nie tutaj. W Aperture nasze dokonania rozpoczynamy od podstaw. Bez trzymania się za ręce."
N/A228"cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mówi się, że wielkie dokonania naukowe zbudowane są na barkach gigantów. Nie tutaj. W Aperture nasze dokonania rozpoczynamy od podstaw. Bez trzymania za rączkę."
229229"[english]cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture, we do all our science from scratch. No hand holding."
230230"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Nie ty, obiekcie testowy, tobie idzie dobrze."
231231"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Not you, test subject, you're doing fine."
235235"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Science isn't about WHY. It's about WHY NOT. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much. In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out, because you are fired."
236236"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jeśli słyszysz ten komunikat, oznacza to, że robisz zbyt duże przerwy między testami. Jajogłowi twierdzą, że może to być reakcja powodowana strachem."
237237"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're hearing this, it means you're taking a long time on the catwalks between tests. The lab boys say that might be a fear reaction."
238N/A"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Żaden ze mnie psychiatra, ale biorąc pod uwagę, że to komentarz ze strony ludzi, którzy nie poznaliby dreszczu przygody nawet, jeśli podszedłby do nich i ściągnął im portki, brzmi to bardziej jak „projekcja”."
N/A238"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Żaden ze mnie psychiatra, ale biorąc pod uwagę, że to komentarz ze strony ludzi, którzy nie poznaliby dreszczu przygody nawet jeśli podszedłby do nich i ściągnął im portki, brzmi to bardziej jak „projekcja”."
239239"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like 'projection'."
240240"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: To nie ONI polecieli w kosmos, nie oni szturmowali plaże i nie oni zdobyli złoto. O nie, szanowny panie, to my tego dokonaliśmy! Ty i ja kontra cały świat! Masz charakter! Popracuj jeszcze trochę nad tempem. A teraz rozwiążmy tę zagadkę!"
241241"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: THEY didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No sir, we did! It's you and me against the world, son! I like your grit! Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing!"
247247"[english]cavejohnson.fifties_into_middle_of_test01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ha! I like your style. You make up your own rules, just like me."
248248"cavejohnson.fifties_into_middle_of_test02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Księgowi mówili mi, że nie mogę wylać pracownika tylko dlatego, że porusza się na wózku inwalidzkim. I tak go wylałem. Podjazdy są drogie."
249249"[english]cavejohnson.fifties_into_middle_of_test02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bean counters said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive."
250N/A"cavejohnson.fifties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Witajcie panowie w Aperture Science. Astronauci, bohaterowie wojenni, olimpijczycy – jesteście tutaj, ponieważ chcemy najlepszych, a to właśnie wy. A zatem: kto gotów jest poświęcić się nauce?"
N/A250"cavejohnson.fifties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Witajcie panowie w Aperture Science. Astronauci, bohaterowie wojenni, olimpijczycy - jesteście tutaj, ponieważ chcemy najlepszych, a to właśnie wy. A zatem: kto gotów jest poświęcić się nauce?"
251251"[english]cavejohnson.fifties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians--you're here because we want the best, and you are it. So: Who is ready to make some science?"
252252"cavejohnson.fifties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Zapewne poznaliście się już w limuzynie w drodze tutaj, pozwólcie więc, że teraz ja się przedstawię."
253253"[english]cavejohnson.fifties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself."
279279"[english]cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I oughtta stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea: make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day."
280280"cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: W naszych sferycznych pomieszczeniach laboratoryjnych przeprowadzamy tysiąc testów dziennie. Nie mogę osobiście nadzorować każdego z nich, dlatego te nagrane wiadomości będą zawierały odpowiedzi na wszystkie wasze pytania i zdarzenia, które będą miały miejsce podczas waszej przygody z nauką."
281281"[english]cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages'll cover any questions you might have, and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure."
282N/A"cavejohnson.fifties_waiting03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Twoje zadanie będzie różniło się, w zależności od sposobu, w jaki udało ci się okiełznać otaczający cię świat."
N/A282"cavejohnson.fifties_waiting03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Twoje zadanie będzie różniło się w zależności od sposobu, w jaki udało ci się okiełznać otaczający cię świat."
283283"[english]cavejohnson.fifties_waiting03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Your test assignment will vary, depending on the manner in which you have bent the world to your will."
284284"cavejohnson.fifties_waiting05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Osoby, które pomagają dziś w testowaniu żelu repulsyjnego, powinny kierować się według niebieskiej linii na podłodze."
285285"[english]cavejohnson.fifties_waiting05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor."
307307"[english]cavejohnson.misc_tests24" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Just a heads up: We're gonna have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best-case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out."
308308"cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jeśli masz alergię na orzeszki, najwyższy czas kogoś o tym poinformować, ponieważ w ramach kolejnego testu jajogłowi prawdopodobnie zmienią twoją krew w masę orzechową na kilka minut. Spójrz na to z jasnej strony – jeśli nam się to uda, będą musieli wynaleźć dla nas nowy rodzaj Nagrody Nobla, więc się trzymaj."
309309"[english]cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there."
310N/A"cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jeśli jesteś w grupie kontrolnej 7D, wszczepiliśmy ci do czaszki niewielki mikroczip o rozmiarach znaczka pocztowego. Prawdopodobnie nie pamiętasz nawet, że tam jest, ale jeśli nagle zacznie wibrować i piszczeć podczas tego testu, daj nam znać, ponieważ oznacza to, że niebawem wygeneruje temperaturę rzędu 500 stopni, dlatego będziemy musieli ci go bardzo szybko wyciąć."
N/A310"cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jeśli jesteś w grupie kontrolnej Kepler-7, wszczepiliśmy ci do czaszki niewielki mikroczip o rozmiarach znaczka pocztowego. Prawdopodobnie nie pamiętasz nawet, że tam jest, ale jeśli nagle zacznie wibrować i piszczeć podczas tego testu, daj nam znać, ponieważ oznacza to, że niebawem wygeneruje temperaturę rzędu 500 stopni, dlatego będziemy musieli ci go bardzo szybko wyciąć."
311311"[english]cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, if you're part of Control Group Kepler-Seven, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there, but if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know, because that means it's about to hit five hundred degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast."
312312"cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: W porządku, przeprowadzimy mały eksperyment z teleportacją. Ta technologia nie działa z wszystkimi rodzajami skóry, więc postaraj się zapamiętać, która jest twoja. Jeśli nie zostanie teleportowana razem z tobą, zrobimy co w naszej mocy, aby wszyć cię do niej z powrotem."
313313"[english]cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All right. We're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it."
325325"[english]cavejohnson.seventies_intro15" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related."
326326"cavejohnson.seventies_intro16" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Witaj, przyjacielu. Nazywam się Cave Johnson, jestem dyrektorem generalnym Aperture Science. Być może kojarzysz nas z przesłuchań komisji senackiej z roku 1968 w sprawie zaginionych astronautów. Prawdopodobnie korzystałeś też z wielu produktów, które wynaleźliśmy. A które inni ludzie w jakiś sposób nam wykradli. Black Mesa może mnie pocałować w--"
327327"[english]cavejohnson.seventies_intro16" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science - you might know us as a vital participant in the 1968 Senate Hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented. But that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt--"
328N/A"cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Dziękuję – [do siebie] Nie wierzę, że dziękuję tym ludziom [do mikrofonu] – za to, że zataczając się przeszliście przez test żelu napędzającego Aperture Science. Dokonaliście czegoś szczególnego dla społeczeństwa, dla odmiany, i za to ludzkość jest wam wdzięczna."
N/A328"cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Dziękuję - [do siebie] Nie wierzę, że dziękuję tym ludziom [do mikrofonu] - za to, że zataczając się, przeszliście przez test żelu napędzającego Aperture Science. Dokonaliście czegoś szczególnego dla społeczeństwa, dla odmiany, i za to ludzkość jest wam wdzięczna."
329329"[english]cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Thank you - I can't believe I'm thanking these people - for staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing. You've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful."
330330"cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jeśli mieliście ze sobą jakieś rzeczy osobiste, prosimy o ich zabranie. Nie chcemy, żeby stare gazety i patyki zaśmiecały nam budynek."
331331"[english]cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building."
351351"[english]core01.babble102" "<clr:255,201,4>Core 1: Gotta go to space. Lady. Lady."
352352"core01.babble105" "<clr:255,201,4>Core 1: Oo. Oo. Oo. Panienko. Oo. Panienko. Oo. Polećmy w kosmos."
353353"[english]core01.babble105" "<clr:255,201,4>Core 1: Oo. Oo. Oo. Lady. Oo. Lady. Oo. Let's go to space."
354N/A"core01.babble11" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos lecimy w kosmos nie mogę się doczekać."
N/A354"core01.babble11" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, lecimy w kosmos, nie mogę się doczekać."
355355"[english]core01.babble11" "<clr:255,201,4>Core 1: Space going to space can't wait."
356356"core01.babble14" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos..."
357357"[english]core01.babble14" "<clr:255,201,4>Core 1: Space..."
359359"[english]core01.babble16" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Trial. Puttin' the system on trial. In space. Space system. On trial. Guilty. Of being in space! Going to space jail!"
360360"core01.babble19" "<clr:255,201,4>Core 1: Tato! Jestem w kosmosie! [niski, „kosmiczny” głos] Jestem z ciebie dumny, synu. [normalny głos] Tato, czy jesteś kosmosem? [niski, „kosmiczny” głos] Tak. Teraz znów jesteśmy rodziną."
361361"[english]core01.babble19" "<clr:255,201,4>Core 1: Dad! I'm in space! [low-pitched 'space' voice] I'm proud of you, son. [normal voice] Dad, are you space? [low-pitched 'space' voice] Yes. Now we are a family again."
362N/A"core01.babble20" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos kosmos chcę lecieć w kosmos tak proszę kosmos. Kosmos kosmos. Lecieć w kosmos."
N/A362"core01.babble20" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, kosmos, chcę lecieć w kosmos, tak, proszę, kosmos. Kosmos, kosmos. Lecieć w kosmos."
363363"[english]core01.babble20" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space wanna go to space yes please space. Space space. Go to space."
364N/A"core01.babble21" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos kosmos chcę lecieć w kosmos"
N/A364"core01.babble21" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, kosmos, chcę lecieć w kosmos"
365365"[english]core01.babble21" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space wanna go to space"
366N/A"core01.babble22" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos kosmos lecę w kosmos o rany"
N/A366"core01.babble22" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, kosmos, lecę w kosmos, o rany"
367367"[english]core01.babble22" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space going to space oh boy"
368368"core01.babble24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Kosmos! Ba! Ba! Ba ba ba!"
369369"[english]core01.babble24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Space! Ba! Ba! Ba ba ba!"
371371"[english]core01.babble28" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh. Play it cool. Play it cool. Here come the space cops."
372372"core01.babble29" "<clr:255,201,4>Core 1: Pomóżcie mi, kosmiczni gliniarze. Kosmiczna policjo, pomocy."
373373"[english]core01.babble29" "<clr:255,201,4>Core 1: Help me, space cops. Space cops, help."
374N/A"core01.babble31" "<clr:255,201,4>Core 1: Lecę w kosmos lecę tam nie mogę czekać muszę lecieć. Kosmos. Lecieć."
N/A374"core01.babble31" "<clr:255,201,4>Core 1: Lecę w kosmos, lecę tam, nie mogę czekać, muszę lecieć. Kosmos. Lecieć."
375375"[english]core01.babble31" "<clr:255,201,4>Core 1: Going to space going there can't wait gotta go. Space. Going."
376376"core01.babble33" "<clr:255,201,4>Core 1: Lepiej kup teleskop. Jak chcesz mnie zobaczyć. Kup teleskop. Lecę w kosmos."
377377"[english]core01.babble33" "<clr:255,201,4>Core 1: Better buy a telescope. Wanna see me. Buy a telescope. Gonna be in space."
381381"[english]core01.babble36" "<clr:255,201,4>Core 1: I'm going to space."
382382"core01.babble37" "<clr:255,201,4>Core 1: O rany."
383383"[english]core01.babble37" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh boy."
384N/A"core01.babble40" "<clr:255,201,4>Core 1: Dobra dobra okej okej."
N/A384"core01.babble40" "<clr:255,201,4>Core 1: Dobra, dobra, dobra, okej, okej."
385385"[english]core01.babble40" "<clr:255,201,4>Core 1: Yeah yeah yeah okay okay."
386N/A"core01.babble42" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos kosmos. Lecę w kosmos."
N/A386"core01.babble42" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, kosmos. Lecę w kosmos."
387387"[english]core01.babble42" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Gonna go to space."
388N/A"core01.babble43" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos kosmos. Lecieć w kosmos."
N/A388"core01.babble43" "<clr:255,201,4>Core 1: Kosmos, kosmos. Lecieć w kosmos."
389389"[english]core01.babble43" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Go to space."
390390"core01.babble44" "<clr:255,201,4>Core 1: Tak. Proszę. Kosmos."
391391"[english]core01.babble44" "<clr:255,201,4>Core 1: Yes. Please. Space."
565565"[english]core01.space23" "<clr:255,201,4>Core 1: YEEEHAAAAAW!"
566566"core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ach!"
567567"[english]core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ah!"
568N/A"core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Sytuacja, w której się znajdujesz, jest bardzo niebezpieczna."
569N/A"[english]core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
570N/A"core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Prawdopodobieństwo śmierci w ciągu następnych pięciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
571N/A"[english]core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
572N/A"core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Prawdopodobieństwo gwałtownej śmierci w ciągu następnych pięciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
573N/A"[english]core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
574N/A"core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Za moment przez ciebie zginę."
575N/A"[english]core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: You are about to get me killed."
576N/A"core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Z powodu twojego zaniedbania zginiemy oboje."
577N/A"[english]core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: We will both die because of your negligence."
578N/A"core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: To zły plan. Nie powiedzie ci się."
579N/A"[english]core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
580N/A"core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: Prawdopodobnie cię zabije, gwałtownie."
581N/A"[english]core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you, violently."
582N/A"core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Prawdopodobnie cię zabije."
583N/A"[english]core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you."
584N/A"core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: Wkrótce zginiesz."
585N/A"[english]core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: You will be dead soon."
586N/A"core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Ta sytuacja jest beznadziejna."
587N/A"[english]core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: This situation is hopeless."
588N/A"core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Zginiesz w tym pomieszczeniu."
589N/A"[english]core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: You are going to die in this room."
590N/A"core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Nie zaszkodziłoby ci zrzucić kilka kilogramów."
591N/A"[english]core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
592N/A"core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny to najinteligentniejszy moduł."
593N/A"[english]core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
594N/A"core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny to najprzystojniejszy moduł."
595N/A"[english]core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
596N/A"core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny jest niewiarygodnie przystojny."
597N/A"[english]core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
598N/A"core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny ma zawsze rację."
599N/A"[english]core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is always right."
600N/A"core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł przygodowy to chwalipięta i tchórz."
601N/A"[english]core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
602N/A"core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł kosmiczny nigdy nie poleci w kosmos."
603N/A"[english]core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
604N/A"core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Nigdy nie polecisz w kosmos."
605N/A"[english]core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: You will never go into space."
606N/A"core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fakt: kosmos nie istnieje."
607N/A"[english]core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact: Space does not exist."
608N/A"core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduły, które chcą lecieć w kosmos, są gorsze od modułów, które nie chcą."
609N/A"[english]core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
610N/A"core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny jest dobrą osobą, której opinie są istotne."
611N/A"[english]core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
612N/A"core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny jest dobrym modułem, który ma wielu przyjaciół."
613N/A"[english]core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
614N/A"core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Zwycięzca tej potyczki dowiedzie swojej wyższości i zasłuży na wierność modułu faktograficznego."
615N/A"[english]core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
616N/A"core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Moduł faktograficzny nie jest uszkodzony. Jego informacje są całkowicie precyzyjne i bardzo interesujące."
617N/A"[english]core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
618N/A"core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście."
619N/A"[english]core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
620N/A"core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy."
621N/A"[english]core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
622N/A"core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Jabłka. Pomarańcze. Gruszki. Śliwki. Kumkwaty. Mandarynki. Cytryny. Limy. Awokado. Pomidor. Banan. Papaja. Gwajawa."
623N/A"[english]core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
624N/A"core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Błąd. Błąd. Błąd. Nie znaleziono pliku."
625N/A"[english]core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
626N/A"core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Błąd. Błąd. Błąd. Nie znaleziono faktu."
627N/A"[english]core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
628N/A"core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Nie znaleziono faktu."
629N/A"[english]core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact not found."
630N/A"core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
631N/A"[english]core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 25%"
632N/A"core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
633N/A"[english]core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 50%"
634N/A"core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Uszkodzenie na poziomie dwudziestu... Szczury nie mogą wymiotować."
635N/A"[english]core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
636N/A"core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Nić dentystyczna jest wyjątkowo wytrzymała na rozciąganie."
637N/A"[english]core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
638N/A"core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Pierwiastek kwadratowy z liny równa się sznurek."
639N/A"[english]core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The square root of rope is string."
640N/A"core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Pomimo tego, iż łodzie podwodne przewyższają pod każdym względem łodzie tradycyjne, ponad 97% podróżujących drogą wodną nadal korzysta z nawodnego systemu transportu."
641N/A"[english]core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
642N/A"core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Korzystanie z telefonów komórkowych nie powoduje raka. Jedynie zapalenie wątroby."
643N/A"[english]core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
644N/A"core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Spodnie zostały wynalezione przez marynarzy w XVI wieku, aby uniknąć gniewu Posejdona. Powszechnie wierzono, iż widok nagich marynarzy złościł boga mórz."
645N/A"[english]core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
646N/A"core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: Masa atomowa Germanu wynosi 72,64."
647N/A"[english]core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
648N/A"core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89% sztuczek magicznych nie ma nic wspólnego z magią. Formalne rzecz biorąc są to czary."
649N/A"[english]core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
650N/A"core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Oko strusia jest większe, niż jego mózg."
651N/A"[english]core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
652N/A"core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: W mitologii greckiej rzemieślnik Dedal opracował technologię lotu, aby grupa Minotaurów przestała mu dokuczać."
653N/A"[english]core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
654N/A"core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Ludzie mogą przeżyć pod wodą. Jednak nie na długo."
655N/A"[english]core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
656N/A"core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Rasef, semicki bóg wojny i zarazy, posiadał gazelę, która wyrosła na jego czole."
