Aktualizacja z 30 listopada 2012 (Portal)

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Lista zmian

Wsparcie dla Big Picture

  • Dodano menu nawigacji Kontrolera
  • Kontrolery z dwoma grzybkami są teraz domyślnym ustawieniem kontrolerów
  • Naprawiono wyłączanie się kursora przez kontroler
  • Naprawiono nie możność wybrania broni przez graczy z kontrolerem
  • Naprawiono ładowanie pliku crasha spowodowanego przez niektórych graczy