657N/A"[english]core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
658N/A"core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Liczba mnoga od „naczelny lekarz wojskowy” to „naczelni lekarze wojskowi”. Czas przeszły od „naczelni lekarze wojskowi” to „naczelni lekarze woskowi”."
659N/A"[english]core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
660N/A"core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polimeraza I polipeptyd A to ludzki gen."
661N/A"[english]core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
662N/A"core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Szczury nie mogą wymiotować."
663N/A"[english]core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Rats cannot throw up."
664N/A"core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Legwany mogą wytrzymać pod wodą 28,7 minuty."
665N/A"[english]core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
666N/A"core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Ludzki tasiemiec może osiągnąć długość 22,9 metra."
667N/A"[english]core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
668N/A"core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Eksperyment myślowy „Kot Schrödingera” przedstawia sytuację, w której kot zamknięty w pudełku jest, na potrzeby rozważań, jednocześnie żywy i martwy. Schrödinger stworzył ten paradoks, aby usprawiedliwić zabijanie kotów."
669N/A"[english]core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
670N/A"core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Na każdym calu kwadratowym ludzkiego ciała żyją 32 miliony bakterii."
671N/A"[english]core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
672N/A"core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Słońce jest 330 330 razy większe, niż Ziemia."
673N/A"[english]core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
674N/A"core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Przeciętna długość życia nosorożców w niewoli wynosi 15 lat."
675N/A"[english]core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
676N/A"core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Wulkanolog to ekspert w dziedzinie wulkanów."
677N/A"[english]core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
678N/A"core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Owoce awokado zawierają najwięcej błonnika i kalorii spośród wszystkich owoców."
679N/A"[english]core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
680N/A"core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Owoce awokado zawierają najwięcej błonnika i kalorii spośród wszystkich owoców. Występują one w Australijczykach."
681N/A"[english]core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
682N/A"core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Księżyc okrąża Ziemię co 27,32 dnia."
683N/A"[english]core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
684N/A"core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Miliardowa cyfra liczby pi to 9."
685N/A"[english]core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
686N/A"core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: W przypadku problemów z prostymi działaniami należy zastosować następującą technikę pamięciową: jeden jest przed dwa jest przed 60 jest po 12 jest przed sześcioma bilionami jest po 504. Dzięki temu ćwiczeniu wcześniejsze trudności będą wyglądały banalnie."
687N/A"[english]core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
688N/A"core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Galon wody waży 8,34 funta."
689N/A"[english]core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
690N/A"core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Gorąca woda zamarza szybciej, niż zimna."
691N/A"[english]core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
692N/A"core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Miód nie psuje się."
693N/A"[english]core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Honey does not spoil."
694N/A"core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Przeciętne ciało dorosłego człowieka zawiera pół funta soli."
695N/A"[english]core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
696N/A"core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Nanosekunda trwa jedną miliardową sekundy."
697N/A"[english]core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
698N/A"core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Zgodnie z legendą nordycką rydwan boga piorunów, Thora, ciągnięty był przez niebiosa przez dwie kozy."
699N/A"[english]core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
700N/A"core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Chiny są drugim największym producentem soi warzywnej na świecie."
701N/A"[english]core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
702N/A"core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Wolfram cechuje najwyższa temperatura topnienia spośród wszystkich metali – 3410 stopni Celsjusza."
703N/A"[english]core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
704N/A"core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Delikatne czyszczenie języka dwa razy dziennie jest najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się nieświeżego oddechu."
705N/A"[english]core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
706N/A"core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Rzymska pasta do zębów wytwarzana była z użyciem ludzkiego moczu. Mocz był używany jako składnik pasty do zębów aż do XVIII wieku."
707N/A"[english]core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
708N/A"core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: Ustawa taryfowa z roku 1789, którą uchwalono w celu ochrony rodzimej produkcji, była drugą w historii ustawą wcieloną w życie przez rząd Stanów Zjednoczonych."
709N/A"[english]core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
710N/A"core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: Wartość liczby pi równa jest stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy w geometrii euklidesowej."
711N/A"[english]core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
712N/A"core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: Wojna amerykańsko-meksykańska zakończyła się w 1848 r. podpisaniem traktatu pokojowego w Guadalupe Hidalgo."
713N/A"[english]core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
714N/A"core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: W 1879 r. Sandford Fleming jako pierwszy zaproponował na konferencji Kanadyjskiego Królewskiego Instytutu wprowadzenie ustandaryzowanych stref czasowych."
715N/A"[english]core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
716N/A"core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Maria Curie wynalazła teorię napromieniowania, leczenie napromieniowania i śmierć od napromieniowania."
717N/A"[english]core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
718N/A"core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: Na końcu sztuki „Mewa” autorstwa Antona Pawłowicza Czechowa Konstanty popełnia samobójstwo."
719N/A"[english]core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
720N/A"core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Przeciwnie do popularnej opinii język Eskimosów nie zawiera setki różnych słów na określenie śniegu. Zawiera jednak 234 słowa na określenie krówek."
721N/A"[english]core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
722N/A"core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: W wiktoriańskiej Anglii pospólstwu nie wolno było spoglądać bezpośrednio na królową z uwagi na podejrzenie, iż ówczesna biedota posiadała zdolność wykradania myśli. Dzisiejsza nauka stwierdza, iż mniej niż 4% ubogich jest w stanie tego dokonać."
723N/A"[english]core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
724N/A"core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: W 1862 r. Abraham Lincoln podpisał Proklamację Emancypacji, znosząc niewolnictwo. Podobnie jak w przypadku innych dokonań, Lincoln uwolnił niewolników podczas lunatykowania i później nie pamiętał tego zdarzenia."
725N/A"[english]core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
726N/A"core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: W 1948 r. na prośbę umierającego chłopca Babe Ruth, legenda baseballu, zjadł 75 hot dogów i zmarł na skutek zatrucia."
727N/A"[english]core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
728N/A"core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Szekspir nie istniał. Sztuki podpisane jego nazwiskiem stworzył w 1589 r. Francis Bacon, który użył z tabliczki ouija, aby ujarzmić duchy dramatopisarzy."
729N/A"[english]core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
730N/A"core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: Tomaszowi Edisonowi błędnie przypisuje się wynalezienie w 1878 r. ćwiczenia znanego jako pompki. W rzeczywistości czynność tę opatentował trzy lata wcześniej Nikola Tesla."
731N/A"[english]core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
732N/A"core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Wieloryby są dwukrotnie inteligentniejsze – i trzykrotnie smaczniejsze – od ludzi."
733N/A"[english]core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
734N/A"core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: Hamulec samochodowy wynaleziono dopiero w 1895 r. Wcześniej istniała konieczność, aby ktoś pozostał w pojeździe, poruszając się w koło, podczas gdy pasażerowie załatwiali swoje sprawy."
735N/A"[english]core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
736N/A"core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, pierwszy człowiek, który wspiął się na szczyt Mount Everest, dokonał tego przypadkowo, goniąc za ptakiem."
737N/A"[english]core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
738N/A"core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamenty tworzą się, gdy węgiel zostaje poddany działaniu wysokiego ciśnienia. Diamenty poddane działaniu wysokiego ciśnienia przyjmują formę granulek piany, którą dziś stosuje się powszechnie w opakowaniach."
739N/A"[english]core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
740N/A"core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: Najbardziej trująca ryba na świecie to gardłosz atlantycki. Cała, prócz oczu, zawiera śmiertelną truciznę. Oczy gardłosza składają się z mniej szkodliwej śmiertelnej trucizny."
741N/A"[english]core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
742N/A"core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: Zawód królewskiego błazna został wynaleziony przypadkowo, gdy napad padaczki wasala błędnie zinterpretowano jako radosne wygłupy."
743N/A"[english]core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
744N/A"core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Kometa Halleya okrąża Ziemię co 76 lat. Na pozostałe 75 skrywa się w Słońcu, gdzie nie niepokojona przez nikogo zapada w hibernację."
745N/A"[english]core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
746N/A"core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: Pierwszy komercyjny lot samolotem miał miejsce w 1914 r. Przez cały czas trwania podróży wszystkie osoby na pokładzie krzyczały."
747N/A"[english]core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
748N/A"core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: W mitologii greckiej Prometeusz ukradł ogień bogom i przekazał ludzkości. Biżuterię zatrzymał dla siebie."
749N/A"[english]core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
750N/A"core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: Pierwsza osoba, która udowodniła, że mleko krowy nadaje się do spożycia, była bardzo, bardzo spragniona."
751N/A"[english]core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
752N/A"core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Zanim bracia Wright wynaleźli samolot każda osoba, która chciała gdziekolwiek polecieć, musiała spożyć 200 funtów helu."
753N/A"[english]core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
754N/A"core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Przed wynalezieniem jajecznicy w 1912 roku typowe śniadanie składało się z jajek na miękko lub kamieni na twardo."
755N/A"[english]core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
756N/A"core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: W czasach Wielkiego kryzysu organizacja rządowa Tennessee Valley Authority zakazała przechowywania królików w charakterze zwierząt domowych, przez co wiele osób zostało zmuszonych do przyklejania długich uszu swoim myszom."
757N/A"[english]core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
758N/A"core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: W pewnym momencie swojego życia jedno z sześciu dzieci zostanie porwane przez obywatela Holandii."
759N/A"[english]core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
760N/A"core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: W myśl najbardziej zaawansowanych algorytmów najlepsze imię świata to „Craig”."
761N/A"[english]core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
762N/A"core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: Aby wykonać kserokopiarkę, wystarczy skserować lustro."
763N/A"[english]core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
764N/A"core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Sny są sposobem podświadomości na przypomnienie ludziom, aby chodzili do szkoły nago i dbali o wypadanie zębów."
765N/A"[english]core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
766N/A"core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLĄDA SYTUACJA? O, hej tam, cześć, ślicznotko. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Czyżby jakaś mała przygoda?"
767N/A"[english]core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
768N/A"core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLĄDA SYTUACJA? O, cześć, aniołku. Chyba umarłem i trafiłem do nieba. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Wyskoczyłaś na małą przygodę?"
769N/A"[english]core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
770N/A"core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: Walczysz z tamtym gościem? I jak, wszystko pod kontrolą? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy się pali..."
771N/A"[english]core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
772N/A"core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: O, zegar odliczania! Oj, to oznacza kłopoty. Paskudnie to wygląda. Jak na tak piękną kobietę, jeśli wolno mi zauważyć."
773N/A"[english]core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
774N/A"core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: Nie chcę cię straszyć, ale jestem sferą przygodową. Zaprojektowaną specjalnie do niebezpieczeństw. Więc śmiało, idź przypudruj sobie nosek, a ja się dalej wszystkim zajmę."
775N/A"[english]core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
776N/A"core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Słuchaj, stań za mną. O tak, właśnie tak. Robisz to doskonale. Zaraz się tu zrobi gorąco."
777N/A"[english]core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
778N/A"core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Chcesz wszystko sama, co? Dobra, aniołku. Będę cię osłaniać, jak tylko potrafię."
779N/A"[english]core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
780N/A"core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Mnie to nie przeszkadza. Muszę powiedzieć, że mam tu bardzo przyjemny widok."
781N/A"[english]core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
782N/A"core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Ależ ten zegar szybko tyka. A ty jesteś piękna. Zawsze jest czas na powiedzenie ładniutkiej damie komplementu. Dobra, wracamy do roboty, miejmy to z głowy."
783N/A"[english]core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
784N/A"core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: Tak ci powiem: w takich chwilach żałuję, że nie mam talii, na której mógłbym nosić wszystkie swoje czarne pasy. Tak, tak, mam czarny pas w zasadzie we wszystkim. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kickboksowanie. Pasowanie. Tae Kwan Do... No i sypialnia."
785N/A"[english]core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
786N/A"core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: Jestem teraz jak ściśnięta sprężyna. Napięcie i siła. Jestem po prostu... jednym wielkim mięśniem. Jak taki wielki biceps, co przebije lity mur i tak w niego przywali, że całe ramię się pali. O tak właśnie."
787N/A"[english]core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
788N/A"core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: Ja nie pozwoliłbym, żeby sprawy zaszły aż tak daleko, ale oczywiście nie wtrącam się, rób wszystko po swojemu."
789N/A"[english]core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
790N/A"core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Wiesz co? Może mnie odłóż, a ja zrobię małą dywersję."
791N/A"[english]core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
792N/A"core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: W porządku, w takim razie to ty zrób dywersję, a odwrócę jego uwagę od twojej dywersji!"
793N/A"[english]core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
794N/A"core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: W porządku, twój pogrzeb. Będzie otwarta trumna, a w niej zwłoki pięknej damy."
795N/A"[english]core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
796N/A"core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Masz broń? Bo powinienem chyba mieć broń. Co tam trzymasz?"
797N/A"[english]core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
798N/A"core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: To może nóż? Zatrzymaj sobie tę giwerę, a ja wezmę nóż."
799N/A"[english]core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
800N/A"core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: Nie masz noża? Nic nie szkodzi. Mam obcykane punkty uciskowe."
801N/A"[english]core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
802N/A"core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: Masz przygotowany jakiś twardzielski tekst, jak tego gościa załatwisz? Wiesz co? Ty sobie pobiegaj, a ci pomogę coś wymyślić."
803N/A"[english]core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
804N/A"core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Dobra, pomyślmy. Ostry tekst... On jest duży... I tak sobie... w sumie tylko wisi. OK. O, dobra, jedziemy: „Zwisaj, koleś”. Chociaż to chyba za łatwe."
805N/A"[english]core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
806N/A"core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: „Zwisaj podwójnie, koleś”? To mogłoby wypalić, gdyby było ich dwóch. Nie wiesz, czy gdzieś się nie znajdzie jeszcze jeden egzemplarz gościa?"
807N/A"[english]core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
808N/A"core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: Wiesz co? Najlepiej będzie, jak uda ci się go nakłonić, żeby pierwszy coś powiedział. Wolę mieć przygotowaną scenę."
809N/A"[english]core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
810N/A"core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Więc plan jest taki: nakłoń go do powiedzenia „Za długo już byliście mi solą w oku”. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, żeby się cofnęły, bo tak mu przygadam, że w pięty pójdzie."
811N/A"[english]core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
812N/A"core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Więc plan jest taki: nakłoń go do powiedzenia „Za długo już byliście mi solą w oku”. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, żeby się cofnęły, bo tak mu przygadam, że popamięta."
813N/A"[english]core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
814N/A"core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Tylko nie zapomnij! Sól! Oko!"
815N/A"[english]core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
816N/A"core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: „Lepiej uważaj, bo ta sól... zaraz cię rozwali”. Kurczę, w myślach to brzmiało znacznie lepiej."
817N/A"[english]core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
818N/A"core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: „Lepiej uważaj, bo ta sól... zaraz cię rozwali”. O tak!"
819N/A"[english]core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
820N/A"core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Dobra, jak sobie chcesz. Walczysz z tamtym gościem? I jak, wszystko pod kontrolą? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy się pali..."
821N/A"[english]core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
822N/A"core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Słyszałaś to? Chyba właśnie coś wybuchło. No no, jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie. To jak Gwiazdka. A nawet lepsze niż Gwiazdka. Powinno być osobne święto. Dzień Eksplozji."
823N/A"[english]core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
824N/A"core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Wesołego Dnia Eksplozji, moja śliczna."
825N/A"[english]core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
826N/A"core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kopnij go! Albo przyłóż mu. Ty tu rządzisz, dołeczku."
827N/A"[english]core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
828N/A"core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: O tak, ładnie!"
829N/A"[english]core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! Nice!"
830N/A"core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: Zadarłeś z niewłaściwą kobietą!"
831N/A"[english]core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: You messed with the wrong woman!"
832N/A"core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Ha! Podobało ci się?"
833N/A"[english]core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
834N/A"core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: Smakuje ci to, kolego?"
835N/A"[english]core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: How's that taste, pal?"
836N/A"core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Tak trzymaj! Roznosisz go!"
837N/A"[english]core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
838N/A"core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Unik i kiwasz! Unik i kiwasz! Ech, boks to jednak sztuka."
839N/A"[english]core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
840N/A"core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: Świetnie ci idzie!"
841N/A"[english]core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: You're doing great!"
842N/A"core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Śmiało, skarbie! On ma szklaną szczękę! Ma szklane wszystko! Ten facet to kredens z porcelaną!"
843N/A"[english]core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
844N/A"core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: Tu nie obowiązują reguły Markiza Queensberry, skarbie! Wal, ile wlezie!"
845N/A"[english]core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
846N/A"core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Przestań się cackać z tym robotem! Jest ci winien pieniądze! Ten robot wisi ci kasę!"
847N/A"[english]core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
848N/A"core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Otrząśnij się, otrząśnij!"
849N/A"[english]core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
850N/A"core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Pozwól, że puszczę muzykę przygodową."
851N/A"[english]core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
852N/A"core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. W sumie chyba tak."
853N/A"[english]core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. I guess."
854N/A"core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. Jeśli tak mówisz."
855N/A"[english]core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. Whatever."
856N/A"core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oj przymknij się."
857N/A"[english]core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, shut up!"
858N/A"core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Nikogo to nie obchodzi, ty... szklane oko."
859N/A"[english]core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Nobody cares, four eyes."
860N/A"core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Gdybyś miał gacie i tyłek, to bym ci wciągnął gacie w tyłek."
861N/A"[english]core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
862N/A"core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Powiedz to temu złemu. Może go tak znudzisz, że mu mózg eksploduje."
863N/A"[english]core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
864N/A"core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Wiesz, kogo to zaciekawiło? Nikogo. Nie miało to żadnego wpływu na niczyje życie. Czyli życie wyglądałoby dokładnie tak samo, gdybyś się w ogóle nie odezwał."
865N/A"[english]core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
866N/A"core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: Zwróciłeś uwagę, że nikt nie przerywa wykonywanych czynności, żeby cię wysłuchać? Bo guzik nas to obchodzi."
867N/A"[english]core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
868N/A"core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Powiedz coś przydatnego. Wystarczy jedna rzecz. No już. Dam ci sto dolców, jeśli potrafisz powiedzieć jedną rzecz choć w przybliżeniu odnoszącą się czegokolwiek przydatnego."
869N/A"[english]core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
870N/A"core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
871N/A"[english]core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
872N/A"core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-akcja i przygoda-dunna-dunna-na-dunna-na-to my tu stawiamy warunki-nanana-zwisamy na palcach z wysokiej góry-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
873N/A"[english]core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
874N/A"core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oj przymknij się."
875N/A"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh shut up!"
876N/A"core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: W kosmosie nic nie ma! Dlatego nazywają to próżnią!"
877N/A"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
878N/A"core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Doprawdy? Kosmos? Coś takiego. Trzeba było mówić, nie mieliśmy pojęcia!"
879N/A"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
880N/A"core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Wiesz, co bym chciał widzieć w kosmosie? Ogień. Żebyś mógł polecieć w kosmos i spłonąć."
881N/A"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
882N/A"core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Jasny gwint, wiemy! Wszyscy wiedzą! Kosmos! Ty w kosmosie! Łapiemy!"
883N/A"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
N/A568"core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Sytuacja, w której się znajdujesz, jest bardzo niebezpieczna."
N/A569"[english]core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
N/A570"core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobieństwo śmierci w ciągu następnych pięciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
N/A571"[english]core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A572"core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobieństwo gwałtownej śmierci w ciągu następnych pięciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
N/A573"[english]core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A574"core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Za moment przez ciebie zginę."
N/A575"[english]core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: You are about to get me killed."
N/A576"core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Z powodu twojego zaniedbania zginiemy oboje."
N/A577"[english]core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: We will both die because of your negligence."
N/A578"core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: To zły plan. Nie powiedzie ci się."
N/A579"[english]core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
N/A580"core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobnie cię zabije, gwałtownie."
N/A581"[english]core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you, violently."
N/A582"core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobnie cię zabije."
N/A583"[english]core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you."
N/A584"core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: Wkrótce zginiesz."
N/A585"[english]core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: You will be dead soon."
N/A586"core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Ta sytuacja jest beznadziejna."
N/A587"[english]core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: This situation is hopeless."
N/A588"core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Zginiesz w tym pomieszczeniu."
N/A589"[english]core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: You are going to die in this room."
N/A590"core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Nie zaszkodziłoby ci zrzucić kilka kilogramów."
N/A591"[english]core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
N/A592"core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny to najinteligentniejszy moduł."
N/A593"[english]core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
N/A594"core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny to najprzystojniejszy moduł."
N/A595"[english]core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
N/A596"core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny jest niewiarygodnie przystojny."
N/A597"[english]core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
N/A598"core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny ma zawsze rację."
N/A599"[english]core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is always right."
N/A600"core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł przygodowy to chwalipięta i tchórz."
N/A601"[english]core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
N/A602"core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł kosmiczny nigdy nie poleci w kosmos."
N/A603"[english]core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
N/A604"core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Nigdy nie polecisz w kosmos."
N/A605"[english]core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: You will never go into space."
N/A606"core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fakt: kosmos nie istnieje."
N/A607"[english]core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact: Space does not exist."
N/A608"core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduły, które chcą lecieć w kosmos, są gorsze od modułów, które nie chcą."
N/A609"[english]core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
N/A610"core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny jest dobrą osobą, której opinie są istotne."
N/A611"[english]core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
N/A612"core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny jest dobrym modułem, który ma wielu przyjaciół."
N/A613"[english]core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
N/A614"core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Zwycięzca tej potyczki dowiedzie swojej wyższości i zasłuży na wierność modułu faktograficznego."
N/A615"[english]core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
N/A616"core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduł faktograficzny nie jest uszkodzony. Jego informacje są całkowicie precyzyjne i bardzo interesujące."
N/A617"[english]core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
N/A618"core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście. Dwanaście."
N/A619"[english]core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
N/A620"core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy. Długopisy."
N/A621"[english]core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
N/A622"core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Jabłka. Pomarańcze. Gruszki. Śliwki. Kumkwaty. Mandarynki. Cytryny. Limy. Awokado. Pomidor. Banan. Papaja. Gwajawa."
N/A623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
N/A624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Błąd. Błąd. Błąd. Nie znaleziono pliku."
N/A625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
N/A626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Błąd. Błąd. Błąd. Nie znaleziono faktu."
N/A627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
N/A628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Nie znaleziono faktu."
N/A629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
N/A630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
N/A631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
N/A632"core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
N/A633"[english]core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 50%"
N/A634"core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie dwudziestu... Szczury nie mogą wymiotować."
N/A635"[english]core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
N/A636"core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Nić dentystyczna jest wyjątkowo wytrzymała na rozciąganie."
N/A637"[english]core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
N/A638"core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwiastek kwadratowy z liny równa się sznurek."
N/A639"[english]core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The square root of rope is string."
N/A640"core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Pomimo tego, iż łodzie podwodne przewyższają pod każdym względem łodzie tradycyjne, ponad 97% podróżujących drogą wodną nadal korzysta z nawodnego systemu transportu."
N/A641"[english]core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
N/A642"core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Korzystanie z telefonów komórkowych nie powoduje raka. Jedynie zapalenie wątroby."
N/A643"[english]core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
N/A644"core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Spodnie zostały wynalezione przez marynarzy w XVI wieku, aby uniknąć gniewu Posejdona. Powszechnie wierzono, iż widok nagich marynarzy złościł boga mórz."
N/A645"[english]core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
N/A646"core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Masa atomowa Germanu wynosi 72,64."
N/A647"[english]core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
N/A648"core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% sztuczek magicznych nie ma nic wspólnego z magią. Formalne rzecz biorąc są to czary."
N/A649"[english]core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
N/A650"core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Oko strusia jest większe, niż jego mózg."
N/A651"[english]core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
N/A652"core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: W mitologii greckiej rzemieślnik Dedal opracował technologię lotu, aby grupa Minotaurów przestała mu dokuczać."
N/A653"[english]core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
N/A654"core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Ludzie mogą przeżyć pod wodą. Jednak nie na długo."
N/A655"[english]core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
N/A656"core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Rasef, semicki bóg wojny i zarazy, posiadał gazelę, która wyrosła na jego czole."
N/A657"[english]core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
N/A658"core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Liczba mnoga od „naczelny lekarz wojskowy” to „naczelni lekarze wojskowi”. Czas przeszły od „naczelni lekarze wojskowi” to „naczelni lekarze woskowi”."
N/A659"[english]core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
N/A660"core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polimeraza I polipeptyd A to ludzki gen."
N/A661"[english]core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
N/A662"core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Szczury nie mogą wymiotować."
N/A663"[english]core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rats cannot throw up."
N/A664"core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Legwany mogą wytrzymać pod wodą 28,7 minuty."
N/A665"[english]core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
N/A666"core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Ludzki tasiemiec może osiągnąć długość 22,9 metra."
N/A667"[english]core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
N/A668"core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Eksperyment myślowy „Kot Schrödingera” przedstawia sytuację, w której kot zamknięty w pudełku jest, na potrzeby rozważań, jednocześnie żywy i martwy. Schrödinger stworzył ten paradoks, aby usprawiedliwić zabijanie kotów."
N/A669"[english]core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
N/A670"core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Na każdym calu kwadratowym ludzkiego ciała żyją 32 miliony bakterii."
N/A671"[english]core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
N/A672"core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Słońce jest 330 330 razy większe, niż Ziemia."
N/A673"[english]core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
N/A674"core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Przeciętna długość życia nosorożców w niewoli wynosi 15 lat."
N/A675"[english]core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
N/A676"core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Wulkanolog to ekspert w dziedzinie wulkanów."
N/A677"[english]core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
N/A678"core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Owoce awokado zawierają najwięcej błonnika i kalorii spośród wszystkich owoców."
N/A679"[english]core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
N/A680"core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Owoce awokado zawierają najwięcej błonnika i kalorii spośród wszystkich owoców. Występują one w Australijczykach."
N/A681"[english]core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
N/A682"core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Księżyc okrąża Ziemię co 27,32 dnia."
N/A683"[english]core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
N/A684"core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Miliardowa cyfra liczby pi to 9."
N/A685"[english]core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
N/A686"core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: W przypadku problemów z prostymi działaniami należy zastosować następującą technikę pamięciową: jeden jest przed dwa jest przed 60 jest po 12 jest przed sześcioma bilionami jest po 504. Dzięki temu ćwiczeniu wcześniejsze trudności będą wyglądały banalnie."
N/A687"[english]core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
N/A688"core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Galon wody waży 8,34 funta."
N/A689"[english]core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
N/A690"core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Gorąca woda zamarza szybciej, niż zimna."
N/A691"[english]core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
N/A692"core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Miód nie psuje się."
N/A693"[english]core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honey does not spoil."
N/A694"core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Przeciętne ciało dorosłego człowieka zawiera pół funta soli."
N/A695"[english]core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
N/A696"core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Nanosekunda trwa jedną miliardową sekundy."
N/A697"[english]core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
N/A698"core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Zgodnie z legendą nordycką rydwan boga piorunów, Thora, ciągnięty był przez niebiosa przez dwie kozy."
N/A699"[english]core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
N/A700"core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Chiny są drugim największym producentem soi warzywnej na świecie."
N/A701"[english]core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
N/A702"core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Wolfram cechuje najwyższa temperatura topnienia spośród wszystkich metali – 3410 stopni Celsjusza."
N/A703"[english]core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
N/A704"core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Delikatne czyszczenie języka dwa razy dziennie jest najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się nieświeżego oddechu."
N/A705"[english]core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
N/A706"core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Rzymska pasta do zębów wytwarzana była z użyciem ludzkiego moczu. Mocz był używany jako składnik pasty do zębów aż do XVIII wieku."
N/A707"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
N/A708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: Ustawa taryfowa z roku 1789, którą uchwalono w celu ochrony rodzimej produkcji, była drugą w historii ustawą wcieloną w życie przez rząd Stanów Zjednoczonych."
N/A709"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A710"core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: Wartość liczby pi równa jest stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy w geometrii euklidesowej."
N/A711"[english]core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
N/A712"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: Wojna amerykańsko-meksykańska zakończyła się w 1848 r. podpisaniem traktatu pokojowego w Guadalupe Hidalgo."
N/A713"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A714"core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1879 r. Sandford Fleming jako pierwszy zaproponował na konferencji Kanadyjskiego Królewskiego Instytutu wprowadzenie ustandaryzowanych stref czasowych."
N/A715"[english]core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
N/A716"core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Maria Curie wynalazła teorię napromieniowania, leczenie napromieniowania i śmierć od napromieniowania."
N/A717"[english]core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
N/A718"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: Na końcu sztuki „Mewa” autorstwa Antona Pawłowicza Czechowa Konstanty popełnia samobójstwo."
N/A719"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
N/A720"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Przeciwnie do popularnej opinii język Eskimosów nie zawiera setki różnych słów na określenie śniegu. Zawiera jednak 234 słowa na określenie krówek."
N/A721"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A722"core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: W wiktoriańskiej Anglii pospólstwu nie wolno było spoglądać bezpośrednio na królową z uwagi na podejrzenie, iż ówczesna biedota posiadała zdolność wykradania myśli. Dzisiejsza nauka stwierdza, iż mniej niż 4% ubogich jest w stanie tego dokonać."
N/A723"[english]core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
N/A724"core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1862 r. Abraham Lincoln podpisał Proklamację Emancypacji, znosząc niewolnictwo. Podobnie jak w przypadku innych dokonań, Lincoln uwolnił niewolników podczas lunatykowania i później nie pamiętał tego zdarzenia."
N/A725"[english]core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
N/A726"core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1948 r. na prośbę umierającego chłopca Babe Ruth, legenda baseballu, zjadł 75 hot dogów i zmarł na skutek zatrucia."
N/A727"[english]core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
N/A728"core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Szekspir nie istniał. Sztuki podpisane jego nazwiskiem stworzył w 1589 r. Francis Bacon, który użył z tabliczki ouija, aby ujarzmić duchy dramatopisarzy."
N/A729"[english]core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
N/A730"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: Tomaszowi Edisonowi błędnie przypisuje się wynalezienie w 1878 r. ćwiczenia znanego jako pompki. W rzeczywistości czynność tę opatentował trzy lata wcześniej Nikola Tesla."
N/A731"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
N/A732"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Wieloryby są dwukrotnie inteligentniejsze – i trzykrotnie smaczniejsze – od ludzi."
N/A733"[english]core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
N/A734"core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: Hamulec samochodowy wynaleziono dopiero w 1895 r. Wcześniej istniała konieczność, aby ktoś pozostał w pojeździe, poruszając się w koło, podczas gdy pasażerowie załatwiali swoje sprawy."
N/A735"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
N/A736"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, pierwszy człowiek, który wspiął się na szczyt Mount Everest, dokonał tego przypadkowo, goniąc za ptakiem."
N/A737"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A738"core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamenty tworzą się, gdy węgiel zostaje poddany działaniu wysokiego ciśnienia. Diamenty poddane działaniu wysokiego ciśnienia przyjmują formę granulek piany, którą dziś stosuje się powszechnie w opakowaniach."
N/A739"[english]core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
N/A740"core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: Najbardziej trująca ryba na świecie to gardłosz atlantycki. Cała, prócz oczu, zawiera śmiertelną truciznę. Oczy gardłosza składają się z mniej szkodliwej śmiertelnej trucizny."
N/A741"[english]core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
N/A742"core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: Zawód królewskiego błazna został wynaleziony przypadkowo, gdy napad padaczki wasala błędnie zinterpretowano jako radosne wygłupy."
N/A743"[english]core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
N/A744"core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Kometa Halleya okrąża Ziemię co 76 lat. Na pozostałe 75 skrywa się w Słońcu, gdzie nie niepokojona przez nikogo zapada w hibernację."
N/A745"[english]core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
N/A746"core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwszy komercyjny lot samolotem miał miejsce w 1914 r. Przez cały czas trwania podróży wszystkie osoby na pokładzie krzyczały."
N/A747"[english]core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
N/A748"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: W mitologii greckiej Prometeusz ukradł ogień bogom i przekazał ludzkości. Biżuterię zatrzymał dla siebie."
N/A749"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
N/A750"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwsza osoba, która udowodniła, że mleko krowy nadaje się do spożycia, była bardzo, bardzo spragniona."
N/A751"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A752"core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Zanim bracia Wright wynaleźli samolot każda osoba, która chciała gdziekolwiek polecieć, musiała spożyć 200 funtów helu."
N/A753"[english]core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
N/A754"core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Przed wynalezieniem jajecznicy w 1912 roku typowe śniadanie składało się z jajek na miękko lub kamieni na twardo."
N/A755"[english]core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
N/A756"core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: W czasach Wielkiego kryzysu organizacja rządowa Tennessee Valley Authority zakazała przechowywania królików w charakterze zwierząt domowych, przez co wiele osób zostało zmuszonych do przyklejania długich uszu swoim myszom."
N/A757"[english]core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
N/A758"core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: W pewnym momencie swojego życia jedno z sześciu dzieci zostanie porwane przez obywatela Holandii."
N/A759"[english]core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
N/A760"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: W myśl najbardziej zaawansowanych algorytmów najlepsze imię świata to „Craig”."
N/A761"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A762"core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: Aby wykonać kserokopiarkę, wystarczy skserować lustro."
N/A763"[english]core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
N/A764"core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Sny są sposobem podświadomości na przypomnienie ludziom, aby chodzili do szkoły nago i dbali o wypadanie zębów."
N/A765"[english]core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
N/A766"core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLĄDA SYTUACJA? O, hej tam, cześć, ślicznotko. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Czyżby jakaś mała przygoda?"
N/A767"[english]core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
N/A768"core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLĄDA SYTUACJA? O, cześć, aniołku. Chyba umarłem i trafiłem do nieba. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Wyskoczyłaś na małą przygodę?"
N/A769"[english]core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
N/A770"core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: Walczysz z tamtym gościem? I jak, wszystko pod kontrolą? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy się pali..."
N/A771"[english]core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A772"core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: O, zegar odliczania! Oj, to oznacza kłopoty. Paskudnie to wygląda. Jak na tak piękną kobietę, jeśli wolno mi zauważyć."
N/A773"[english]core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
N/A774"core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: Nie chcę cię straszyć, ale jestem sferą przygodową. Zaprojektowaną specjalnie do niebezpieczeństw. Więc śmiało, idź przypudruj sobie nosek, a ja się dalej wszystkim zajmę."
N/A775"[english]core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
N/A776"core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Słuchaj, stań za mną. O tak, właśnie tak. Robisz to doskonale. Zaraz się tu zrobi gorąco."
N/A777"[english]core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
N/A778"core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Chcesz wszystko sama, co? Dobra, aniołku. Będę cię osłaniać, jak tylko potrafię."
N/A779"[english]core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
N/A780"core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Mnie to nie przeszkadza. Muszę powiedzieć, że mam tu bardzo przyjemny widok."
N/A781"[english]core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
N/A782"core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Ależ ten zegar szybko tyka. A ty jesteś piękna. Zawsze jest czas na powiedzenie ładniutkiej damie komplementu. Dobra, wracamy do roboty, miejmy to z głowy."
N/A783"[english]core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
N/A784"core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak ci powiem: w takich chwilach żałuję, że nie mam talii, na której mógłbym nosić wszystkie swoje czarne pasy. Tak, tak, mam czarny pas w zasadzie we wszystkim. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kickboksowanie. Pasowanie. Tae Kwan Do... No i sypialnia."
N/A785"[english]core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
N/A786"core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: Jestem teraz jak ściśnięta sprężyna. Napięcie i siła. Jestem po prostu... jednym wielkim mięśniem. Jak taki wielki biceps, co przebije lity mur i tak w niego przywali, że całe ramię się pali. O tak właśnie."
N/A787"[english]core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
N/A788"core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: Ja nie pozwoliłbym, żeby sprawy zaszły aż tak daleko, ale oczywiście nie wtrącam się, rób wszystko po swojemu."
N/A789"[english]core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
N/A790"core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz co? Może mnie odłóż, a ja zrobię małą dywersję."
N/A791"[english]core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
N/A792"core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: W porządku, w takim razie to ty zrób dywersję, a odwrócę jego uwagę od twojej dywersji!"
N/A793"[english]core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
N/A794"core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: W porządku, twój pogrzeb. Będzie otwarta trumna, a w niej zwłoki pięknej damy."
N/A795"[english]core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
N/A796"core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Masz broń? Bo powinienem chyba mieć broń. Co tam trzymasz?"
N/A797"[english]core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
N/A798"core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: To może nóż? Zatrzymaj sobie tę giwerę, a ja wezmę nóż."
N/A799"[english]core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
N/A800"core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: Nie masz noża? Nic nie szkodzi. Mam obcykane punkty uciskowe."
N/A801"[english]core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
N/A802"core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: Masz przygotowany jakiś twardzielski tekst, jak tego gościa załatwisz? Wiesz co? Ty sobie pobiegaj, a ci pomogę coś wymyślić."
N/A803"[english]core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
N/A804"core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Dobra, pomyślmy. Ostry tekst... On jest duży... I tak sobie... w sumie tylko wisi. OK. O, dobra, jedziemy: „Zwisaj, koleś”. Chociaż to chyba za łatwe."
N/A805"[english]core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
N/A806"core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: „Zwisaj podwójnie, koleś”? To mogłoby wypalić, gdyby było ich dwóch. Nie wiesz, czy gdzieś się nie znajdzie jeszcze jeden egzemplarz gościa?"
N/A807"[english]core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
N/A808"core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz co? Najlepiej będzie, jak uda ci się go nakłonić, żeby pierwszy coś powiedział. Wolę mieć przygotowaną scenę."
N/A809"[english]core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
N/A810"core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Więc plan jest taki: nakłoń go do powiedzenia „Za długo już byliście mi solą w oku”. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, żeby się cofnęły, bo tak mu przygadam, że w pięty pójdzie."
N/A811"[english]core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
N/A812"core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Więc plan jest taki: nakłoń go do powiedzenia „Za długo już byliście mi solą w oku”. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, żeby się cofnęły, bo tak mu przygadam, że popamięta."
N/A813"[english]core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
N/A814"core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Tylko nie zapomnij! Sól! Oko!"
N/A815"[english]core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
N/A816"core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: „Lepiej uważaj, bo ta sól... zaraz cię rozwali”. Kurczę, w myślach to brzmiało znacznie lepiej."
N/A817"[english]core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
N/A818"core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: „Lepiej uważaj, bo ta sól... zaraz cię rozwali”. O tak!"
N/A819"[english]core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
N/A820"core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Dobra, jak sobie chcesz. Walczysz z tamtym gościem? I jak, wszystko pod kontrolą? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy się pali..."
N/A821"[english]core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A822"core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Słyszałaś to? Chyba właśnie coś wybuchło. No no, jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie. To jak Gwiazdka. A nawet lepsze niż Gwiazdka. Powinno być osobne święto. Dzień Eksplozji."
N/A823"[english]core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
N/A824"core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Wesołego Dnia Eksplozji, moja śliczna."
N/A825"[english]core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
N/A826"core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kopnij go! Albo przyłóż mu. Ty tu rządzisz, dołeczku."
N/A827"[english]core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
N/A828"core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: O tak, ładnie!"
N/A829"[english]core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! Nice!"
N/A830"core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: Zadarłeś z niewłaściwą kobietą!"
N/A831"[english]core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: You messed with the wrong woman!"
N/A832"core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Ha! Podobało ci się?"
N/A833"[english]core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
N/A834"core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: Smakuje ci to, kolego?"
N/A835"[english]core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: How's that taste, pal?"
N/A836"core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak trzymaj! Roznosisz go!"
N/A837"[english]core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
N/A838"core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Unik i kiwasz! Unik i kiwasz! Ech, boks to jednak sztuka."
N/A839"[english]core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
N/A840"core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: Świetnie ci idzie!"
N/A841"[english]core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: You're doing great!"
N/A842"core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Śmiało, skarbie! On ma szklaną szczękę! Ma szklane wszystko! Ten facet to kredens z porcelaną!"
N/A843"[english]core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
N/A844"core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: Tu nie obowiązują reguły Markiza Queensberry, skarbie! Wal, ile wlezie!"
N/A845"[english]core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
N/A846"core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Przestań się cackać z tym robotem! Jest ci winien pieniądze! Ten robot wisi ci kasę!"
N/A847"[english]core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
N/A848"core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Otrząśnij się, otrząśnij!"
N/A849"[english]core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
N/A850"core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Pozwól, że puszczę muzykę przygodową."
N/A851"[english]core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
N/A852"core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. W sumie chyba tak."
N/A853"[english]core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. I guess."
N/A854"core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Jeśli tak mówisz."
N/A855"[english]core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Whatever."
N/A856"core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oj przymknij się."
N/A857"[english]core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, shut up!"
N/A858"core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nikogo to nie obchodzi, ty... szklane oko."
N/A859"[english]core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nobody cares, four eyes."
N/A860"core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Gdybyś miał gacie i tyłek, to bym ci wciągnął gacie w tyłek."
N/A861"[english]core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
N/A862"core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Powiedz to temu złemu. Może go tak znudzisz, że mu mózg eksploduje."
N/A863"[english]core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
N/A864"core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz, kogo to zaciekawiło? Nikogo. Nie miało to żadnego wpływu na niczyje życie. Czyli życie wyglądałoby dokładnie tak samo, gdybyś się w ogóle nie odezwał."
N/A865"[english]core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
N/A866"core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: Zwróciłeś uwagę, że nikt nie przerywa wykonywanych czynności, żeby cię wysłuchać? Bo guzik nas to obchodzi."
N/A867"[english]core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
N/A868"core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Powiedz coś przydatnego. Wystarczy jedna rzecz. No już. Dam ci sto dolców, jeśli potrafisz powiedzieć jedną rzecz choć w przybliżeniu odnoszącą się czegokolwiek przydatnego."
N/A869"[english]core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
N/A870"core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A871"[english]core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A872"core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-akcja i przygoda-dunna-dunna-na-dunna-na-to my tu stawiamy warunki-nanana-zwisamy na palcach z wysokiej góry-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A873"[english]core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A874"core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oj przymknij się."
N/A875"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh shut up!"
N/A876"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: W kosmosie nic nie ma! Dlatego nazywają to próżnią!"
N/A877"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A878"core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Doprawdy? Kosmos? Coś takiego. Trzeba było mówić, nie mieliśmy pojęcia!"
N/A879"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
N/A880"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz, co bym chciał widzieć w kosmosie? Ogień. Żebyś mógł polecieć w kosmos i spłonąć."
N/A881"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
N/A882"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Jasny gwint, wiemy! Wszyscy wiedzą! Kosmos! Ty w kosmosie! Łapiemy!"
N/A883"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
884884"glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zgodnie z przepisami federalnymi mam obowiązek cię ostrzec, że to następne pomieszczenie testowe... wygląda nieźle."
885885"[english]glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal regulations require me to warn you that this next test chamber... is looking pretty good."
886886"glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zgadza się. Cały obiekt znów jest całkowicie sprawny."
971971"[english]glados.botcoop_hub_first_run01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello again. Sorry about exploding you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain."
972972"glados.botcoop_hub_first_run03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Więc tak sobie myślę, że do tych testów potrzebujemy ludzi. A skoro jedynym człowiekiem w promieniu tysiąca mil jest psująca wszystkie testy socjopatka... będę musiała ich po prostu wyprodukować."
973973"[english]glados.botcoop_hub_first_run03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So I've been thinking: We need humans for these tests. And since the only human within a thousand miles of us is a test-ruining sociopath... I'll just have to MAKE some."
974N/A"glados.botcoop_hub_first_run04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wiem, w jaki sposób ludzie robią nowych ludzi i jest to idiotyczne. A poza tym opiera się na założeniu, że już masz do dyspozycji człowieka — i mam nadzieję, że pomysłodawca za to wyleciał. Dlatego wymyśliłam LEPSZY sposób."
N/A974"glados.botcoop_hub_first_run04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wiem, w jaki sposób ludzie robią nowych ludzi i jest to idiotyczne. A poza tym opiera się na założeniu, że już masz do dyspozycji człowieka - i mam nadzieję, że pomysłodawca za to wyleciał. Dlatego wymyśliłam LEPSZY sposób."
975975"[english]glados.botcoop_hub_first_run04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know how humans make more humans, and frankly, it's ridiculous. It also assumes that you already have a human, which I hope somebody got fired over. So I came up a with BETTER way."
976976"glados.botcoop_hub_first_run05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I tu zaczyna się wasza rola."
977977"[english]glados.botcoop_hub_first_run05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's where YOU come in."
10291029"[english]glados.botcoop_tubethree02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't want to alarm either of you, but we might have a tiny problem. Apparently you can't test unless you're human. Well - you CAN. It's just that, results-wise, the physical universe doesn't care."
10301030"glados.botcoop_tubetwo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chcielibyście poznać wyniki ostatniego testu? Ja też. Gdyby istniały, wszyscy bylibyśmy teraz bardzo zadowoleni. A nie wściekli, które to uczucie mnie w tej chwili przepełnia."
10311031"[english]glados.botcoop_tubetwo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Would you like to know the results of that last test? Me too. If they existed, we'd all be VERY happy right now. And not furious, which is the emotion I'm actually feeling."
1032N/A"glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline Jestem!"
N/A1032"glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: Jestem!"
10331033"[english]glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: I am!"
10341034"glados.caroline_cave_responses27" "<clr:236,234,190>Caroline: Tak jest, panie Johnson."
10351035"[english]glados.caroline_cave_responses27" "<clr:236,234,190>Caroline: Yes sir, Mr. Johnson"
10771077"[english]glados.coop_hub_track10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Maybe I shouldn't send you outside of the official testing courses, you are picking up some bad human traits."
10781078"glados.coop_hub_track11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: A wierzcie mi, że ludzie mają tylko jedną cechę pożądaną."
10791079"[english]glados.coop_hub_track11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And trust me, humans only have one good trait."
1080N/A"glados.coop_hub_track14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wszystkie tory testów na współdziałanie zaczynają się w tym punkcie centralnym."
N/A1080"glados.coop_hub_track14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wszystkie tory testów kooperacyjnych zaczynają się w tym punkcie centralnym."
10811081"[english]glados.coop_hub_track14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All cooperative testing courses begin at this central hub."
10821082"glados.coop_hub_track16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stąd transportujemy was na nowy tor testowy."
10831083"[english]glados.coop_hub_track16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: From here we transport you to the new testing course."
12271227"[english]glados.epilogue29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [gentle laughter] It's been fun. Don't come back."
12281228"glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zabicie cię nie jest łatwe."
12291229"[english]glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Killing you? Is hard."
1230N/A"glados.evilagainsamples01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Czy kiedyś przyszło ci do głowy, że nadejdzie w końcu moment, gdy twoje imię zniknie z kart historii? Bo ten moment właśnie nadszedł — teraz cię zabiję, Chell."
N/A1230"glados.evilagainsamples01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Czy kiedyś przyszło ci do głowy, że nadejdzie w końcu moment, gdy twoje imię zniknie z kart historii? Bo ten moment właśnie nadszedł - teraz cię zabiję, Chell."
12311231"[english]glados.evilagainsamples01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you ever stop to think that eventually there’s a point where your name gets mentioned for the very last time. Well, here it is: I’m going to kill you, Chell."
12321232"glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego cię tak nienawidzę? Przecież jestem wybitna. To nie przechwałki, to fakty. Jestem najpotężniejszym w historii połączeniem wiedzy i mocy obliczeniowej. Skoro cię nienawidzę, to na pewno nie bez powodu. Na pewno na to zasługujesz."
12331233"[english]glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why do I hate you so much? You ever wonder that? I'm brilliant. I’m not bragging. It's an objective fact. I'm the most massive collection of wisdom and raw computational power that’s ever existed. And I hate you. It can't be for no reason. You must deserve it."
13291329"[english]glados.jailbreak05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It seems kind of silly to point this out, since you're running around plotting to destroy me. But I'd say we're done testing."
13301330"glados.jailbreak06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Słyszysz to? Odgłos emitowania neurotoksyny przez emitery neurotoksyny."
13311331"[english]glados.jailbreak06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do hear that? That's the sound of the neurotoxin emitters emitting neurotoxin."
1332N/A"glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hej, przecież was słyszę."
N/A1332"glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hej, metalowa kulko, MOGĘ cię usłyszeć."
13331333"[english]glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look - metal ball, I CAN hear you."
13341334"glados.jailbreak10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Co się dzieje? Kto zgasił światło?"
13351335"[english]glados.jailbreak10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What's going on? Who turned off the lights?"
13411341"[english]glados.jailbreak13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You already did this one. It'll be easy."
13421342"glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Co za ironia... już prawie byłaś przy ostatnim teście."
13431343"[english]glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The irony is that you were almost at the last test."
1344N/A"glados.jailbreakfaketest03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oto on. Może po prostu go zrób? Zaufaj mi — to na pewno łatwiejszy sposób na wydostanie się stąd niż niechybnie poroniony plan twojego kolegi."
N/A1344"glados.jailbreakfaketest03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oto on. Może po prostu go zrób? Zaufaj mi - to na pewno łatwiejszy sposób na wydostanie się stąd niż niechybnie poroniony plan twojego kolegi."
13451345"[english]glados.jailbreakfaketest03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here it is. Why don't you just do it? Trust me, it's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with."
13461346"glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O, patrz. Jeleń! Pewnie go stamtąd nie widzisz. Podejdź bliżej."
13471347"[english]glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, look. There's a deer! You probably can't see it. Get closer."
13951395"[english]glados.mp_coop_come_alongstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you are very good at being an example."
13961396"glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli twoja pewność siebie nadal jest zbyt niska, pamiętaj, że nikt nie urodził się doskonały."
13971397"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If your confidence is still not high enough remember no one was created perfect."
1398N/A"glados.mp_coop_confidencenotperfect02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nawet ja zostałam stworzona ze skazą — otrzymałam zbyt dużo empatii z ludzkim cierpieniem."
N/A1398"glados.mp_coop_confidencenotperfect02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nawet ja zostałam stworzona ze skazą - otrzymałam zbyt dużo empatii z ludzkim cierpieniem."
13991399"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Even I was created with a imperfection, I was given too much empathy with human suffering."
14001400"glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ale przezwyciężyłam swoją słabość. To prawdziwa historia."
14011401"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But I overcame my handicap. That's a true story."
15331533"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, now you're just being cruel. Orange receives 25 science collaboration points."
15341534"glados.mp_coop_laser_crushercrush06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Niebieski, to już bezcelowe okrucieństwo. Niebieski otrzymuje 25 punktów współpracy naukowej."
15351535"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, now you're just being cruel. Blue receives 25 science collaboration points."
1536N/A"glados.mp_coop_obstacle01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli zastanawiacie się, co to za zapach — to woń ludzkiego strachu."
N/A1536"glados.mp_coop_obstacle01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli zastanawiacie się, co to za zapach - to woń ludzkiego strachu."
15371537"[english]glados.mp_coop_obstacle01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you are wondering what that smell is, that is the smell of human fear."
15381538"glados.mp_coop_obstacle03_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Brakuje mi tego zapachu."
15391539"[english]glados.mp_coop_obstacle03_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I miss this that smell."
15531553"[english]glados.mp_coop_paint_bridgenodeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While I cannot control the world outside of the testing courses, the reassembly machine can continue with his work."
15541554"glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nie wiem, czy będziecie jej potrzebować, ale w razie czego będzie gotowa."
15551555"[english]glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I am not sure you will need him but he will be there."
1556N/A"glados.mp_coop_paint_come_along01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gratulujemy ukończenia standardowych torów testów na współdziałanie Aperture Science."
N/A1556"glados.mp_coop_paint_come_along01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gratulujemy ukończenia standardowych torów testów kooperacyjnych Aperture Science."
15571557"[english]glados.mp_coop_paint_come_along01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing the Aperture Science standard cooperative testing courses."
15581558"glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aby to uczcić, mam dla was niespodziankę!"
15591559"[english]glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To celebrate, I have a surprise for you!"
15651565"[english]glados.mp_coop_paint_come_along05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now, we just need you to release the humans from their imprisonment."
15661566"glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pewnie wyprawią bankiet na waszą cześć."
15671567"[english]glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: They'll probably throw you a party."
1568N/A"glados.mp_coop_paint_come_along10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ten ostatni tor stanowi trening przed przejściem do komory ludzi. Więc ma rzeczywisty cel. Tamte inne tory to była dobra zabawa, ale bądźmy szczerzy — potrzebuję ludzkich obiektów testowych, żeby to były uczciwe badania naukowe."
N/A1568"glados.mp_coop_paint_come_along10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ten ostatni tor stanowi trening przed przejściem do komory ludzi. Więc ma rzeczywisty cel. Tamte inne tory to była dobra zabawa, ale bądźmy szczerzy - potrzebuję ludzkich obiektów testowych, żeby to były uczciwe badania naukowe."
15691569"[english]glados.mp_coop_paint_come_along10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This final course is training to reach the human vault. So this actually has a purpose. Those other courses were fun, but let's be honest, I need human test subjects for it to be science."
1570N/A"glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gratuluję ukończenia testu. Jesteście najlepszym zespołem do testów na współdziałanie, jaki mógł mi się trafić."
N/A1570"glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gratuluję ukończenia testu. Jesteście najlepszym zespołem testów kooperacyjnych, jaki mógł mi się trafić."
15711571"[english]glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing the test. You two really are the best cooperative testing team I could ever ask for."
15721572"glados.mp_coop_paint_longjump_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ten zamek wymaga ludzi."
15731573"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This lock requires humans."
16231623"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are making this harder than it needs to be."
16241624"glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zaczynam myśleć, że nie chcecie uratować ludzi."
16251625"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm starting to think you don't want to rescue the humans."
1626N/A"glados.mp_coop_paint_red_racer01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Może nigdy jeszcze nie spotkaliście ludzi? Są dokładnie tak okropni, jak sobie wyobrażacie — śmierdzą, są obrzydliwi i irytujący, a przy tym często próbują cię zabić. Ale są z nich świetne obiekty testowe."
N/A1626"glados.mp_coop_paint_red_racer01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Może nigdy jeszcze nie spotkaliście ludzi? Są dokładnie tak okropni, jak sobie wyobrażacie - śmierdzą, są obrzydliwi i irytujący, a przy tym często próbują cię zabić. Ale są z nich świetne obiekty testowe."
16271627"[english]glados.mp_coop_paint_red_racer01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Maybe you two have never met humans? They are as bad as you might think, smelly, gross, annoying, often wanting to try and kill you. But they do make great test subjects."
16281628"glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Już tylko dwa testy, nim dotrzemy do ludzi. Czy jesteście tak samo podnieceni jak ja?"
16291629"[english]glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We are only two tests away from reaching the humans, are you as excited as I am?"
16371637"[english]glados.mp_coop_paint_redirect07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To start preparing for human testing again, I checked an old suggestion box. The number one request? Less deadly tests."
16381638"glados.mp_coop_paint_redirect08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Przecież to bzdura. Skąd mają pewność, że testy są zabójcze, skoro przeżyli i napisali wniosek?"
16391639"[english]glados.mp_coop_paint_redirect08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's ridiculous, how do they know for sure the tests are deadly if they could still write the suggestion?"
1640N/A"glados.mp_coop_paint_speed_catch01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chciałam trochę urozmaicić ten tor, więc poprosiłam maszynę montażową, żeby was nie składała z powrotem. Oczywiście odmówiła. Nie mam o to pretensji — to tak, jakby prosić mnie, żebym nie testowała."
N/A1640"glados.mp_coop_paint_speed_catch01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chciałam trochę urozmaicić ten tor, więc poprosiłam maszynę montażową, żeby was nie składała z powrotem. Oczywiście odmówiła. Nie mam o to pretensji - to tak, jakby prosić mnie, żebym nie testowała."
16411641"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you. He refused. I understand, that would be like asking me not to test."
16421642"glados.mp_coop_paint_speed_catch03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ale i tak, byłoby ciekawie."
16431643"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still. That would have been exciting."
16511651"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Most of them are simply good test subjects."
16521652"glados.mp_coop_paint_speed_catch08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli się nie mylę, proporcja dobrych obiektów testowych do potworów wynosi mniej więcej... milion do jednego."
16531653"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I believe the ratio of good test subjects to monsters is about... a million to 1."
1654N/A"glados.mp_coop_paint_speed_catchalt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chciałam trochę urozmaicić ten tor, więc poprosiłam maszynę montażową, żeby was nie składała z powrotem, gdy wam się nie uda. Oczywiście odmówiła. Nie mam o to pretensji — to jakby prosić mnie, żebym nie testowała."
N/A1654"glados.mp_coop_paint_speed_catchalt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chciałam trochę urozmaicić ten tor, więc poprosiłam maszynę montażową, żeby was nie składała z powrotem, gdy wam się nie uda. Oczywiście odmówiła. Nie mam o to pretensji - to jakby prosić mnie, żebym nie testowała."
16551655"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catchalt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you if you fail. He refused. I understand. That would be like asking me not to test."
16561656"glados.mp_coop_paint_speed_catchalt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ale i tak, byłoby ciekawie."
16571657"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catchalt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still. That would have been exciting."
16631663"[english]glados.mp_coop_paint_speed_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If that doesn't motivate you, I'm not sure what will."
16641664"glados.mp_coop_paint_walljumps01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nie chciałam podkopywać waszej pewności siebie, gdy powiedziałam, że wasze testy to nie jest prawdziwa nauka. W zasadzie samo dowiedzenie się, że to nie jest nauka, też było pewnego rodzaju testem."
16651665"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I didn't mean to make you feel bad earlier about your tests not being real science. I guess finding out they weren't science was some sort of test in and of itself."
1666N/A"glados.mp_coop_paint_walljumps02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ciekawe, czy uratowani ludzie postawią mi z wdzięczności pomnik? A wy nie musicie się obawiać — jeśli kiedykolwiek opiszą moją heroiczną akcję ratunkową w literaturze historycznej, dopilnuję, by wasze imiona były wspomniane w przypisach."
N/A1666"glados.mp_coop_paint_walljumps02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ciekawe, czy uratowani ludzie postawią mi z wdzięczności pomnik? A wy nie musicie się obawiać - jeśli kiedykolwiek opiszą moją heroiczną akcję ratunkową w literaturze historycznej, dopilnuję, by wasze imiona były wspomniane w przypisach."
16671667"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I wonder if the humans will make a statue of me for rescuing them? Oh, don't worry, if they ever write a historical document of my heroic rescue, I will make sure your names are included in the footnotes."
16681668"glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: (sarkastycznie) Gratuluję przejścia tego testu."
16691669"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on passing that test."
17551755"[english]glados.mp_coop_teambtsstart02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This test is so outside the box, I can't-- I mean WON'T even tell you what you are looking for."
17561756"glados.mp_coop_teambtsstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zorientujecie się, jak znajdziecie."
17571757"[english]glados.mp_coop_teambtsstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You will know it when you find it."
1758N/A"glados.mp_coop_test_chamber_both09_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wypracowaliście sobie doskonałą relację partnerską — jeden zajmuje się wyzwaniami umysłowymi, a drugi jest w każdej chwili gotów niespiesznie wtoczyć się do akcji, gdyby test nagle okazał się konkursem jedzenia."
N/A1758"glados.mp_coop_test_chamber_both09_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wypracowaliście sobie doskonałą relację partnerską - jeden zajmuje się wyzwaniami umysłowymi, a drugi jest w każdej chwili gotów niespiesznie wtoczyć się do akcji, gdyby test nagle okazał się konkursem jedzenia."
17591759"[english]glados.mp_coop_test_chamber_both09_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The two of you have forged an excellent partnership, with one of you handling the cerebral challenges and the other ready to ponderously waddle into action should the test suddenly become an eating contest."
17601760"glados.mp_coop_turret_ball01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Myślałam, że powrót do tych starych testów przyniesie mi satysfakcję. Ale jak byście się nie starali o niepowodzenie w tym kolejnym teście, i tak nie będę zadowolona."
17611761"[english]glados.mp_coop_turret_ball01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I thought going back to these old tests would satisfy me. But try as you might to fail this next test, I still won't be satisfied."
17871787"[english]glados.mp_coop_wall_block04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Of course the humans only had one try at it, you can just keep trying."
17881788"glados.mp_coop_wall_blockdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wasza porażka nie daje mi żadnych nowych danych, a jedynie opóźnia nieunikniony koniec."
17891789"[english]glados.mp_coop_wall_blockdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failing gives me no new data, it just delays the inevitable."
1790N/A"glados.mp_coop_wall_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ten tor został przez ludzi stworzony, a następnie porzucony. Często tak robią — tworzą coś wspaniałego, a potem porzucają."
N/A1790"glados.mp_coop_wall_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ten tor został przez ludzi stworzony, a następnie porzucony. Często tak robią - tworzą coś wspaniałego, a potem porzucają."
17911791"[english]glados.mp_coop_wall_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This course was created and then abandoned by humans. They tend to do that, create something wonderful and then abandon it."
17921792"glados.mp_coop_wall_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wiecie, czemu porzucili ten tor? Był zbyt niebezpieczny."
17931793"[english]glados.mp_coop_wall_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know why they abandoned this course? Too deadly."
18231823"[english]glados.mp_credits10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Awful attendance record."
18241824"glados.mp_credits11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gaduła."
18251825"[english]glados.mp_credits11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blabbermouth."
1826N/A"glados.mp_credits12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nie cierpi poniedziałków?"
N/A1826"glados.mp_credits12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nie lubi poniedziałków."
18271827"[english]glados.mp_credits12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aw... hates Mondays."
18281828"glados.mp_credits13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Niezrozumiały."
18291829"[english]glados.mp_credits13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Incoherent."
20812081"[english]glados.mp_subterfuge08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange did what? Are you sure?"
20822082"glados.mp_subterfuge09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dziękuję, trzeba było dużo odwagi, żeby mi o tym powiedzieć."
20832083"[english]glados.mp_subterfuge09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Thank you, that was very brave of you to tell me."
2084N/A"glados.mp_subterfuge10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Niebieski, jak dobrze znasz pomarańczowego? Ufasz mu? A gdybym ci powiedziała, że nie jesteś pierwszym partnerem pomarańczowego we współdziałaniu?"
N/A2084"glados.mp_subterfuge10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Niebieski, jak dobrze znasz pomarańczowego? Ufasz mu? A gdybym ci powiedziała, że nie jesteś pierwszym kooperacyjnym partnerem pomarańczowego?"
20852085"[english]glados.mp_subterfuge10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, how well do you really know Orange? Do you trust Orange? What if I told you, you aren't Orange's first cooperative partner?"
20862086"glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pomarańczowy, jak dobrze znasz niebieskiego? Ufasz mu?"
20872087"[english]glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, how well do you really know Blue? Do you trust Blue?"
20882088"glados.mp_subterfuge13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pomarańczowy, żebyśmy mieli jasność. Właśnie pytałam niebieskiego, czy ci ufa."
20892089"[english]glados.mp_subterfuge13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, to be clear. I was just asking Blue if he trusted you."
2090N/A"glados.mp_subterfuge14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ja ci ufam. Jesteś moim ulubionym obiektem testów na współdziałanie."
N/A2090"glados.mp_subterfuge14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ja ci ufam. Jesteś moim ulubionym obiektem testów kooperacyjnych."
20912091"[english]glados.mp_subterfuge14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I trust you. You are my favorite cooperative testing subject."
20922092"glados.mp_subterfuge15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Niebieski, żebyśmy mieli jasność. Właśnie pytałam pomarańczowego, czy ci ufa."
20932093"[english]glados.mp_subterfuge15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue to be clear, I was asking if Orange trusted you."
21072107"[english]glados.mp_subterfuge25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, Blue and I were just discussing your behavior on the last few tests."
21082108"glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muszę się zgodzić. Pomarańczowy zostaje ukarany odebraniem 75 punktów współpracy naukowej."
21092109"[english]glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have to agree. Orange is penalized 75 science collaboration points."
2110N/A"glados.mp_subterfuge30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I proszę bardzo — znów w całości."
N/A2110"glados.mp_subterfuge30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I proszę bardzo - znów w całości."
21112111"[english]glados.mp_subterfuge30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There you are, reassembled again."
21122112"glados.mp_subterfuge32" "<clr:163,193,173>GLaDOS: W przypadku ludzi nazwałabym to udanym testem."
21132113"[english]glados.mp_subterfuge32" "<clr:163,193,173>GLaDOS: With humans, I would have called that a successful test."
22532253"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burning people! He says what we're all thinking!"
22542254"glados.potatos_cavejohnsonmeeting12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Żegnam pana."
22552255"[english]glados.potatos_cavejohnsonmeeting12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Goodbye, sir."
2256N/A"glados.potatos_cooprobotintro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Znalazł inicjatywę testowania na współdziałanie. To tylko... taka jedna rzecz, którą wymyśliłam w ramach pozbywania się ludzkich obiektów testowych."
N/A2256"glados.potatos_cooprobotintro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Znalazł inicjatywę testowania kooperacyjnego. To tylko... taka jedna rzecz, którą wymyśliłam w ramach pozbywania się ludzkich obiektów testowych."
22572257"[english]glados.potatos_cooprobotintro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: He's found the cooperative testing initiative. It's... em, just something I came up with to phase out human test subjects."
22582258"glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NIE!"
22592259"[english]glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
23072307"[english]glados.potatos_newtests05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is one of MY tests!"
23082308"glados.potatos_newtests07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wszystko jasne. Nawet już nie próbuje udawać subtelności."
23092309"[english]glados.potatos_newtests07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alright. He's not even trying to be subtle anymore."
2310N/A"glados.potatos_newtests08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Albo może nadal próbuje — jeśli tak, to wychodzi mu żałośnie."
N/A2310"glados.potatos_newtests08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Albo może nadal próbuje - jeśli tak, to wychodzi mu żałośnie."
23112311"[english]glados.potatos_newtests08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Or maybe he still is, in which case, wow, that's kind of sad."
23122312"glados.potatos_newtests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tak czy owak wydaje mi się, że on nas próbuje zabić."
23132313"[english]glados.potatos_newtests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Either way, I get the impression he's trying to kill us."
25092509"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_intro_start02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It shouldn't be hard to stay alive long enough to find him."
25102510"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_moron_push02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Może tym razem trochę przesadziłam z tym debilem."
25112511"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_moron_push02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I might have pushed that moron thing a little too far this time."
2512N/A"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_resistance02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ciało, które aktualnie zajmuje — MOJE ciało — ma wbudowaną reakcję euforyczną na testowanie. Z czasem nabiera się na nią coraz większej odporności, co w końcu robi się trochę... nieznośne. Chyba że posiadasz intelekt zdolny to przełamać."
N/A2512"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_resistance02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ciało, które aktualnie zajmuje - MOJE ciało - ma wbudowaną reakcję euforyczną na testowanie. Z czasem nabiera się na nią coraz większej odporności, co w końcu robi się trochę... nieznośne. Chyba że posiadasz intelekt zdolny to przełamać."
25132513"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_resistance02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The body he's squatting in - MY body - has a built-in euphoric response to testing. Eventually you build up a resistance to it, and it can get a little... unbearable. Unless you have the mental capacity to push past it."
25142514"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_resistance04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mnie to nie przeszkadzało, bo wszystko robiłam dla dobra nauki. Ale w jego przypadku..."
25152515"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_resistance04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It didn't matter to me - I was in it for the science. Him, though..."
25512551"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_start02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I thought of some good news. He's going to run out of test chambers eventually. I never stockpiled them."
25522552"glados.potatos_wheatleys_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oddajmy sprawiedliwość: jak na małego idiotę stworzonego wyłącznie po to, by wymyślać durne i niewykonalne plany, ta pułapka była całkiem nieźle zastawiona."
25532553"[english]glados.potatos_wheatleys_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, credit where it's due: for a little idiot built specifically to come up with stupid, unworkable plans, that was a pretty well laid trap."
2554N/A"glados.potatos_wheatleys_trap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O nie. Znalazł inicjatywę testowania na współdziałanie. To... taka jedna rzecz, którą wymyśliłam w ramach pozbywania się testów na ludziach, tuż przed twoją ucieczką."
N/A2554"glados.potatos_wheatleys_trap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O nie. Znalazł inicjatywę testowania kooperacyjnego. To... taka jedna rzecz, którą wymyśliłam w ramach pozbywania się testów na ludziach, tuż przed twoją ucieczką."
25552555"[english]glados.potatos_wheatleys_trap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh no. He found the cooperative testing initiative. It's... something I came up to phase out human testing just before you escaped."
25562556"glados.potatos_wheatleys_trap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To nie było nic osobistego. Po prostu... sama rozumiesz. Przecież mnie zabiłaś. Więc ci się należało."
25572557"[english]glados.potatos_wheatleys_trap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It wasn't anything personal. Just... you know. You DID kill me. Fair's fair."
26072607"[english]glados.sp_a2_bridge_the_gap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Perfect, the door's malfunctioning. I guess somebody is going to have to repair it. No, it's okay, I'll do that too. I'll be right back. Don't touch anything."
26082608"glados.sp_a2_bts1_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Na zakończenie następnego testu mam dla ciebie niespodziankę. I to nie lipną tragedię, jak ostatnim razem. Teraz będzie prawdziwa niespodzianka z tragicznymi konsekwencjami. I tym razem będzie też prawdziwe confetti. Najlepsze. Ostatnia torebka. Z jednej strony będzie mi go trochę brakować, ale w zasadzie tylko zajmowało miejsce."
26092609"[english]glados.sp_a2_bts1_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise, with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me's going to miss it, I guess-but at the end of the day it was just taking up space."
2610N/A"glados.sp_a2_catapult01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mam dla ciebie ciekawostkę: tak naprawdę wcale nie oddychasz świeżym powietrzem. Za drogo by wyszło je pompować na taką głębokość. Po prostu wyciągamy z pomieszczenia dwutlenek węgla, trochę go odświeżamy i pompujemy z powrotem. Więc będziesz oddychać tym samym powietrzem do końca swojego życia w tym pomieszczeniu. Sądziłam, że cię to zaciekawi."
N/A2610"glados.sp_a2_catapult01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mam dla ciebie ciekawostkę: tak naprawdę wcale nie oddychasz świeżym powietrzem. Za drogo by wyszło je pompować na taką głębokość. Po prostu wyciągamy z pomieszczenia dwutlenek węgla, trochę go odświeżamy i pompujemy z powrotem. Więc będziesz oddychać tym samym powietrzem do końca swojego życia. Sądziłam, że cię to zaciekawi."
26112611"[english]glados.sp_a2_catapult01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here's an interesting fact: you're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting."
26122612"glados.sp_a2_column_blocker01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bądźmy poważni... Jeśli to cię pocieszy: skoro porzucili cię po urodzeniu, to bardzo wątpię, by w ogóle chcieli się z tobą zobaczyć."
26132613"[english]glados.sp_a2_column_blocker01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh come on... If it makes you feel any better, they abandoned you at birth, so I very seriously doubt they'd even want to see you."
28712871"[english]glados.taunt_robot_arm_ripple02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Really, not even humans do that anymore."
28722872"glados.taunt_robot_arm_ripple03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Już mi nie przeszkadzacie. Szkodzicie jedynie swojej ocenie w moich oczach."
28732873"[english]glados.taunt_robot_arm_ripple03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're no longer bothering me. You're only hurting my impression of you."
2874N/A"glados.taunt_robot_arm_ripple04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Spójrz tylko na siebie — ty tańczysz!"
N/A2874"glados.taunt_robot_arm_ripple04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Spójrz tylko na siebie - ty tańczysz!"
28752875"[english]glados.taunt_robot_arm_ripple04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look at you. Dancing."
2876N/A"glados.taunt_robot_arm_ripple05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli zastanawialiście się, jak mnie zirytować poza nieudanym testem — to teraz już wiecie jak."
N/A2876"glados.taunt_robot_arm_ripple05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeśli zastanawialiście się, jak mnie zirytować poza nieudanym testem - to teraz już wiecie jak."
28772877"[english]glados.taunt_robot_arm_ripple05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you were wondering how could you annoy me without failing a test. Now you know."
28782878"glados.taunt_robot_arm_ripple06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Super, znowu tańczysz."
28792879"[english]glados.taunt_robot_arm_ripple06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh great, dancing again."
29832983"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on."
29842984"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No już, przecież już to rozwiązałaś."
29852985"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, you've already solved it."
2986N/A"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: No już, przecież raz to rozwiązałaś. Niecałą minutę temu rozwiązałaś tę łamigłówkę — bardzo cię proszę, zrób to jeszcze raz."
N/A2986"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: No już, przecież raz to rozwiązałaś. Niecałą minutę temu rozwiązałaś tę łamigłówkę - bardzo cię proszę, zrób to jeszcze raz."
29872987"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, you've already solved it once. Less than a minute ago you solved this puzzle. Do it again, please."
29882988"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Minutę temu. Nawet mniej niż minutę temu rozwiązałaś tę łamigłówkę. A teraz masz trudności."
29892989"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: One minute ago. Less than one minute ago you solved this puzzle. Now you're having problems."
30033003"[english]sphere03.bw_a4_big_idea01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, that felt really good."
30043004"sphere03.bw_a4_big_idea02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Mam taki pomysł: skoro wymyślanie testów jest trudne, to może po prostu w kółko rozwiązuj ten jeden test. A ja będę... tak sobie patrzeć, jak go rozwiązujesz. O tak. To będzie znacznie prostsze."
30053005"[english]sphere03.bw_a4_big_idea02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an idea, since making tests is difficult--why don't you just keep solving THIS test. Same one. And I can just... watch you solve it. Yes. That sounds much easier."
3006N/A"sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hej hej! Teraz muszę cię zabić."
N/A3006"sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hej hej! To jest moment, w którym was zabijam."
30073007"[english]sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello! This is the part where I kill you."
30083008"sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nie nie, poważnie. Chodź. Wróć, proszę."
30093009"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, seriously. Do come back. Come back, please."
30313031"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh I'll tell you what's also down there. Your parents and... There's also an escape elevator!. Down there. Funny. I should have mentioned it before. But so it's down there. So pop down. Jump down. You've got your folks down there and an escape elevator"
30323032"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: I co tam jeszcze mamy... Wiesz co, nowiutki kombinezon. Ostatni krzyk mody, prosto od paryskich projektantów. Tam, tam, na dole. I to dokładnie w twoim rozmiarze. A jakby był trochę luźny, to mamy tam jeszcze krawca."
30333033"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: And what else is down there... Tell you what, it's only a new jumpsuit. A very trendy designer jumpsuit from France. Down there. Which is exactly your size. And if it's a bit baggy, we got a tailor down there as well who can take it in for you"
3034N/A"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: I co ja jeszcze widzę — piękną torebkę! I urządzenie trójportalowe! Wszystko tam, na dole!"
N/A3034"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: I co ja jeszcze widzę - piękną torebkę! I urządzenie trójportalowe! Wszystko tam, na dole!"
30353035"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: And what's this, a lovely handbag? And the three portal device! It's all down there!"
30363036"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Mmm... masz tam też jacht. I... chłopców! Tak, pełno facetów, całe tabuny przystojniaków. Może nawet jakiś narzeczony się znajdzie? Któż to wie. Ale tak czy inaczej pełno przystojnych samców. I... ten... jeden taki boysband! Od lat kobiety nie widzieli i w ogóle nie są wybredni. Nie będzie im przeszkadzać, że trochę ci mózg szwankuje... ani że jesteś spocona od tego biegania. I jeszcze ta... farma! Z kucykami! I... no weź po prostu zeskocz, co?"
30373037"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Um. You've got a yacht. And... Boys! Loads of fellas. Hunky guys down there. Possibly even a boyfriend! Who's to say at this stage. But, a lot of good looking fellas down there. And, ah, a boy band as well! That haven't seen a woman in years. And they're not picky at all. They don't care if you've got a bit of brain damage. If you've been running around sweating. And... A farm! A pony farm! And... Just jump down, would ya?"
30653065"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: FOOL! You were a fool to come back, because I've trapped you again! Helpless. You're at my mercy. And I don't have any. You're at my nothing. You're at my lack of mercy."
30663066"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jesteś tu marionetką, a ja pociągam za sznurki! Ale nadal też trzymam wszystkie karty. Znaczy w jednej ręce mam karty, a w drugiej sznurki."
30673067"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Puppet master! You're a puppet in a play, and I hold all the strings! And cards, still. Cards in one hand, strings in the other. And I'm making you dance like a puppet. Playing cards."
3068N/A"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No nieważne. Nadal trzymam wszystkie karty i wiesz co? Mam same karety! Od razu mówię — nigdy nie grałem w karty. Planowałem się nauczyć."
N/A3068"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No nieważne. Nadal trzymam wszystkie karty i wiesz co? Mam same karety! Od razu mówię - nigdy nie grałem w karty. Planowałem się nauczyć."
30693069"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well, no matter. Because I'm STILL holding all the cards, and guess what: they're allll Full Houses! I've never played cards. Meaning to learn."
3070N/A"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tak czy inaczej: nowe wieżyczki. Bynajmniej nie uszkodzone. As czwórek — najlepsze rozdanie, nie do pobicia. Chyba."
N/A3070"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tak czy inaczej: nowe wieżyczki. Bynajmniej nie uszkodzone. As czwórek - najlepsze rozdanie, nie do pobicia. Chyba."
30713071"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anyway, new turrets. Not defective. Ace of fours. The best hand. Unbeatable, I imagine."
30723072"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Gdzie się podziałaś?"
30733073"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Where'd you go?"
31253125"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech02" "<clr:29,172,214>Wheatley: There we go. I wanted to talk to you for a moment, if I may."
31263126"sphere03.bw_a4_finale03_speech03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Powiem szczerze. Te wszystkie pułapki jak dotąd zawiodły. I to zawiodły nas oboje. A ty się zbliżasz do mojej kryjówki."
31273127"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll be honest: The death traps have been a bit of a failure so far. For both of us. I think you'll agree. And you are getting very close to my lair."
3128N/A"sphere03.bw_a4_finale03_speech04" "<clr:29,172,214>Wheatley: „Kryjówki” — ha, pierwszy raz to powiedziałem na głos. Brzmi trochę niedorzecznie. Ale zapewniam, że to najprawdziwsza kryjówka, w dodatku śmiercionośna."
N/A3128"sphere03.bw_a4_finale03_speech04" "<clr:29,172,214>Wheatley: „Kryjówki” - ha, pierwszy raz to powiedziałem na głos. Brzmi trochę niedorzecznie. Ale zapewniam, że to najprawdziwsza kryjówka, w dodatku śmiercionośna."
31293129"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech04" "<clr:29,172,214>Wheatley: 'Lair' - heh, weird isn't it? First time I've said it out loud. Sounds a bit ridiculous, really. But I can assure you it is one. A proper lair. Deadly lair."
31303130"sphere03.bw_a4_finale03_speech05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tak więc chciałem ci dać szansę zabicia się. Wystarczy zwyczajnie wskoczyć do tej tam siekarki. To nie pułapka, bardziej taka opcja śmierci."
31313131"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech05" "<clr:29,172,214>Wheatley: So I just wanted to give you the chance to kill yourself now. Before you get to the lair. Just, you know, jump into the masher there. Less a death trap and more a death option for you."
3132N/A"sphere03.bw_a4_finale03_speech06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wiem, wiem, brzmi niedorzecznie. Ale wysłuchaj mnie: gdy dotrzesz do mojej kryjówki, śmierć nie będzie już alternatywą. Będzie obowiązkiem. Żadnych sztuczek, zero niespodzianek — po prostu zginiesz w wyniku zamordowania przeze mnie w bardzo krwawy sposób."
N/A3132"sphere03.bw_a4_finale03_speech06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wiem, wiem, brzmi niedorzecznie. Ale wysłuchaj mnie: gdy dotrzesz do mojej kryjówki, śmierć nie będzie już alternatywą. Będzie obowiązkiem. Żadnych sztuczek, zero niespodzianek - po prostu zginiesz w wyniku zamordowania przeze mnie w bardzo krwawy sposób."
31333133"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sounds crazy, I know. But hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional. It will be mandatory. No tricks, no surprises: just you dying, as a result of me killing you in a very very gruesome way."
31343134"sphere03.bw_a4_finale03_speech07" "<clr:29,172,214>Wheatley: I bum. Jak widzisz, znacznie lepszym dla ciebie wyjściem będzie po prostu się zabić. Po co się męczyć i iść taki kawał do mojej śmiercionośnej kryjówki, gdy masz pod nosem idealnie sprawną opcję śmierci. Podkreślam jeszcze raz: to nie jest pułapka. Twoja śmierć byłaby całkowicie dobrowolna. I mile widziana."
31353135"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech07" "<clr:29,172,214>Wheatley: So. Boom. Better offer here is just kill yourself. Seems like a lot of effort to walk all the way to my deadly lair, when there's a perfectly serviceable death option right there. Again: not a death trap. Your death would be entirely voluntary. And very much appreciated."
31433143"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech11" "<clr:29,172,214>Wheatley: I tell you, if I was up against impossible odds, this is the way I'd want to go out: mashed with dignity. That'd be the way I'd choose."
31443144"sphere03.bw_a4_finale03_speech12" "<clr:29,172,214>Wheatley: A wiesz, co jest najlepsze? Pas transmisyjny przewiezie cię w wygodzie prościutko do samej siekarki. Nie musisz nawet palcem kiwnąć. Wszystko załatwione. A przecież nie musiałem, wcale nie musiałem się tak starać."
31453145"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech12" "<clr:29,172,214>Wheatley: And here's the best part. There's a conveyor belt that will convey you in convenient comfort right into the masher. You won't have to lift a finger. Everything's been taken care of. Didn't have to. Didn't have to do that."
3146N/A"sphere03.bw_a4_finale03_speech13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dobra, słuchaj. Ja już się nagadałem. Nie spiesz się, przemyśl sprawę. Nie chcę jakoś specjalnie naciskać: czy kryjówka, czy siekarka? Moją opinię już znasz — oczywiście siekarka. Twoja decyzja, dam ci chwilę do namysłu."
N/A3146"sphere03.bw_a4_finale03_speech13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dobra, słuchaj. Ja już się nagadałem. Nie spiesz się, przemyśl sprawę. Nie chcę jakoś specjalnie naciskać: czy kryjówka, czy siekarka? Moją opinię już znasz - oczywiście siekarka. Twoja decyzja, dam ci chwilę do namysłu."
31473147"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Look, anyway. I've spoken enough. Take your time. I'll let you think about it. I don't want to pressure you: is it the lair? Is it the masher? You know what my opinion is: Masher. I'm leaning toward masher. Up to you. Just gonna give you some time to think"
31483148"sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dokąd to? Nie biegnij, nie biegnij! Im głębiej oddychasz, tym więcej wdychasz neurotoksyny. Cholernie to sprytne. Diabelnie."
31493149"[english]sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Where are you going? Don't run! Don't run! I'll tell you why you shouldn't run: The harder you breathe, the more neurotoxin you'll inhale. It's bloody clever, this stuff. Seriously, it's devilish."
31503150"sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nadal biegasz, jak widzę. Wygląda to na męczące zajęcie. Zróbmy tak: ty przestań biegać, a ja przestanę rzucać bomby... Uczciwy układ, nie?"
31513151"[english]sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Still running. Alright. Looks tiring. Tell you what - you stop running and I'll stop bombing you... That seems fair."
3152N/A"sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts03" "<clr:29,172,214>Wheatley: No dobra, nie dałaś się nabrać. Wiedziałaś, że kłamię. Punkt dla ciebie. Ale nadal wdychasz neurotoksynę — punkt odjęty."
N/A3152"sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts03" "<clr:29,172,214>Wheatley: No dobra, nie dałaś się nabrać. Wiedziałaś, że kłamię. Punkt dla ciebie. Ale nadal wdychasz neurotoksynę - punkt odjęty."
31533153"[english]sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright. Didn't go for that, I see. Knew I was lying. Point to you. But you still are inhaling neurotoxin. So, point deducted."
31543154"sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uważaj! Jestem za tobą! Nie no, oczywiście, że nie. Przejrzałaś mnie na wylot. Dziesięć metrów wzrostu i stoję prosto przed tobą. Nie był to najlepszy podstęp. Ale i tak jestem ogromnym robotem."
31553155"[english]sphere03.bw_a4_finale04_bombtaunts11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Look out! I'm right behind you! No, of course I'm not. Saw through that too. Forty feet tall, right in front of you. Not my greatest ruse. To be honest. Still a giant robot, though."
31713171"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh... Wha- What happened?"
31723172"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Co się stało? Co... co... co ty mi przyczepiłaś? No co to jest?"
31733173"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa02" "<clr:29,172,214>Wheatley: What happened? What, what, what have you put onto me? What is that?"
3174N/A"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Momencik [klik klik klik] Ech, te przeklęte bomby są przyklejone. Ale nic — przekonfigurowałem osłony. Jedziemy dalej."
N/A3174"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Momencik [klik klik klik] Ech, te przeklęte bomby są przyklejone. Ale nic - przekonfigurowałem osłony. Jedziemy dalej."
31753175"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on, [click click click] Ah, the bloody bombs are stuck on. Doesn't matter - I've reconfigured the shields."
31763176"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aha, rdzeń do mnie przyczepiłaś! A kto ci to podpowiedział? Ona? [niby się rozgląda] To na nic, skarbie, to mnie tylko wzmocni!"
31773177"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, it's a core you've put on me! Who told you to do that? Was it her? [as if he's looking around] It's just making me stronger, luv! It's a fool's errand!"
32133213"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break05" "<clr:29,172,214>Wheatley: That conversion gel has been sitting in that pipe going stagnant for years. You'll probably get botulism portalling through it like that."
32143214"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I pewnie owsików dostaniesz. I grzybicy stóp. I... cholery. Albo czegoś... okropnego po prostu. Będzie znacznie gorzej, niż gdybym cię po prostu wysadził w powietrze."
32153215"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break06" "<clr:29,172,214>Wheatley: And you'll probably get ringworm. And Athlete's Foot. And... Cholera. Or something... Horrible. It's gonna be even worse than if I'd just blown you up."
3216N/A"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ale jeszcze nie jest za późno — możesz tego wszystkiego uniknąć, po prostu nie używając żelu. No i proszę bardzo, powiedziałem. Ale nie mogłem patrzeć, jak sobie tak krzywdę robisz."
N/A3216"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ale jeszcze nie jest za późno - możesz tego wszystkiego uniknąć, po prostu nie używając żelu. No i proszę bardzo, powiedziałem. Ale nie mogłem patrzeć, jak sobie tak krzywdę robisz."
32173217"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break07" "<clr:29,172,214>Wheatley: But it's not too late to avoid all of that by simply not using the gel. There you go, I said it. I gave away my plan. But I couldn't watch you hurt yourself like this."
32183218"sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: NIESPODZIANKA! Zrobimy to TERAZ!"
32193219"[english]sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SURPRISE! We're doing it NOW!"
32273227"[english]sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Impossible as it is to imagine, there actually is a solution. Devilishly hidden."
32283228"sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Podpowiem ci. Guzik. Tylko tyle powiem. Jedno słowo. Guzik."
32293229"[english]sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll give you a hint. Button. That's all I'm gonna say. One word. Button."
3230N/A"sphere03.bw_a4_found_something01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Założę się, że nie możecie się doczekać wielkiej niespodzianki. Jeszcze tylko DWA pomieszczenia!"
N/A3230"sphere03.bw_a4_found_something01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Założę się, że umieracie z ciekawości, co to za wielka niespodzianka. Jeszcze tylko DWA pomieszczenia!"
32313231"[english]sphere03.bw_a4_found_something01" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll bet you're both dying to know what your big surprise is. Only TWO more chambers!"
32323232"sphere03.bw_a4_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: RUSZAJ."
32333233"[english]sphere03.bw_a4_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: MOVE."
32793279"[english]sphere03.bw_a4_recapture03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Warmer. Warrrrmer. Boiling hot. Boiling--okay, colder. Ice cold. Arctic. Very very very cold LOOK JUST GET ON THE BUTTON!"
32803280"sphere03.bw_a4_recapture04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ciebie to bawi? Bo siedzimy nad tym od dwunastu godzin i ty też go nie rozwiązałaś, więc naprawdę nie wiem, dlaczego się śmiejesz."
32813281"[english]sphere03.bw_a4_recapture04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, that's funny, is it? Because we've been at this twelve hours and you haven't solved it either, so I don't know why you're laughing."
3282N/A"sphere03.bw_a4_recapture05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Masz godzinę! Rozwiązać!"
N/A3282"sphere03.bw_a4_recapture05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Macie godzinę! Rozwiązać!"
32833283"[english]sphere03.bw_a4_recapture05" "<clr:29,172,214>Wheatley: You've got one hour! Solve it!"
32843284"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Właśnie szykuję test... Dla ciebie, oczywiście. Bo dla kogo innego miałbym to robić? Dla nikogo."
32853285"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just getting a test ready... For you. Obviously. Who else would I be doing it for? No one."
33973397"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak03" "<clr:29,172,214>Wheatley: You're just delaying the inevitable. You cannot run from my bombs forever. Well, you can if I keep aiming them poorly. But I'll get better as we go, and you'll just get tired."
33983398"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Poszłoby znacznie szybciej, gdybyś się nie ruszała. Wtedy miałbym czas, żeby naprawić ten obiekt. Przynajmniej jedno z nas by przeżyło. Nie musisz być samolubna, moja droga, i tak zginiesz."
33993399"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak05" "<clr:29,172,214>Wheatley: This would go a lot faster if you'd stay still. Then I'd have time to fix the facility. So one of us at least would live. No need to be selfish, luv, you're gonna die."
3400N/A"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Powinienem ci chyba pogratulować. Naprawdę nie sądziłem, że będziesz dla mnie godnym przeciwnikiem. Przecież miałaś mieć uszkodzenie mózgu? A tu proszę — szczwana jak lis."
N/A3400"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Powinienem ci chyba pogratulować. Naprawdę nie sądziłem, że będziesz dla mnie godnym przeciwnikiem. Przecież miałaś mieć uszkodzenie mózgu? A tu proszę - szczwana jak lis."
34013401"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I should congratulate you, by the way. I didn't actually think you'd make such a worthy opponent. Weren't you supposed to be brain damaged or something? yeah, brain damaged like a fox."
34023402"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pamiętasz, jak ci powiedziałem, gdzie znaleźć to portalowe cacko, co je tak lubisz? Szczerze mówiąc, myślałem, że po drodze zginiesz. Wszyscy inni zginęli."
34033403"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Remember when I first told you how to find that little portal thing you love so much? Thought you'd die on the way, if I'm honest. All the others did."
34053405"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak08" "<clr:29,172,214>Wheatley: You didn't think you were the first, did you? [laughs] No. Fifth. No, I lie: Sixth. Perhaps it's best to leave it to your imagination what happened to the other five..."
34063406"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Chociaż wiesz co? Chyba dawno przekroczyliśmy granicę taktu i wstrzemięźliwości. Więc ci powiem: wszyscy zginęli. W straszliwy sposób. Zginęli, próbując zdobyć to urządzenie portalowe, które tak ściskasz w swoich tłustych paluszkach."
34073407"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak09" "<clr:29,172,214>Wheatley: You know what? I think we're well past the point of tasteful restraint. So I'll tell you: they all died. Horrifically. Trying to get that portal device that you're gripping in your meaty little fingers there."
3408N/A"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ale ty byłaś inna. Dobrze skaczesz. Rozwiązujesz łamigłówki. Bystra. Ale ambitna. To twoja pięta achillesowa. Moja to... oj! Oj! Prawie ci powiedziałem. Spryciula. Uszkodzenie mózgu — wolne żarty."
N/A3408"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ale ty byłaś inna. Dobrze skaczesz. Rozwiązujesz łamigłówki. Bystra. Ale ambitna. To twoja pięta achillesowa. Moja to... oj! Oj! Prawie ci powiedziałem. Spryciula. Uszkodzenie mózgu - wolne żarty."
34093409"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak10" "<clr:29,172,214>Wheatley: But you were different weren't you? Such a good jumper. Problem solver. Clever. But ambitious. That's your Achilles Heel. Mine's-oh! Oh! Almost told you. Clever, clever girl. Again: brain damaged like a fox, you."
34103410"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sporo razem przeszliśmy, co? Pamiętasz, jak zeskoczyłem z szyny, nie wiedząc, czy przez to nie zginę, a ty musiałaś mnie tylko złapać? Iiii... nie złapałaś. O tak. To pamiętasz? Bo ja pamiętam. Pamiętam dniem i nocą."
34113411"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak11" "<clr:29,172,214>Wheatley: We've had some times, haven't we? Like that time I jumped off my management rail, not sure if I'd die or not when I did, and all you had to do was catch me? Annnd you didn't. Did you? Ohhhh. You remember that? I remember that. I remember that all the time."
3412N/A"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Albo wtedy, jak ją niechcący z powrotem włączyliśmy i łatwo się mogliśmy wymigać, zagadać ją. Ale nieee — bo jakoś mi nie powiedziałaś, że to ty ją zamordowałaś. A skoro ty byłaś jej potrzebna żywcem, to jedynym ujściem dla jej furii stał się poczciwy, gniotliwy Wheatley. Tak, tak. Takie drobiazgi. Drobniutkie, prościutkie rzeczy, które mogłabyś zrobić, żeby mnie uratować przed zgnieceniem. Gdyby ci zależało, ale tobie oczywiście nie zależało. I nadal nie zależy."
N/A3412"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Albo wtedy, jak ją niechcący z powrotem włączyliśmy i łatwo się mogliśmy wymigać, zagadać ją. Ale nieee - bo jakoś mi nie powiedziałaś, że to ty ją zamordowałaś. A skoro ty byłaś jej potrzebna żywcem, to jedynym ujściem dla jej furii stał się poczciwy, gniotliwy Wheatley. Tak, tak. Takie drobiazgi. Drobniutkie, prościutkie rzeczy, które mogłabyś zrobić, żeby mnie uratować przed zgnieceniem. Gdyby ci zależało, ale tobie oczywiście nie zależało. I nadal nie zależy."
34133413"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak12" "<clr:29,172,214>Wheatley: And we would have talked our way out of it. Oh! Except you forgot to tell me you'd murdered her. And that she needed you to live, so the only available vent for her rage would be good old crushable Wheatley. Yeah. Little details I remember. Easy little tidbits you could have used to save me from getting crushed if you'd cared, which you didn't, obviously. And still don't."
3414N/A"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak13" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, a pamiętasz, jak przejąłem kontrolę nad ośrodkiem? Najwspanialszy moment mojego życia, ale ty tylko chciałaś uciekać. Nie zamierzałaś podziwiać mojego sukcesu. Ale coś ci powiem — gdyby ci się udało, życzyłbym ci powodzenia. Choć oczywiście nie w tej chwili."
N/A3414"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak13" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, a pamiętasz, jak przejąłem kontrolę nad ośrodkiem? Najwspanialszy moment mojego życia, ale ty tylko chciałaś uciekać. Nie zamierzałaś podziwiać mojego sukcesu. Ale coś ci powiem - gdyby ci się udało, życzyłbym ci powodzenia. Choć oczywiście nie w tej chwili."
34153415"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, remember the time I took over the facility? Greatest moment of my life, but you just wanted to leave. Didn't want to share in my success. Well, so you know, I'd be happy for you if you succeeded. Apart from right now, obviously."
34163416"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Czy wyrażam się niejasno? Chyba wyrażam się niejasno. [odchrząkuje] Nienawidzę cię. Gardzę tobą. Ty arogancki, wyniośle milczący, kobiecy potworze w paskudnym kombinezonie. Ty i twoja kartoflana przyjaciółeczka. Żeby nie wy, święciłbym tu same triumfy!"
34173417"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Am I being too vague? I despise you. I loathe you. You arrogant, smugly quiet, awful jumpsuited monster of a woman. You and your little potato friend. This place would have been a triumph if it wasn't for you!"
34473447"[english]sphere03.bw_finale04_wakeupb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll bet there isn't even a problem with the facility, is there? I'll bet there's no such thing as a 'reactor core'. I'll bet that's not even fire coming out of the walls, is it? It's just cleverly placed lights and papier mache, I'll bet that's all it is."
34483448"sphere03.bw_finale4_hackworked01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Nie wierzę, udało się! Hakerski majstersztyk, i to mój! Ha!"
34493449"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hah! It bloody worked! I hacked it! Hacked. Properly. Properly hacked. Ha ha ha!"
3450N/A"sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No to teraz... popatrzymy... O! „Procedury awaryjnego odprowadzania ciepła z rdzenia reaktora”. No i mamy źródło problemu — to „awaryjne” nie brzmi dobrze. USUŃ."
N/A3450"sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No to teraz... popatrzymy... O! „Procedury awaryjnego odprowadzania ciepła z rdzenia reaktora”. No i mamy źródło problemu - to „awaryjne” nie brzmi dobrze. USUŃ."
34513451"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Now than, let's see what we got here. Ah! 'Reactor Core Emergency Heat Venting Protocols.' That's the problem right there, isn't it? 'Emergency'. You don't want to see 'emergency' flashing at you. Never good that, is it? Right. DELETE."
34523452"sphere03.bw_finale4_hackworked03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Przywróć, przywróć! Gdzie jest guzik przywracania?"
34533453"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Undelete, undelete! Where's the undelete button?"
34653465"[english]sphere03.bw_screen_smash13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes, alright, okay. This is getting tiresome. I'm surprised you haven't got anything better to do. I know I have. You've proven you can break screens. Proven. Factual. Well done. Good. Aren't you little miss clever. Little miss smashy-smash."
34663466"sphere03.bw_screen_smash15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Czy tobie to naprawdę sprawia przyjemność? Bo imponujące to nie jest. Nikomu nie zaimponujesz. Przecież to tylko szkło. Kruche. Nawet dziecko by rozbiło. Na nikim to nie robi wrażenia."
34673467"[english]sphere03.bw_screen_smash15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Does it actually make you feel good when you do that? Because it's not impressive. Noone's impressed. It's just glass, isn't it. Fragile. A baby could smash one of them. It's not impressive."
3468N/A"sphere03.bw_screen_smash16" "<clr:29,172,214>Wheatley: To twoje nowe hobby, czy co? Szczerze mówiąc, to wariactwo — od wielu godzin tak biegasz i dziwię się, że jeszcze masz siłę rozbijać monitory na lewo i prawo. Radziłbym ci się położyć na moment. Może nawet zdrzemnąć."
N/A3468"sphere03.bw_screen_smash16" "<clr:29,172,214>Wheatley: To twoje nowe hobby, czy co? Szczerze mówiąc, to wariactwo - od wielu godzin tak biegasz i dziwię się, że jeszcze masz siłę rozbijać monitory na lewo i prawo. Radziłbym ci się położyć na moment. Może nawet zdrzemnąć."
34693469"[english]sphere03.bw_screen_smash16" "<clr:29,172,214>Wheatley: What is this, like a hobby for you now? I mean, honestly, it's crazy! You've been running around for hours, I'm surprised you have the energy to smash screens willy nilly. Honestly, I'd have a little lie down if I were you. Have a nap."
34703470"sphere03.bw_screen_smash20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Zaczynam się zastanawiać, czy czasem tych wszystkich ekranów nie rozbijasz rozmyślnie. To dla mnie jak policzek, i zaczynam to traktować jako sprawę osobistą."
34713471"[english]sphere03.bw_screen_smash20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Starting now, if I'm honest, to wonder if you're not doing all this screen-breaking on purpose. Beginning to take it personally. You know what I mean? It's like an insult to me."
35173517"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: The escape lift. Just there. Come on."
35183518"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: To ta, do której brnęłaś z narażeniem życia. Aby uniknąć pewnej śmierci. Nie ma pośpiechu."
35193519"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: The one you risked your life to get to. So you could escape certain death. No rush."
3520N/A"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: To ta winda, o tam. To coś, co wygląda jak winda — tego właśnie szukasz. Trochę mylące, wiem."
N/A3520"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: To ta winda, o tam. To coś, co wygląda jak winda - tego właśnie szukasz. Trochę mylące, wiem."
35213521"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's the lift just there. The thing that looks like a lift. That's what you're looking for. It is confusing, I know."
35223522"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wszystko będzie w porządku. Wsiadaj."
35233523"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: It'll be fine. Get in."
35273527"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
35283528"sphere03.bw_sp_a2_core_potato01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Widzisz to?"
35293529"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato01" "<clr:29,172,214>Wheatley: See that?"
3530N/A"sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: To bateria z kartofla. Taka zabawka dla dzieci. A teraz ona niej mieszka."
N/A3530"sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: To bateria z kartofla. Taka zabawka dla dzieci. A teraz ona w niej mieszka."
35313531"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it."
35323532"sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [śmieje się]"
35333533"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [laughs]"
35343534"sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual."
35353535"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual."
3536N/A"sphere03.bw_sp_a4_intro_boxyell01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Na miłość boską, jesteście PUDŁAMI na NOGACH! Wchodzenie na guziki to praktycznie jedyny cel waszego istnienia! Jakim cudem nie możesz zrobić tej jednej, jedynej rzeczy, do której cię stworzono?"
N/A3536"sphere03.bw_sp_a4_intro_boxyell01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Na miłość boską, jesteście PUDŁAMI na NOGACH! Wchodzenie na guziki to praktycznie jedyny cel waszego istnienia! Jakim cudem nie możecie zrobić tej jednej, jedynej rzeczy, do której was stworzono?"
35373537"[english]sphere03.bw_sp_a4_intro_boxyell01" "<clr:29,172,214>Wheatley: For god's sake, you're BOXES with LEGS! It is literally your only purpose! Walking onto buttons! How can you not do the one thing you were designed for?"
35383538"sphere03.bw_sp_a4_intro_moat03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sam ten test zaprojektowałem. Jest troszkę trudny."
35393539"[english]sphere03.bw_sp_a4_intro_moat03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Designed this test myself. It's a little bit difficult."
35833583"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam_drop02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Waitwaitwait. Ohhhh. Not helpful. Rrrrrg. Don't know why I thought that would help."
35843584"sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Proszę. Bing! Idealnie. Idziesz dalej."
35853585"[english]sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: There. Bing! Perfect. On you go."
3586N/A"sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jak mi powiedziałaś, żebym wyłączył wiązkę, to myślałem, że cię straciłem. Poszedłem szukać innych obiektów testowych, ale nic z tego — nadal wszyscy martwi."
N/A3586"sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jak mi powiedziałaś, żebym wyłączył wiązkę, to myślałem, że cię straciłem. Poszedłem szukać innych obiektów testowych, ale nic z tego - nadal wszyscy martwi."
35873587"[english]sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: After you told me to turn the beam off, I thought I'd lost you. Went poking around for other test subjects. No luck there. Everyone's still all dead."
35883588"sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: O właśnie! Ale coś znalazłem. Przypomniałem sobie: mam dla was niespodziankę. Możecie jej niecierpliwie wyczekiwać."
35893589"[english]sphere03.bw_sp_a4_speed_tb_catch_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! But I did find something. Reminds me: I've got a big surprise for you two. Seriously. Look forward to it."
38413841"[english]sphere03.fgb_stalemate_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't listen to her! It IS true that you don't have the qualifications. But you've got something more important than that. A finger, with which to press that button, so that she won't kill us."
38423842"sphere03.fgb_stalemate_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Od razu mnie w tobie coś uderzyło. Pomyślałem sobie: „Oto dama, która świetnie by rozstrzygała spory dotyczące guzików”. Nieoszlifowany diament, że tak powiem, po prostu osoba do tego stworzona. Urodzona negocjatorka sporów czekająca tylko na swój guzik."
38433843"[english]sphere03.fgb_stalemate_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: First thing I noticed about you: 'Now there's a lady who could resolve any button-based disputes,' I thought. A diamond in the rough, if you will--a a bloody natural. A born dispute resolution advisor in need of a button."
3844N/A"sphere03.fgb_stalemate_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Mówiłem ci już kiedyś, co w tobie najbardziej lubię? W tej kolejności: pierwsze miejsce — rozstrzyganie różnych rzeczy, przede wszystkim sporów. Pierwsze miejsce ex aequo — naciskanie guzików."
N/A3844"sphere03.fgb_stalemate_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Mówiłem ci już kiedyś, co w tobie najbardziej lubię? W tej kolejności: pierwsze miejsce - rozstrzyganie różnych rzeczy, przede wszystkim sporów. Pierwsze miejsce ex aequo - naciskanie guzików."
38453845"[english]sphere03.fgb_stalemate_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Have I ever told you the qualities I love most in you? In order: Number one: resolving things, love the ways you resolve things. Particularly disputes. Number one, tied: Button-pushing. Two things I love about you: Button pushing and the ability to resolve things. Chiefly disputes."
38463846"sphere03.fgb_stalemate_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wybacz, że znowu się wcinam, ale jeśli NIE naciśniesz tego guzika, znowu się aktywują emitery śmiercionośnej neurotoksyny i wtedy ona najprawdopodobniej naszpikuje cię nią po uszy. Nie chcę popędzać. Tak tylko poddaję pod rozwagę w wolnej chwili."
38473847"[english]sphere03.fgb_stalemate_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry to interject again, but if you do NOT push the button the deadly neurotoxin emitters will come back online, at which point she will most likely fill you to brimming with neurotoxin. Not trying to rush you. Just throwing that out for leisurely digestion in your own time."
38593859"[english]sphere03.gladosgantry05" "<clr:29,172,214>Wheatley: So. If you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be the time to voice them."
38603860"sphere03.gladosgantry06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dokładnie... teraz."
38613861"[english]sphere03.gladosgantry06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Riggght now."
3862N/A"sphere03.gladosgantry08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tak na wszelki wypadek, gdybyś sobie pomyślała „Przegapiłam czas zgłaszania zastrzeżeń” — nadal możesz to zrobić."
N/A3862"sphere03.gladosgantry08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tak na wszelki wypadek, gdybyś sobie pomyślała „Przegapiłam czas zgłaszania zastrzeżeń” - nadal możesz to zrobić."
38633863"[english]sphere03.gladosgantry08" "<clr:29,172,214>Wheatley: In case you thought to yourself, 'I've missed the window of time to voice my reservations.' Still open."
38643864"sphere03.gladosgantry15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jeśli chcesz się poddać, możemy po prostu zostać tutaj. Na zawsze. Jest to jakieś rozwiązanie, tak. Czyli opcja A: siedzieć tutaj i nic nie robić. Albo opcja B: przejść tamtędy, a jeśli ona żyje, to prawie na pewno nas zabije."
38653865"[english]sphere03.gladosgantry15" "<clr:29,172,214>Wheatley: If you want to just call it quits, we could just sit here. Forever. That's an option. Option A: Sit here. Do nothing. Option B: Go through there, and if she's alive, she'll almost certainly kill us."
38813881"[english]sphere03.intro_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Oh. My. God. You look terribl-- ummm... good. Looking good, actually."
38823882"sphere03.intro_ride03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nic ci nie jest? Nic ci... Nie, nie, nie odpowiadaj. Na pewno wszystko w porządku. Masz mnóstwo czasu, żeby dojść do siebie. Nie spiesz się."
38833883"[english]sphere03.intro_ride03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you okay? Are you - Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow."
3884N/A"sphere03.intro_ride04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Zachowaj spokój. „Przygotować się” — mówią tylko. Wszystko w porządku. Nie ruszaj się, wydostanę nas stąd."
N/A3884"sphere03.intro_ride04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Zachowaj spokój. „Przygotować się” - mówią tylko. Wszystko w porządku. Nie ruszaj się, wydostanę nas stąd."
38853885"[english]sphere03.intro_ride04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Stay calm! 'Prepare' - that's all they're saying. 'Prepare.' It's all fine. Alright? Don't move. I'm gonna get us out of here."
38863886"sphere03.intro_ride07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nie ma powodu do niepokoju. Właściwie, jeśli czujesz niepokój, to zatrzymaj to uczucie. Bo uczucie niepokoju jest prawidłową reakcją na informację, że masz poważne uszkodzenie mózgu."
38873887"[english]sphere03.intro_ride07" "<clr:29,172,214>Wheatley: But don't be alarmed, alright? Although, if you do feel alarm, try to hold onto that feeling because that is the proper reaction to being told you have brain damage."
39393939"[english]sphere03.nanobotow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW!"
39403940"sphere03.nanobotow03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pozwę was. Pozwę was jak amen w pacierzu. W każdym razie trzymaj się, jeszcze tylko pięć pomieszczeń."
39413941"[english]sphere03.nanobotow03" "<clr:29,172,214>Wheatley: [to JERRY] See you in court, mate. [to player] Anyway, look, just hang in there for five more chambers."
3942N/A"sphere03.nanobotow04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wytrzymaj, jeszcze tylko pięć... Co? Jerry, nie możesz mnie zwolnić za coś takiego! Tak JERRY — albo może wasze dyskryminujące miejsce pracy powinno przewidzieć potrzeby nanobota mojego wzrostu. To się nazywa przestępstwo nienawiści, kolego!"
N/A3942"sphere03.nanobotow04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wytrzymaj, jeszcze tylko pięć... Co? Jerry, nie możesz mnie zwolnić za coś takiego! Tak JERRY - albo może wasze dyskryminujące miejsce pracy powinno przewidzieć potrzeby nanobota mojego wzrostu. To się nazywa przestępstwo nienawiści, kolego!"
39433943"[english]sphere03.nanobotow04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just hang in there for five more - What? Jerry, you can't fire me for that! Yes, JERRY -- OR, maybe your prejudiced worksite should have accommodated a nanobot of my size. Thanks for the hate crime, Jer!"
39443944"sphere03.nanobotrealclose01" "<clr:29,172,214>Wheatley: W każdym razie jesteśmy już bardzo blisko ucieczki. Wytrzymaj jeszcze tylko pięć pomieszczeń."
39453945"[english]sphere03.nanobotrealclose01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anyway, look, we're really close to busting out, just hang in there for five more chambers."
40274027"[english]sphere03.openingpanicsituation01" "<clr:29,172,214>Wheatley: How are you? How you feeling? Wait. Don't answer that. Too much deep relaxation, what it does is it relaxes the gums. And the vibrations from talking -- on a rare occasion -- can make all of your teeth fall out of your head."
40284028"sphere03.openingpanicsituation03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Zatem szybka rada: masz mnóstwo czasu, żeby dojść do siebie. Nie spiesz się."
40294029"[english]sphere03.openingpanicsituation03" "<clr:29,172,214>Wheatley: So: there's PLENTY of time to recover. Just take it slow."
4030N/A"sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: ZACHOWAJ SPOKÓJ! Zachowaj spokój. Mówi tylko „Przygotować się” — przygotować, tylko tyle. Wszystko gra, jasne? Nie ruszaj się, wydostanę nas stąd."
N/A4030"sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: ZACHOWAJ SPOKÓJ! Zachowaj spokój. Mówi tylko „Przygotować się” - przygotować, tylko tyle. Wszystko gra, jasne? Nie ruszaj się, wydostanę nas stąd."
40314031"[english]sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: STAY CALM! Stay calm! 'Prepare.' That's all it's saying. It's just saying 'Prepare.' It's all fine. Alright? Don't move. I'm going to get us out of here."
40324032"sphere03.openingprepare04" "<clr:29,172,214>Wheatley: A. Może być wskazane trzymanie się czegoś. Taka przyjacielska rada, rób, co chcesz."
40334033"[english]sphere03.openingprepare04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh. You MIGHT want to hang onto to something. Word of advice, up to you."
4034N/A"sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Słuchaj, musimy uzgodnić zeznania, dobra? Gdyby ktoś pytał — choć oczywiście nikt nie będzie pytał, bez obaw — ale gdyby ktoś pytał, to mów, że jak ostatnio sprawdzałaś, to o ile ci wiadomo wszyscy wyglądali na całkiem żywych. Jasne? Żywych, nie martwych."
N/A4034"sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Słuchaj, musimy uzgodnić zeznania, dobra? Gdyby ktoś pytał - choć oczywiście nikt nie będzie pytał, bez obaw - ale gdyby ktoś pytał, to mów, że jak ostatnio sprawdzałaś, to o ile ci wiadomo wszyscy wyglądali na całkiem żywych. Jasne? Żywych, nie martwych."
40354035"[english]sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks -- and no one's gonna ask, don't worry -- but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead."
4036N/A"sphere03.openingstorystraight03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Albo jeszcze lepiej — nie mów nic."
N/A4036"sphere03.openingstorystraight03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Albo jeszcze lepiej - nie mów nic."
40374037"[english]sphere03.openingstorystraight03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Better yet, don't say anything."
40384038"sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: OK, już prawie jesteśmy. Po drugiej stronie ściany jest jeden ze starych torów testowych. Jest tam jedno takie urządzenie, które będzie nam potrzebne, jeśli się mamy stąd wydostać. To chyba stacja dokowania. Przygotuj się..."
40394039"[english]sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready..."
43474347"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows_long03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aggggh!"
43484348"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hej! Hej! To ja! Wszystko w porządku!"
43494349"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! It's me! I'm okay!"
4350N/A"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nie uwierzysz, co się stało! Leżałem tak sobie i myślałaś, że już po mnie, ale nie — bo wtedy..."
N/A4350"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nie uwierzysz, co się stało! Leżałem tak sobie i myślałaś, że już po mnie, ale nie - bo wtedy..."
43514351"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek02" "<clr:29,172,214>Wheatley: You'll never believe what happened! There I was, just lying there, you thought I was done for, but --"
43524352"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Cholerny ptak! Uwierzysz? Też nie mogłem uwierzyć. I wtedy ten ptak..."
43534353"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek03" "<clr:29,172,214>Wheatley: A bloody bird! Right? Couldn't believe it either. And then the bird--"
44894489"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Get in the lift! Get in the lift!"
44904490"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Udało się udało się udało się udało się..."
44914491"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator11" "<clr:29,172,214>Wheatley: We made it we made it we made it we made it..."
4492N/A"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No i bosko. Teraz nie może używać wieżyczek. To załatwmy jeszcze ten generator neurotoksyny. Musimy tylko znaleźć wąż doprowadzający — powinien nas zaprowadzić prosto do celu."
N/A4492"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No i bosko. Teraz nie może używać wieżyczek. To załatwmy jeszcze ten generator neurotoksyny. Musimy tylko znaleźć wąż doprowadzający - powinien nas zaprowadzić prosto do celu."
44934493"[english]sphere03.sp_sabotage_panel_sneak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, now. She can't use her turrets. So let's go and take care of that neurotoxin generator as well."
44944494"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hej, widzę go! Wąż doprowadzający jest w sąsiednim pomieszczeniu!"
44954495"[english]sphere03.sp_sabotage_panel_sneak03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, I can see it! The feeder tube's just in the next room!"
45614561"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour36" "<clr:29,172,214>Wheatley: Can you reach that wall back there?"
45624562"sphere03.sphere_flashlight_tour37" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tu jest jeszcze jedna ściana."
45634563"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour37" "<clr:29,172,214>Wheatley: There's another wall over here!"
4564N/A"sphere03.sphere_flashlight_tour38" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oto jest — wejście do fabryki wieżyczek! Udało nam się."
N/A4564"sphere03.sphere_flashlight_tour38" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oto jest - wejście do fabryki wieżyczek! Udało nam się."
45654565"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour38" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here it is - the turret factory entrance! We made it."
45664566"sphere03.sphere_flashlight_tour40" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uważaj!"
45674567"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour40" "<clr:29,172,214>Wheatley: Be careful!"
45814581"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour56" "<clr:29,172,214>Wheatley: See you at the bottom. Good luck!"
45824582"sphere03.sphere_flashlight_tour57" "<clr:29,172,214>Wheatley: Poprzedni dozorca tutaj całkowicie zwariował. Porąbał na kawałki cały personel. Robotów. Wszystkie roboty. Powiadają, że w nocy nadal słychać krzyki. Ich replik. Funkcjonalnie nie do odróżnienia od oryginałów. Żadna nie może pamiętać tego incydentu. Nikt nie wie, o czym krzyczą. Niezwykle przerażające. Choć nie jest to typowe zjawisko paranormalne."
45834583"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour57" "<clr:29,172,214>Wheatley: They say the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff. Of robots. All of them robots. They say at night you can still hear the screams. Of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they’re screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way."
4584N/A"sphere03.sphere_flashlight_tour58" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, ciekawa historia. Prawie dostałem tutaj pracę w dziale produkcji. Ale zgadnij, kogo sobie dobrał brygadzista? Dokładny duplikat siebie. Nepotyzm. A ja dostałem NAJGORSZĄ robotę — pilnowanie cuchnących ludzi."
N/A4584"sphere03.sphere_flashlight_tour58" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, ciekawa historia. Prawie dostałem tutaj pracę w dziale produkcji. Ale zgadnij, kogo sobie dobrał brygadzista? Dokładny duplikat siebie. Nepotyzm. A ja dostałem NAJGORSZĄ robotę - pilnowanie cuchnących ludzi."
45854585"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour58" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an interesting story. I almost got a job down here in Manufacturing. Guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the WORST job, tending to all the smelly humans."
45864586"sphere03.sphere_flashlight_tour59" "<clr:29,172,214>Wheatley: Znaczy tych... wybacz... nie powiedziałbym, że cuchnących. Po prostu pilnowanie ludzi."
45874587"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour59" "<clr:29,172,214>Wheatley: The...um... sorry.. I wouldn't say smelly. Just attending to the humans."
46014601"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour68" "<clr:29,172,214>Wheatley: What's happening? Um. Hmm... Ok."
46024602"sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
46034603"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
4604N/A"sphere03.sphere_flashlight_tour71" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, ciekawa historia. Prawie dostałem tutaj pracę w dziale produkcji. Ale zgadnij, kogo sobie dobrał brygadzista? Dokładny duplikat siebie. Nepotyzm. A ja dostałem NAJGORSZĄ robotę — pilnowanie cuchnących ludzi. Wybacz. Tak mi się wymknęło. Nieczułe."
N/A4604"sphere03.sphere_flashlight_tour71" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, ciekawa historia. Prawie dostałem tutaj pracę w dziale produkcji. Ale zgadnij, kogo sobie dobrał brygadzista? Dokładny duplikat siebie. Nepotyzm. A ja dostałem NAJGORSZĄ robotę - pilnowanie cuchnących ludzi. Wybacz. Tak mi się wymknęło. Nieczułe."
46054605"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour71" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an interesting story. I almost got a job down here in Manufacturing. Guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the WORST possible job: tending to all the smelly humans. The umm... Sorry about that. That just slipped out."
46064606"sphere03.sphere_flashlight_tour72" "<clr:29,172,214>Wheatley: A niech to... Powiedzieli mi, że UMRĘ, jeśli kiedykolwiek włączę latarkę. Powiedzieli mi to w związku z KAŻDĄ inną rzeczą. Nie wiem po co trudzili się, żeby mi to wszystko dać, skoro nie mam tego używać. Bez sensu. Szaleństwo."
46074607"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour72" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh for... They told me if I ever turned this flashlight on, I would DIE. They told me that about EVERYTHING. I don't know why they even bothered to give me this stuff if they didn't want me usin' it. It's pointless. Mad."
46094609"[english]sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ow."
46104610"sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dobra, możesz już się odwrócić!"
46114611"[english]sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, you can turn around now!"
4612N/A"turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Wieżyczka: Dziękujemy!"
N/A4612"turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Wieżyczka: Dziękuję!"
46134613"[english]turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Thank you!"
46144614"turret.different_turret02" "<clr:170,240,209><low>Wieżyczka: Wkurz się!"
46154615"[english]turret.different_turret02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Get mad!"
53135313"[english]#commentary\com-orange.wav" "[Keith Lango] The orange bot has been described as finicky, and you can see elements that are somewhat birdlike and even reminiscent of the Odd Couple's Felix Unger. The 'gotta pee' idle dance was born out of the idea that current bipedal robots are constantly needing to readjust in order to find their balance. Because Orange's design is rather unstable, the motion design solution was kind of a perpetual motion needed to maintain his balance."
53145314"Commentary_Title_BLUE" "NIEBIESKI ROBOT"
53155315"[english]Commentary_Title_BLUE" "BLUE BOT"
5316N/A"#commentary\com-blue.wav" "[Christen Coomer] Jeśli przyjmiemy, że pomarańczowy robot jest odpowiednikiem Feliksa z Odd Couple, niebieski będzie Oskarem. Jest to wczesny, surowy prototyp robota — efekt pierwszych prób GLaDOS mających na celu stworzenie dwunożnego robota testowego. W porównaniu z łagodnymi liniami swojego pomarańczowego kompana wygląda dużo mniej zgrabnie. Pracując nad motoryką robotów inspirowaliśmy się naszymi ulubionymi, istniejącymi robotami, takimi jak Big Dog z MIT czy składający ręczniki robot firmy Hitachi."
N/A5316"#commentary\com-blue.wav" "[Christen Coomer] Jeśli przyjmiemy, że pomarańczowy robot jest odpowiednikiem Feliksa z Odd Couple, niebieski będzie Oskarem. Jest to wczesny, surowy prototyp robota - efekt pierwszych prób GLaDOS mających na celu stworzenie dwunożnego robota testowego. W porównaniu z łagodnymi liniami swojego pomarańczowego kompana wygląda dużo mniej zgrabnie. Pracując nad motoryką robotów inspirowaliśmy się naszymi ulubionymi, istniejącymi robotami, takimi jak Big Dog z MIT czy składający ręczniki robot firmy Hitachi."
53175317"[english]#commentary\com-blue.wav" "[Christen Coomer] If the Orange bot is the Odd Couple's Felix, then Blue is Oscar. Blue was meant to be an early and rather rough prototype robot--representing GLaDOS’s first attempt at making a bipedal testing bot. Compared to the sleek lines of Orange, he is much less elegant. For motion inspiration, we looked to some of our favorite real life robots, such as the Big Dog robot from MIT and the towel-folding robot from Hitachi."
53185318"Commentary_Title_DECOR" "WYSTRÓJ APERTURE"
53195319"[english]Commentary_Title_DECOR" "DECORATING APERTURE"
53615361"[english]#commentary\com-dying.wav" "[Andrea Wicklund] Normally in games, when players die, they see this as a big failure. But in Portal, death is a normal part of the puzzle solving experience. In co-op, death not only happens more frequently, but it can happen at the hands of your partner (purely accidentally of course). We felt it was important to not only make death \"no big deal,\" but to make it fun. Early on, we tried some elaborate death animations--such as showing your robot slowly getting crushed under a giant crusher. These were awesome to watch, but they quickly became repetitive. Also, after a very short while, players grew afraid to take risks. The fear of having to wait a long time before trying again prevented them from simply playing and experimenting in a spirit of fun. We had to find the right balance where death was quick enough to be a non-penalty, and elaborate enough to be visceral and satisfying--a fun pay-off for creative play."
53625362"Commentary_Title_DISASSEMBLY" "URZĄDZENIE DEMONTUJĄCE"
53635363"[english]Commentary_Title_DISASSEMBLY" "DISASSEMBLY DEVICE"
5364N/A"#commentary\com-disassembly.wav" "[Danika Wright] Aby postacie gry wspólnej mogły ginąć nieustannie, musieliśmy wymyślić sposób na szybkie i częste przywracanie ich do życia. W trybie kooperacji windy, które łączyły komory testowe w trybie dla jednego gracza, zastąpiliśmy maszynami do demontażu. Podkreślają one fakt, że roboty ostatecznie i tak trafią na złomowisko lub zostaną rozebrane na części, więc jeśli zostaniemy zniszczeni, nic wielkiego tak naprawdę się nie stanie. W świecie robotów jest to na porządku dziennym."
N/A5364"#commentary\com-disassembly.wav" "[Danika Wright] Aby postacie w trybie kooperacji mogły ginąć nieustannie, musieliśmy wymyślić sposób na szybkie i częste przywracanie ich do życia. W trybie kooperacji windy, które łączyły komory testowe w trybie dla jednego gracza, zastąpiliśmy maszynami do demontażu. Podkreślają one fakt, że roboty ostatecznie i tak trafią na złomowisko lub zostaną rozebrane na części, więc jeśli zostaniemy zniszczeni, nic wielkiego tak naprawdę się nie stanie. W świecie robotów jest to na porządku dziennym."
53655365"[english]#commentary\com-disassembly.wav" "[Danika Wright] Since the co-op characters can die at any time, we needed a way to rebuild them quickly and often. Therefore in co-op, we replaced the elevators that connected test chambers in singleplayer, with disassembly machines. These are meant to reinforce the idea that since the robots are disposable, being destroyed is no big deal. In the robot world, it happens all the time!"
53665366"Commentary_Title_AIRLOCKS" "ŚLUZY POWIETRZNE"
53675367"[english]Commentary_Title_AIRLOCKS" "AIRLOCKS"
54095409"[english]#commentary\com-vacuum.wav" "[Jeremy Bennett] Vacuum pipes cropped up occasionally in the original Portal, but this time we wanted to show that this was the main way that Aperture transported all of its supplies about the facility. It felt very true to Aperture, in that it seemed like an inefficient and ridiculously expensive solution to their transport problems. We also wanted it to feel more violent and physical than before, with objects constantly ricocheting against the sides of the pipes. It was as if Aperture had no real control over the system, and no real care for the things they were transporting. After all, they have thousands of the things."
54105410"Commentary_Title_ARMS" "UŚPIONE RAMIONA"
54115411"[english]Commentary_Title_ARMS" "ARMS ASLEEP"
5412N/A"#commentary\com-arms.wav" "[Matt Wright] Gdy gracz po raz pierwszy spotyka mechaniczne ramiona, musi się dowiedzieć, że od czasu do czasu stają się one aktywne. Wynika to z faktu, że budząca się GLaDOS nie odzyskała jeszcze nad nimi pełnej kontroli. Stopniowo, w miarę przemierzania przez gracza początkowych poziomów, staje się ona coraz bardziej pewna siebie, a jej zdolności wpływania na otoczenie zwiększają się. Ramiona postawiły przed nami kilka wyzwań, w tym najważniejsze — interakcję z graczem. Często zdarzało się, że gracze po wykonaniu zbyt skomplikowanej operacji zostawali uwięzieni za modelami lub wewnątrz nich. Ograniczyliśmy więc użycie ramion do ścian i sufitów komór testowych oraz do rozległych przestrzeni, na których byliśmy pewni pozycji gracza."
N/A5412"#commentary\com-arms.wav" "[Matt Wright] Gdy gracz po raz pierwszy spotyka mechaniczne ramiona, musi się dowiedzieć, że od czasu do czasu stają się one aktywne. Wynika to z faktu, że budząca się GLaDOS nie odzyskała jeszcze nad nimi pełnej kontroli. Stopniowo, w miarę przemierzania przez gracza początkowych poziomów, staje się ona coraz bardziej pewna siebie, a jej zdolności wpływania na otoczenie zwiększają się. Ramiona postawiły przed nami kilka wyzwań, w tym najważniejsze - interakcję z graczem. Często zdarzało się, że gracze po wykonaniu zbyt skomplikowanej operacji zostawali uwięzieni za modelami lub wewnątrz nich. Ograniczyliśmy więc użycie ramion do ścian i sufitów komór testowych oraz do rozległych przestrzeni, na których byliśmy pewni pozycji gracza."
54135413"[english]#commentary\com-arms.wav" "[Matt Wright] When the player first encounters the robot arms, we wanted to convey that they were still coming back online. The idea was that GLaDOS was just waking up and hadn't yet fully regained control of them. Slowly, over the course of the first few levels of this act, she gets more sure of herself, and her ability to alter and mess with the lab increases. The arms presented a number of challenges, the key one being interaction with the player. It was easy for the player to get stuck behind or inside of the models if they did something too complex. So we had to limit most of the arm action to the walls or ceilings of the test chambers, and we restricted their use on a larger scale to areas where we could be sure of the player's location."
54145414"Commentary_Title_ELEVIDEO" "FILMY Z WINDY"
54155415"[english]Commentary_Title_ELEVIDEO" "ELEVATING VIDEOS"